ARTYKUŁ 14 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

14.1 Zasady odpowiedzialności zawarte w Konwencji montrealskiej z 1999 r. i rozporządzeniu WE 2027/97 (zmienionym rozporządzeniem WE 889/2002) mają zastosowanie do podróży międzynarodowych, zgodnie z definicją zawartą w konwencji. Podsumowanie tych zasad odpowiedzialności znajduje się w naszym regulaminie.

14.2 Nie obowiązują finansowe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażera. Ponosimy ścisłą odpowiedzialność do wysokości 128 821 SDR, chyba że możemy udowodnić, że śmierć lub obrażenia zostały spowodowane lub przyczyniły się do zaniedbania samego pasażera. W przypadku roszczeń o wartości większej niż 128 821 SDR możemy uznać, że nie jesteśmy winni, jeśli możemy udowodnić, że:

  • my i nasi agenci podjęliśmy wszelkie niezbędne środki, aby uniknąć śmierci lub obrażeń fizycznych; lub
  • Ani my, ani oni nie byli w stanie podjąć niezbędnych środków, aby uniknąć śmierci lub obrażeń fizycznych.

14.3 Przewoźnik niezwłocznie, i w każdym przypadku nie później niż w ciągu piętnastu (15) dni opo zidentyfikowaniu osoby uprawnionej do odszkodowania dokonamy zaliczki w wysokości co najmniej 16 000 SDR na pasażera, dla pokrycia najpilniejszych wydatków proporcjonalnie do doznanych trudności.

Wypłata zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności przez przewoźnika i może być potrącona z odszkodowania. Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi, chyba że:

  • przewoźnik udowodni, że szkoda została spowodowana lub była związana z zaniedbaniem Pasażera, który odniósł szkody lub zmarł; lub
  • zostanie udowodnione, że zaliczka była wypłacona osobie, która okazała się nieuprawnioną do otrzymania odszkodowania; lub
  • zostanie udowodnione, że osoba, która otrzymała zaliczkę spowodowała lub przyczyniła się przez swoje zaniedbanie do powstania szkody.

14.4 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 14.2 i 14.3, postanowienia dotyczące odpowiedzialności przewoźnika są następujące:

14.4.1 Wszelka odpowiedzialność za szkody, uszkodzenie, śmierć lub obrażenia fizyczne zostanie zmniejszona, zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli ta strata, uszkodzenie, śmierć lub obrażenia fizyczne zostały spowodowane lub przyczyniły się do zaniedbania pasażera.

14.4.2 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odniesieniu do bagażu podręcznego, chyba że taka szkoda została spowodowana przez nasze zaniedbanie.

14.4.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z przestrzegania przez przewoźnika obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, bądź z nieprzestrzegania przez Pasażera takich przepisów lub regulacji.

14.4.4 Odpowiedzialność przewoźnika w przypadku szkody dotyczącej bagażu będzie ograniczona do wysokości 1 288 SDR (lub równowartości w innej walucie) za Pasażera, chyba że Pasażer złożył deklarację wyższej wartości odszkodowania przy odprawie i uregulował związaną z tym opłatę dodatkową (zwiększając naszą odpowiedzialność do maksymalnie 2 262 SDR).

14.4.5 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność względem Pasażera jedynie za wypłatę odszkodowania wyrównawczego za udowodnione straty i poniesione koszty, określone w Konwencji Montrealskiej z 1999 r.

14.4.6 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez bagaż Pasażera. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez jego bagaż w odniesieniu do innych osób lub mienia, w tym mienia przewoźnika.

14.4.7 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w razie zniszczenia, straty lub uszkodzenia bagażu rejestrowanego pod warunkiem, że zdarzenie, które spowodowało zniszczenie, stratę lub uszkodzenie miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w okresie, w którym bagaż rejestrowany pozostawał pod opieką przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oraz w zakresie, w jakim szkoda wynikła z wady, jakości lub cech bagażu. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody przedmiotów, które nie są dopuszczone jako zawartość bagażu rejestrowanego na podstawie Artykułu 8 powyżej, uznane przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu z powodu niebezpieczeństwa, lub z uwagi na ich wagę, rozmiar, kształt lub naturę, lub które są delikatne lub szybko zużywające się, uwzględniając w swej decyzji między innymi rodzaj obsługiwanego statku powietrznego. W przypadku bagażu podręcznego, w tym przedmiotów osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy szkoda wynikła z winy przewoźnika lub winy jego podwykonawców lub agentów. Patrz Artykuł 8.10 – lista przedmiotów niedozwolonych do przewozu w bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym.

14.4.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby, urazy czy kalectwo, w tym śmierć, wynikające ze stanu fizycznego Pasażera lub pogorszenia takiego stanu.

14.4.9 Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich osób działających w naszym imieniu. Całkowita kwota, którą można odzyskać od każdego, kto działa na naszą korzyść, nie będzie wyższa niż kwota, którą można od nas odzyskać..

14.4.10 Żadne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika na mocy Konwencji Montrealskiej z 1999 r. lub obowiązującego prawa, w braku wyraźnych odmiennych postanowień.