ARTYKUŁ 5 – POMOC SPECJALNA

5.1 Bez uszczerbku dla postanowienia Artykułu 5.2, Pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej nie będzie odmawiane prawo do przewozu w związku z taką niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową. Przyjęcie do przewozu osób niepełnoletnich podróżujących samodzielnie, osób ubezwłasnowolnionych, kobiet w ciąży, osób chorych, niewidomych lub niedowidzących, lub innych osób wymagających pomocy specjalnej podlega uprzedniemu uzgodnieniu z przewoźnikiem na podstawie naszych Regulacji.

5.2 Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej bądź ich opiekunowie powinni skontaktować się z nami podając szczegóły dotyczące pomocy specjalnej, w dniu rezerwacji lub tak szybko, jak takie potrzeby pomocy specjalnej staną się znane, co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży. W takim przypadku podejmiemy wszelkie starania, aby zweryfikować, czy istnieją jakiekolwiek powody uzasadnione bezpieczeństwem, które skutkowałyby niemożnością przewiezienia danego Pasażera w ramach danego rejsu, a jeżeli tak – dołożymy wszelkich starań, aby zaproponować zadowalające rozwiązanie alternatywne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. („Rozporządzenie 1107/2006”), przewoźnik może odmówić przyjęcia na pokład osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej w związku z koniecznością postępowania zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, lub jeżeli rozmiar samolotu bądź drzwi samolotu uniemożliwiają wejście lub wniesienie na pokład takiej osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej. Po zaakceptowaniu przez nas zapotrzebowania na specjalne wsparcie, zapewnimy pomoc w trakcie rejsu oraz przy wchodzeniu na pokład zgodnie z Rozporządzeniem 1107/2006, a osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej sprawności ruchowej, której odmówiono wejścia na pokład na podstawie jej niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej oraz wszelkie osoby jej towarzyszące będą uprawnione do rekompensaty lub zmiany trasy podróży zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r („Rozporządzenie 261/2004”) o ile spełnione zostaną wszystkie wymogi bezpieczeństwa.