ARTYKUŁ 15 – OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE ROSZCZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ PRAWNYCH

15.1 ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

15.1.1 Na potrzeby złożenia reklamacji zgodnie z Artykułem 15.1.2 odbiór bagażu rejestrowanego przez posiadacza kwitu bagażowego bez złożenia reklamacji w momencie dostarczenia bagażu Pasażerowi stanowi dowód, iż bagaż został dostarczony w dobrym stanie zgodnie z umową przewozu.

15.1.2 Jeżeli Pasażer chce złożyć reklamację lub zgłosić roszczenie w zakresie szkody dotyczącej bagażu rejestrowanego, należy złożyć pisemną reklamację tak szybko, jak to możliwe.

  • W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu należy powiadomić nas o tym fakcie w ciągu siedmiu dni od otrzymania bagażu.
  • W przypadku opóźnienia bagażu należy powiadomić nas w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia, w którym możliwe było odebranie bagażu.

15.2 ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE – ROZPORZĄDZENIE 261/2004

15.2.1 Ten Artykuł ma zastosowanie do roszczeń o odszkodowanie, dochodzonych na podstawie Rozporządzenia UE 261/2004.

15.2.2 Roszczenia będą zgłaszane przez Pasażera bezpośrednio do przewoźnika, który udzieli Pasażerowi odpowiedzi bezpośrednio, w terminie 14 dni lub w terminie przewidzianym przez obowiązujące prawo (którykolwiek z terminów jest krótszy), zanim zaangażują strony trzecie do działania w ich imieniu. Roszczenia można zgłaszać tutaj. Jeśli przewoźnik nie udzieli odpowiedzi w odpowiednim czasie lub jeśli Pasażer będzie niezadowolony z odpowiedzi przewoźnika, Pasażer będzie mógł zaangażować strony trzecie do złożenia reklamacji / otrzymania płatności w jego imieniu.

15.2.3 W celu ochrony swoich klientów i utrzymania dobrych relacji z nimi, w przypadkach, w których pasażer nie zastosował się do klauzuli 15.2.2, przewoźnik będzie rozpatrywał roszczenia złożone przez stronę trzecią tylko wtedy, gdy zgłoszona reklamacja zawiera dane kontaktowe oraz dane rachunku bankowego Pasażera, umożliwiające przewoźnikowi dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz pasażera.

15.2.4 Artykuły 15.2.2 oraz 15.2.3 powyżej nie będą miały zastosowania do Pasażerów, którzy nie mają zdolności prawnej do zgłaszania roszczeń osobiście. Opiekun prawny może zgłosić roszczenie do przewoźnika w imieniu Pasażera, który nie ma zdolności prawnej. Przewoźnik może domagać się wykazania, że opiekun prawny jest uprawniony do zgłoszenia roszczenia w imieniu Pasażera.

15.2.5 Pasażer może zgłosić roszczenie do przewoźnika w imieniu innych Pasażerów objętych tą samą rezerwacją. Przewoźnik może domagać się wykazania, że Pasażer posiada zgodę pozostałych Pasażerów objętych tą samą rezerwacją na zgłoszenie roszczenia w ich imieniu.

15.2.6 W każdym przypadku, za wyjątkiem Artykułów 15.2.3, 15.2.4 oraz 15.2.5, przewoźnik nie rozpatrzy roszczenia zgłoszonego przez osobę trzecią, o ile do wniosku o wypłatę odszkodowania nie będzie załączona odpowiednia dokumentacja należycie wykazująca umocowanie osoby trzeciej do działania w imieniu Pasażera.

15.2.7 Postanowienia tego Artykułu nie wykluczają możliwości konsultowania się przez Pasażerów z doradcami prawnymi lub innymi doradcami, zanim zgłoszą roszczenie bezpośrednio do przewoźnika.

15.2.8 Stosownie do procedur wewnętrznych przewoźnika, w tym zgodnie z artykułem 15.2.2, jakakolwiek zapłata lub zwrot pieniędzy zostaną dokonane na kartę płatniczą, która została użyta do dokonania rezerwacji lub na rachunek bankowy Pasażera objętego rezerwacją. Przewoźnik może domagać się wykazania, że rachunek bankowy jest prowadzony na rzecz danego Pasażera.

15.2.9 Artykuł 15.4 nie ma zastosowania w przypadku roszczeń w oparciu o Rozporządzenie UE 261/2004 o ile zastosowałeś się do postanowień zawartych w Artykułach 15.2.1 – 15.2.7 niniejszych Warunków i Postanowień”.

15.3 ALTERNATYWNE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

15.3.1 Pasażerowie niezadowoleni z ostatecznej decyzji podjętej przez nasz zespół obsługi klienta mogą skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pasażerów. Postępowania prowadzone przez Rzecznika Praw Pasażerów mają na celu polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich. Rzecznik Praw Pasażerów nie pobiera opłat za prowadzenie postępowań ADR. Z Rzecznikiem Praw Pasażerów skontaktować się można m.in. poprzez przesyłanie wniosku na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Rzecznik Praw Pasażerów, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub za pomocą formularza interaktywnego dostępnego na stronie: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/zloz-wniosek. Więcej informacji na temat postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażerów oraz dostępnych środków komunikacji można znaleźć na stronie: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/.

15.3.2 Skargi można kierować również za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Podając nasze dane jako podmiotu sprzedającego, należy wskazać adres e-mail: odr@ryanair.com. Ten adres e-mail służy wyłącznie do wypełniania formularza ODR. Pasażerowie nie powinni używać tego adresu e-mail do kontaktu z nami. Nie będziemy udzielać odpowiedzi na żadne zapytania lub skargi wysłane na ten adres e-mail.

15.4 ROSZCZENIA

15.4.1 Cesja jakiegokolwiek prawa do odszkodowania lub zwrotu jest ważna tylko, gdy prawo zostało przeniesione na:

  • osoby fizyczne widniejące w rezerwacji jako dodatkowy pasażer i/lub.
  • innych pasażerów grupy podróżnych, jeśli przenoszący jest jej członkiem i/lub,
  • opiekuna pasażera, który jest małoletni lub nie posiada zdolności do czynności prawnych.

15.4.2 We wszystkich innych przypadkach przeniesienie jakiegokolwiek prawa do odszkodowania, zadośćuczynienia lub zwrotu pieniędzy przeciwko nam na osoby trzecie będzie nieważne. Zakaz ten nie obowiązuje, jeśli cesja lub odstąpienie roszczeń są wymagane przez prawo.

15.5

Celowo pozostawiono puste.

15.6 KURS WYMIANY

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie (bezpośrednio za pośrednictwem nas lub przez sądy) zgodnie z obowiązującymi Przepisami dotyczącymi praw pasażerów w walucie innej niż euro należy stosować kurs wymiany obowiązujący w dniu planowanego odlotu, którego dotyczy roszczenie. Ten dzień jest podany na stronie internetowej www.xe.com . Jeśli pasażer zastosuje inny kurs wymiany, my nadal będziemy stosować odpowiedni kurs podany na stronie www.xe.com.