ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

 • Przewoźnik”, „Buzz”, „my”, „nasz”, „nas”, „nam” oznacza Ryanair Sun S.A. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska.
 • Zwrot „Pasażer”, a także formy „wy”, „wasz” czy „was” oznaczają każdą osobę poza członkami załogi, na której przewóz zgodził się przewoźnik w ramach rejsu oznakowanego naszym kodem linii lotniczych, zidentyfikowaną na podstawie wydanego potwierdzenia/planu podróży lub odpowiednika wydanego przez touroperatora.
 • Kod linii lotniczych” oznacza dwuliterowy kod ‘RR’ lub trzyliterowy kod ‘RYS’, identyfikujący nas jako przewoźnika lotniczego.
 • Touroperator“ oznacza biuro podróży/organizatora wyjazdu, za pośrednictwem którego Pasażer kupuje bilet na dany lot.
 • Bagaż” oznacza:

  – bagaż podręczny (bagaż, który zabierasz ze sobą na pokład samolotu i nie jest bagażem rejestrowanym;
  – bagaż rejestrowany (bagaż, k, który odprawiasz do przewozu w luku bagażowym i na który dajemy Ci przywieszkę bagażową.
 • Karta pokładowa” oznacza dokument wystawiony przez nas lub, za nasza zgodą, przez tour operatora lub naszego agenta w porcie lotniczym, oznaczony jako „karta pokładowa lub „boarding pass”, wydrukowany samodzielnie przez Pasażera lub w jego imieniu w systemie internetowym check-in Buzz lub tour operatora, lub wystawiony przez nas lub przez naszego agenta w porcie lotniczym, lub udostępniony Pasażerowi w ramach naszej aplikacji mobilnej, w celu okazania na lotnisku i na pokładzie samolotu przed każdym lotem.
 • Potwierdzenie/Plan podróży” oznacza stronę w witrynie internetowej zatytułowaną „Plan podróży” lub „Itinerary” zawierającą numer rezerwacji i pokazującą komunikat „Status: Potwierdzony”, i/lub dokument zatytułowany „Plan podróży” lub „Travel Itinerary” wysłany na adres email podany przez Pasażera podczas dokonywania rezerwacji, w obu powyższych przypadkach określający nazwisko Pasażera, loty, terminy, oraz czas i trasę zarezerwowanych lotów. W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora jest to jego odpowiednik wydany przez touroperatora, w tym drogą elektroniczną.
 • Ostateczny czas na odprawę” oznacza określony przez nas czas, w którym Pasażer powinien uzyskać swoją kartę pokładową oraz, jeżeli dotyczy, przejść rzez odprawę wizową/paszportową, opłacić wszelkie należne kwoty za bagaż rejestrowany i/lub nadbagaż, oraz nadać swój bagaż rejestrowany w punkcie odprawy bagażowej.
 • Regulacje” oznacza regulacje ujęte w dokumencie zatytułowanym „Regulacje Dotyczące Określonych Kwestii” w obowiązującym brzmieniu.
 • Do „Linii lotniczych Grupy Ryanair” zaliczamy Ryanair DAC, Buzz, Ryanair UK, Lauda Europe i Malta Air.
 • Konwencja” oznacza Konwencję montrealską z 1999 r.
 • Przepisy dotyczące praw pasażerów

  W stosownych przypadkach:
  – rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady dotyczące odszkodowania i asysty dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład oraz odwołania lub znacznego opóźnienia lotów i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91; oraz
  – Regulamin dotyczący praw pasażerów korzystających z przewozów lotniczych i licencji organizatorów przewozów lotniczych (Poprawka) (Wyjście z UE) z 2019 r.
 • Szkoda” oznacza śmierć, zranienie lub uszkodzenie ciała Pasażera, bądź utratę, częściową utratę, kradzież lub inną szkodę bagażu, wynikające lub związane z przewozem lub innymi powiązanymi usługami świadczonymi przez przewoźnika.
 • SDR” oznacza Specjalne Prawa Ciągnienia [Special Drawing Rights], czyli umowną jednostkę walutową określoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (aktualny kurs tej waluty jest dostępny na stronach finansowych większości gazet).