ARTYKUŁ 4 – TARYFY, PODATKI I OPŁATY

4.1 TARYFY

Taryfy dotyczą jedynie przewozu z lotniska odlotu na lotnisko przylotu, w braku wyraźnych odmiennych ustaleń. Taryfy nie obejmują usług transportu drogowego pomiędzy lotniskami oraz pomiędzy lotniskami i miastami. Taryfa zostanie obliczona zgodnie z naszymi stawkami mającymi zastosowanie w dniu zapłaty za podróż odbywającą się w danych terminach zgodnie z planem podróży. W przypadku zmiany planu podróży lub terminów lotów, kwota do zapłaty może również ulec zmianie.

4.2 PODATKI, OPŁATY I OBCIĄŻENIA

4.2.1 Pasażer jest zobowiązany uiścić zapłatę za wszelkie podatki (w tym podatek lotniskowy), które są wliczone w cenę biletu. Wyższe ceny biletów zazwyczaj obejmują podatki, zaś niższe ceny biletów ich nie obejmują. Jeśli w cenę twojego biletu wliczone są podatki, zostaną one wskazane w szczegółowym zestawieniu widocznym w momencie dokonywania rezerwacji. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat podatków rządowych, które mogą być naliczone.

Cena biletu nie obejmuje żadnych innych opłat nakładanych przez osoby trzecie, ponoszonych w celu świadczenia usług przez Przewoźnika (takich jak opłaty lotniskowe i opłaty za ochronę, opłaty eksploatacyjne itp.). Powyższe koszty ponosi Przewoźnik.

Jeżeli Pasażer nie odbędzie planowanej podróży, może zwrócić się na piśmie w ciągu jednego miesiąca o zwrot wszelkich podatków , z zastrzeżeniem opłaty administracyjnej z tytułu zwrotu w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Poza podatkami, wszelkie pozostałe wpłacone kwoty nie będą podlegać zwrotowi.

4.2.2 Podatki podlegają ciągłym zmianom i mogą zostać nałożone po dacie dokonania rezerwacji. W przypadku nałożenia lub zwiększenia takiego podatku po dacie dokonania rezerwacji, Pasażer będzie zobowiązany do uiszczenia stosownej kwoty przed odlotem. Pasażer w takiej sytuacji będzie miał możliwość zrezygnowania z podróży i otrzymania pełnego zwrotu kosztów biletu. Podobnie, w przypadku anulowania lub zmniejszenia wysokości podatku mającego zastosowanie dla Pasażera, Pasażer będzie uprawniony do żądania zwrotu różnicy tych kwot od przewoźnika.

4.3 WALUTA

4.3.1 Taryfy, podatki, opłaty i obciążenia są płatne w walucie obowiązującej w kraju rozpoczęcia podróży, w braku wskazania przez nas innej waluty przed terminem lub w terminie zapłaty – na przykład w związku z niemożnością wymiany waluty lokalnej, według naszego uznania, możemy zaakceptować płatność w innej walucie.

4.3.2 Gwarantujemy kurs wymiany walut w czasie rezerwacji biletu. Ten kurs wymiany walut nie zmieni się. Jeżeli pasażer nie wybierze naszego kursu wymiany walut, może być narażony na negatywne zmiany kursów walut od momentu rezerwacji do przeliczenia transakcji przez bank wystawiający kartę, gdyż w wielu przypadkach przeliczenie waluty następuje kilka dni po dacie rezerwacji.

4.4 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG („VAT”)

Podatek VAT nie ma zastosowania do taryf lub opłat dotyczących podróży międzynarodowej. Jednak ceny dotyczące taryf i powiązanych opłat podlegają podatkowi VAT w przypadku tras krajowych po Włoszech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Polsce, Grecji oraz Rumunii według obowiązujących stawek podatku VAT. W przypadku powyższych rezerwacji krajowych, faktura VAT zostanie automatycznie wystawiona.