ARTYKUŁ 2 – ZASTOSOWANIE, PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDÓW

2.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.1 Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 2.2 oraz 2.3 poniżej, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie jedynie do tych rejsów lub odcinków lotów, dla których w potwierdzeniu/planie podróży wskazana jest nazwa naszych linii lotniczych lub nasz kod linii lotniczych (‘RR’ lub ‘RYS’).

2.1.2 Wybrane przepisy niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, w tym sposób dokonania rezerwacji, sposób odprawy, opłata za odprawę na lotnisku, limity dotyczące bagażu, usługi dodatkowe (tj. pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsc), zasady dotyczące refundacji, zmian nazwiska, daty, kierunku i taryfy, nie mają zastosowania do Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora. Powyższe kwestie są określone umową wiążącą touroperatora z Pasażerem.

2.1.3 Jesteśmy przewoźnikiem obsługującym twój lot (loty), chyba że inna informacja została przekazana w czasie rezerwacji. W przypadku zmiany przewoźnika obsługującego lot, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie.

2.2 NADRZĘDNOŚĆ PRAWA

2.2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie, o ile nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w którym to przypadku takie przepisy prawa mają moc nadrzędną.

2.2.2 Jeżeli którekolwiek z niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu okażą się nieważne na podstawie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w zakresie, w jakim nie stwierdzono ich nieważności.

2.3 NADRZĘDNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU NAD REGULACJAMI

W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu oraz naszymi Regulacjami, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają moc nadrzędną.

2.4 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDÓW

2.4.1 O ile Konwencja, przepisy obowiązującego prawa lub umowa przewozu lotniczego zawarta z nami jako przewoźnikiem (także w przypadku zakupienia biletu za pośrednictwem touroperatora) nie stanowią inaczej, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu oraz Regulacje będą podlegały prawu polskiemu, zgodnie z którym należy je interpretować.

2.4.2 Jesteś uprawiony do dochodzenia roszczeń przeciwko nam w sądzie właściwym miejscowo, z wyjątkiem roszczeń dochodzonych na podstawie Rozporządzenia UE 261/2004, jeśli nie zastosowałeś się do artykułów 15.2.1 – 15.2.7 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, oraz w sprawach niekonsumenckich (tj. B2B), które to będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.