ARTYKUŁ 7 – ODMOWA PRZEWOZU

7.1 Możemy odmówić przewozu pasażera dowolnym lotem realizowanym przez linię lotniczą z Grupy Ryanair, jeśli dojdzie do jednej lub więcej z poniższych sytuacji lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby uznać, że do takiej sytuacji może dojść.

 • Jest to konieczne na mocy obowiązującego prawa, przepisu lub zarządzenia.
 • Przewóz pasażera lub jego bagażu może mieć wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie lub akceptowalny komfort innych pasażerów lub członków załogi. W świetle epidemii COVID-19, w szczególności w przypadku odmowy poddania się kontroli temperatury ciała na lotnisku lub stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała lub odmowy noszenia maseczki ochronnej na lotnisku podczas wsiadania na pokład lub na pokładzie naszego samolotu. Niektóre kraje wymagają od pasażerów noszenia maseczek chirurgicznych na twarzy na terenie lotniska i na pokładzie samolotu. Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą nosić masek ochronnych na twarz. Sprawdzenie lokalnych wymogów jest obowiązkiem każdego pasażera przed podróżą. W przypadku choroby niepozwalającej na noszenie maseczki na twarzy, nie ma obowiązku noszenia maseczki , jeśli przedstawione zostanie zaświadczenie lekarskie potwierdzające taką chorobę.
 • Stan psychiczny, fizyczny, postawa, zachowanie lub wygląd pasażera, w tym skutki spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków, stanowią zagrożenie dla niego, innych pasażerów lub członków załogi albo mienia.
 • Pasażer zachowywał się w sposób niedopuszczalny podczas poprzedniego lotu i mamy powody, aby sądzić, że może zachowywać się w ten sposób ponownie.
 • Pasażer odmówił przejścia kontroli bezpieczeństwa.
 • Pasażer nie opłacił niezbędnej taryfy, podatku lub opłaty.
 • Pasażer jest nam winny pieniądze w związku z poprzednim lotem, za który płatność nie została zaakceptowana, została odrzucona lub ponownie naliczona na naszą niekorzyść.
 • Pasażer nie posiada ważnych dokumentów podróżnych.
 • Istnieje możliwość, że pasażer może próbować uzyskać dostęp do kraju, w którym przesiada się na kolejny lot lub do którego pasażer nie posiada wymaganych ważnych dokumentów podróżnych.
 • Pasażer zniszczył swoje dokumenty podróżne podczas lotu.
 • Pasażer odmówił przekazania załodze swoich dokumentów podróżnych.
 • Pasażer nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której nazwisko znajduje się na karcie pokładowej.
 • Pasażer nie przestrzega naszych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony.
 • Pasażer palił lub próbował palić w trakcie poprzedniego obsługiwanego przez nas lotu.

Jeśli odmówimy pasażerowi przewozu z jednego z powyższych powodów lub poprosiliśmy o opuszczenie pokładu, możemy anulować niewykorzystaną część biletu i zwrócić pieniądze zapłacone za ten niewykorzystany bilet. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, śmierć ani obrażenia fizyczne, które rzekomo wynikają z naszej odmowy przewozu pasażera lub jego bagażu w związku powyższymi okolicznościami.