ARTYKUŁ 13 – FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE

13.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1.1 Pasażer zobowiązany jest uzyskać wszystkie dokumenty podróży oraz wizy, a także przestrzegać przepisów, regulacji, nakazów, żądań i wymogów państw docelowych lub tranzytowych.

13.1.2 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje nieprzestrzegania przez Pasażera wymogów dotyczących uzyskania takich dokumentów lub wiz czy też przestrzegania przepisów, regulacji, nakazów, żądań, wymogów, zasad lub instrukcji.

13.2 DOKUMENTY PODRÓŻY

Przed podróżą, Pasażer zobowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty wyjazdowe, wjazdowe, zdrowia i inne, wymagane na mocy przepisów prawa i innych wymagań właściwych władz państwowych oraz pozwolić przewoźnikowi na zrobienie i zatrzymanie kopii tych dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu Pasażera, który nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawnych i wymagań, lub którego dokumenty nie wydają się być prawidłowe. Informacje dotyczące dokumentów podróży dostępne są w Regulacjach.

13.3 ODMOWA WPUSZCZENIA NA TERYTORIUM PAŃSTWA

W przypadku odmowy wpuszczenia Pasażera na terytorium danego państwa z powodu niespełnienia wymogów imigracyjnych, jest on zobowiązany do zapłaty wszelkich kar pieniężnych nałożonych na przewoźnika przez stosowne władze rządowe lub imigracyjne oraz do pokrycia kosztów przewozu z takiego kraju do miejsca rozpoczęcia podróży lub innego. Przewoźnik nie zwraca kosztów za bilet niewykorzystany z powodu odmowy wpuszczenia na terytorium danego państwa. Wszelkimi kosztami poniesionymi przez przewoźnika dotyczącymi Pasażera zostanie obciążona karta kredytowa (lub debetowa) użyta do dokonania rezerwacji.

13.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PASAŻERA ZA ZAPŁATĘ KAR, KOSZTÓW ZATRZYMANIA ITP.

Jeżeli przewoźnik został zobowiązany do zapłacenia lub wpłacenia jakiejkolwiek grzywny bądź kary albo do pokrycia jakichkolwiek wydatków z powodu niezastosowania się Pasażera do przepisów, wymogów lub poleceń władz, Pasażer zwróci na żądanie równowartość zapłaconej przez przewoźnika kary lub poniesionych wydatków. Przewoźnik może zaliczyć na poczet takiej należności wpłacone mu kwoty za niewykorzystane bilety lub jakiekolwiek inne kwoty (np. bony na zakupy, vouchery) należące do Pasażera, a będące w posiadaniu przewoźnika. Wszelkimi kosztami poniesionymi przez przewoźnika dotyczącymi Pasażera zostanie obciążona karta kredytowa (lub debetowa) użyta do dokonania rezerwacji. Zastrzegamy sobie również prawo obciążyć kartę użytą do zapłaty w rezerwacji w przypadku wystąpienia błędu administracyjnego. 

13.5 KONTROLA CELNA

Jeżeli jest to wymagane, Pasażer powinien uczestniczyć przy kontroli celnej swojego bagażu prowadzonej przez służby celne lub inne służby rządowe lub lotniska. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera za powstałą stratę lub szkodę poniesioną przez niego przy takiej kontroli lub na skutek niepodporządkowania się temu wymogowi.

13.6 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

Pasażer jest zobowiązany do poddania się kontroli bezpieczeństwa przeprowadzonej przez uprawnionych pracowników lub agentów służb rządowych, lotniskowych lub przewoźnika.

13.7 OSZUSTWA

13.7.1 Płatności muszą zostać zatwierdzone przez posiadacza karty, na imię i nazwisko którego dokonana jest rezerwacja. Mamy prawo zażądać nowej formy płatności, aby upewnić się, że płatność za lot dokonana została zgodnie z prawem lub anulować rezerwację bez uprzedniego powiadomienia, jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że pasażer lub posiadacz karty brał udział w nieuczciwych działaniach związanych z płatnościami na rzecz grupy Ryanair (Ryanair DAC, Ryanair UK, Laudamotion, Buzz, Malta Air). Działanie uznaje się za nieuczciwe, jeśli ma ono na celu oszukanie grupy Ryanair w celu uzyskania korzyści w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem lub też pozbawienia nas naszego prawa do płatności.

Podejrzenie to może mieć następujące powody:

  • Pasażer nie jest w stanie przedstawić na lotnisku karty użytej do dokonania rezerwacji, jeśli zostanie o to poproszony przez upoważnionego pracownika obsługi, w przypadku gdy nasze oprogramowanie do wykrywania oszustw zidentyfikowało rezerwację pasażera jako podejrzaną.

  • Pasażer nie jest w stanie przedstawić na lotnisku danych kontaktowych posiadacza karty, abyśmy mogli przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa przez telefon lub na lotnisku, w przypadku gdy nasze oprogramowanie do wykrywania oszustw zidentyfikowało rezerwację pasażera jako podejrzaną.

  • Posiadacz karty twierdzi, że rezerwacja została dokonana w sposób nieuczciwy, ponieważ nie zatwierdził płatności.

  • Pasażer lub posiadacz karty brał uprzednio udział w nieuczciwych działaniach związanych z płatnościami na rzecz grupy Ryanair.

  • Jakiekolwiek informacje podane podczas dokonywania rezerwacji są nieprawidłowe, nieodpowiednie, niespójne, a nasze oprogramowanie do wykrywania oszustw zidentyfikowało rezerwację jako podejrzaną.

13.7.2 Powyższe podejrzenia / domniemania można podważyć.

13.7.3 W celu przestrzegania nowych wymogów regulacyjnych UE mających na celu ograniczenie oszustw i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji płatniczych dokonywanych przez Internet od 1 stycznia 2021 r. pasażerowie będą musieli podać dodatkowe dane w celu uwierzytelnienia płatności na etapie jej dokonywania, aby zatwierdzić płatność przez Internet (silne uwierzytelnianie). Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z bankiem, który wystawił kartę.