ARTYKUŁ 3 – ZASTRZEŻENIA I DOKUMENTACJA

3.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1.1 Świadczymy usługi przewozu jedynie na rzecz Pasażera(ów), których nazwisko widnieje na stosownym potwierdzeniu/planie podróży. Wymagamy od Pasażerów udokumentowania swojej tożsamości oraz postępowania zgodnie z naszymi Regulacjami dotyczącymi dokumentacji.

3.1.2 Rezerwacje dokonane za pośrednictwem jednego z naszych telefonicznych centrów rezerwacji podlegają opłacie za rezerwację za każdy lot w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 10.2 lub 10.3, opłata nie podlega zwrotowi.

3.1.3 W odniesieniu do niemowląt w wieku do 24 miesięcy, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą zajmować oddzielnego fotela, pobierana jest opłata. Niemowlęta, o których mowa w zdaniu powyższym, muszą być w wieku do 24 miesięcy zarówno w trakcie rejsu docelowego oraz powrotnego. Opłata powyższa podlega uregulowaniu za każdą osobę i za każdy lot w jedną stronę w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 10.2 lub 10.3 niniejszego dokumentu, opłata nie podlega zwrotowi.

3.1.4 Rezerwacja dokonana na rejs obsługiwany przez nas nie podlega cesji chyba, że zgodnie z naszymi Regulacjami, Pasażer uzgodnił z nami zmianę jednego nazwiska lub większej liczby nazwisk na potwierdzeniu/planie podróży i uregulował stosowną opłatę(y) z tytułu zmiany nazwiska Pasażera.

3.1.5 Rezerwacja dokonana na rejs obsługiwany przez nas jest ważna jedynie na rejs(y), termin(y) oraz trasę określoną w potwierdzeniu/planie podróży i nie może być wykorzystywana na rejsy obsługiwane przez jakiegokolwiek innego przewoźnika. Zastrzega się jednak, że rejsy mogą być zmienione zgodnie z naszymi Regulacjami, z uwzględnieniem uregulowania stosownej opłaty z tytułu zmiany rejsu oraz wszelkiej różnicy w cenie pomiędzy kwotą pierwotnie zapłaconą oraz łączną kwotą należną z tytułu dokonanej nowej rezerwacji.

3.2 NASZA NAZWA I ADRES

Nasza nazwa może zostać skrócona do kodu linii lotniczych (‘RR’ lub ‘RYS’), lub w inny sposób wskazany na potwierdzeniu/planie podróży.

Nasz adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska.

3.3 KONTAKT

3.3.1 Kontakt z Pasażerami w odniesieniu do zmian(y) harmonogramu podróży, anulowania lotu lub ogólnej korespondencji odbywa się za pośrednictwem touroperatora w przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora, a w przypadku pozostałych Pasażerów za pomocą wiadomości elektronicznych wysyłanych drogą poczty elektronicznej na adres podany podczas dokonywania rezerwacji, lub drogą wiadomości tekstowych na numer telefonu komórkowego podany podczas dokonywania rezerwacji, lub drogą notyfikacji w naszej aplikacji mobilnej. Dowód wysłania wiadomości elektronicznej będzie uznany za dowód odbioru wiadomości.

3.3.2 Jeżeli Pasażer nie podał nam aktualnego adresu poczty elektronicznej, powinien w okresie od 24 do 72 godzin przed planowaną godziną odlotu potwierdzić godziny lotów za pośrednictwem naszej strony internetowej, a w przypadku Pasażerów, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem tour operatora, bezpośrednio u tour operatora.

3.3.3 Wszelkie reklamacje lub roszczenia powinny być składane za pośrednictwem poczty, faksu lub formularza reklamacji, który można znaleźć tutaj. W przypadku braku odmiennych uzgodnień z przewoźnikiem, Pasażerowie powinni dostarczyć tylko kopie dokumentów, ponieważ przewoźnik nie przechowywuje ani nie zwraca dostarczonych dokumentów.

3.4 DANE OSOBOWE

Pobieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności Grupy Ryanair.