ARTYKUŁ 14 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

14.1 Przewóz międzynarodowy, zdefiniowany w Konwencji, podlega zasadom odpowiedzialności według postanowień Konwencji oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. (zmienionego Rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r.), podsumowanym w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu. Ponadto, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu stanowią podstawę odpowiedzialności przewoźnika.

14.2 Nie obowiązują finansowe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażera. Ponosimy ścisłą odpowiedzialność do wysokości 128 821 SDR, chyba że przewoźnik może udowodnić, że szkoda została spowodowana lub wynikła z zaniedbania Pasażera, który odniósł szkodę lub zmarł. Powyżej tej kwoty przewoźnik lotniczy może bronić się przed roszczeniami, udowadniając, że przewoźnik oraz jego agenci podjęli wszelkie kroki w celu uniknięcia szkody lub że podjęcie takich środków było niemożliwe.

14.3 Przewoźnik niezwłocznie, i w każdym przypadku nie później niż w ciągu piętnastu (15) dni od ustalenia osoby fizycznej uprawnionej do otrzymania odszkodowania wypłaci zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości wymaganej dla pokrycia najpilniejszych wydatków proporcjonalnie do doznanych trudności. Zaliczka w razie śmierci Pasażera wyniesie nie mniej niż 16 000 SDR. Wypłata zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności przez przewoźnika i może być potrącona z odszkodowania. Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi, chyba że:

14.3.1 przewoźnik udowodni, że szkoda została spowodowana lub była związana z zaniedbaniem Pasażera, który odniósł szkody lub zmarł; lub

14.3.2 zostanie udowodnione, że zaliczka była wypłacona osobie, która okazała się nieuprawnioną do otrzymania odszkodowania; lub

14.3.3 zostanie udowodnione, że osoba, która otrzymała zaliczkę spowodowała lub przyczyniła się przez swoje zaniedbanie do powstania szkody.

14.4 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 14.2 i 14.3, postanowienia dotyczące odpowiedzialności przewoźnika są następujące:

14.4.1 Wszelka odpowiedzialność za szkody zostanie zmniejszona o stopień zaniedbania Pasażera, powodującego lub skutkującego powstaniem szkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14.4.2 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odniesieniu do bagażu podręcznego, chyba że taka szkoda została spowodowana przez nasze zaniedbanie.

14.4.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z przestrzegania przez przewoźnika obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, bądź z nieprzestrzegania przez Pasażera takich przepisów lub regulacji.

14.4.4 Odpowiedzialność przewoźnika w przypadku szkody dotyczącej bagażu będzie ograniczona do wysokości 1 288 SDR (lub równowartości w innej walucie) za Pasażera, chyba że Pasażer złożył deklarację wyższej wartości odszkodowania przy odprawie i uregulował związaną z tym opłatę dodatkową.

14.4.5 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność względem Pasażera jedynie za wypłatę odszkodowania wyrównawczego za udowodnione straty i poniesione koszty, zgodnie z Konwencją.

14.4.6 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez bagaż Pasażera. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez jego bagaż w odniesieniu do innych osób lub mienia, w tym mienia przewoźnika.

14.4.7 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w razie zniszczenia, straty lub uszkodzenia bagażu rejestrowanego pod warunkiem, że zdarzenie, które spowodowało zniszczenie, stratę lub uszkodzenie miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w okresie, w którym bagaż rejestrowany pozostawał pod opieką przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oraz w zakresie, w jakim szkoda wynikła z wady, jakości lub cech bagażu. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody przedmiotów, które nie są dopuszczone jako zawartość bagażu rejestrowanego na podstawie Artykułu 8.9 powyżej, uznane przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu z powodu niebezpieczeństwa, lub z uwagi na ich wagę, rozmiar, kształt lub naturę, lub które są delikatne lub szybko zużywające się, uwzględniając w swej decyzji między innymi rodzaj obsługiwanego statku powietrznego. W przypadku bagażu podręcznego, w tym przedmiotów osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy szkoda wynikła z winy przewoźnika lub winy jego podwykonawców lub agentów. Zob. Artykuł 8.9 – lista przedmiotów niedozwolonych do przewozu w bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym.

14.4.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby, urazy czy kalectwo, w tym śmierć, wynikające ze stanu fizycznego Pasażera lub pogorszenia takiego stanu.

14.4.9 Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu oraz wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do podwykonawców, pracowników oraz przedstawicieli przewoźnika, tak jak do samego przewoźnika. Łączna kwota możliwa do uzyskania od przewoźnika oraz jego pracowników, przedstawicieli oraz innych osób nie przekroczy wysokości odpowiedzialności przewoźnika.

14.4.10 Żadne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika na mocy Konwencji lub obowiązującego prawa, w braku wyraźnych odmiennych postanowień.

14.5 Zgodnie z Artykułem 19 Konwencji, w przypadku opóźnienia przewozu lotniczego w odniesieniu do Pasażera lub jego bagażu rejestrowanego, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem, jeżeli przewoźnik jest w stanie udowodnić, że zarówno przewoźnik jak i jego podwykonawcy i agenci podjęli wszelkie możliwe kroki w celu uniknięcia wystąpienia takiej szkody, lub że podjęcie takich kroków okazało się niemożliwe. Jeżeli przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną opóźnieniem, z wyłączeniem przypadków rażącego zaniedbania, odpowiedzialność przewoźnika za taką szkodę podlega następującym ograniczeniom:

14.5.1 dla szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie Pasażerów, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do wysokości 4 694 SDR za każdego Pasażera.

14.5.2 dla szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie bagażu, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do wysokości 1 288 SDR za każdego Pasażera.