REGULACJE BUZZ DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH KWESTII

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO ZA PASAŻERÓW I ICH BAGAŻ

Niniejsze Regulacje podsumowują zasady odpowiedzialności dotyczące unijnych przewoźników lotniczych (przewoźników lotniczych zarejestrowanych w państwie należącym do UE, EOG lub Szwajcarii) zgodnie z wymogami ustawodawstwa unijnego oraz Konwencji montrealskiej z 1999 r.

Wybrane przepisy niniejszych Regulacji, w tym sposób dokonania rezerwacji, sposób odprawy, limity dotyczące bagażu, opłata za odprawę na lotnisku, zasady dotyczące refundacji, zmian daty, kierunku, taryfy (Regular, Plus, Flexi Plus i Family Plus) i zniżki, nie mają zastosowania do Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora. Powyższe kwestie są określone umową między Pasażerem a touroperatorem.

1.1 Odszkodowanie w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała

Nie istnieją limity finansowe odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub śmierć Pasażera. W przypadku szkód o wartości do 128 821 SDR, przewoźnik nie może kwestionować roszczenia o odszkodowanie. Powyżej tej kwoty, przewoźnik może bronić się przed roszczeniami udowadniając, że szkoda nie została spowodowana zaniedbaniem lub innym zawinieniem przewoźnika.

1.2 Zaliczki

W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażera, przewoźnik wypłaci zaliczkę, której wysokość pokryje najpilniejsze wydatki, w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. W przypadku śmierci, kwota zaliczki nie będzie niższa niż 16.000 SDR.

1.3 Opóźnienie w przewozie Pasażera

W przypadku opóźnienia w przewozie Pasażera, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba że:

 • podjął wszelkie kroki w celu uniknięcia szkody lub
 • podjęcie takich kroków było niemożliwe.

Odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie Pasażera jest ograniczona do kwoty 4.694 SDR.

 

1.4 Opóźnienia w przewozie bagażu

W przypadku opóźnienia w przewozie bagażu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba że

 • podjął wszelkie kroki w celu uniknięcia szkody lub
 • podjęcie takich kroków było niemożliwe.

Odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie bagażu jest ograniczona do wysokości 1.288 SDR.

 

1.5 Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1.288 SDR. W przypadku bagażu rejestrowanego, przewoźnik odpowiada za szkodę nawet jeżeli nie ponosi winy za szkodę, chyba że bagaż miał wadę lub był nieodpowiedni. W przypadku bagażu podręcznego, przewoźnik odpowiada za szkodę jedynie wtedy, gdy ponosi winę za szkodę.

1.6

Zgłaszanie reklamacji dotyczących bagażu na danym lotnisku, nie stanowi podstawy rozpatrzenia dla przewoźnika i dlatego konieczne jest również złożenie reklamacji bezpośrednio do przewoźnika, w terminach określonych w Konwencji montrealskiej z 1999 r.

 • Zniszczony bagaż –  należy to zgłosić na lotnisku przylotu oraz dodatkowo u nas w formie udokumentowanego roszczenia w ciągu 7 dni od powstania uszkodzeń.
 • Zagubiony bagaż – należy to zgłosić na lotnisku przylotu oraz dodatkowo u nas w formie udokumentowanego roszczenia w ciągu 21 dni od dnia, w którym bagaż został przekazany pasażerowi.

1.7 Podwyższone limity odpowiedzialności

Na podstawie przepisów Konwencji Montrealskiej z 1999 r., odpowiedzialność za utratę, opóźnienie lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego jest ograniczona do 1.288 SDR (ok. €1.600) za sztukę bagażu. Pasażer może skorzystać z wyższych limitów odpowiedzialności dotyczących bagażu rejestrowanego wykupując usługę Specjalnej Deklaracji Wartości bagażu rejestrowanego w kasie na lotnisku. Jej koszt to €50/£50 za osobę/za lot w jedną stronę lub jej ekwiwalent w walucie lokalnej (doliczając VAT na lotach krajowych). Wykupienie usługi zwiększa limit odpowiedzialności przewoźnika do 2.262 SDR (ok. €2.600).

 

1.8 Odpowiedzialność w przypadku kilku przewoźników

Jeżeli przewoźnik realizujący rejs nie jest przewoźnikiem umownym (którego nazwa widnieje na bilecie), Pasażer może ubiegać się o odszkodowanie od dowolnego przewoźnika.

1.9 Terminy wnoszenia roszczeń

Wszelkie roszczenia o odszkodowanie wniesione do sądu muszą być wniesione w ciągu 2 lat od daty przylotu, lub od planowanej daty przylotu.

 

1.10 Podstawa powyższych informacji

Podstawy zasad opisanych powyżej znajdują się w Konwencji montrealskiej z 1999 r.

2. DOKUMENTY PODRÓŻNE – DOKUMENTY ZE ZDJĘCIEM

Odpowiedzialność za posiadanie aktualnych dokumentów spełniających wymagania przewoźnika, urzędu imigracyjnego oraz innych instytucji rządowych we wszystkich miejscach docelowych podróży spoczywa na każdym Pasażerze.

2.1 Loty międzynarodowe:

2.1.1 Ważny paszport

2.1.1.1 W przypadku podróży poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), paszport musi być ważny na okres planowanego pobytu, z wyjątkiem poniższych krajów:

 • W przypadku podróży do Jordanii paszport musi być ważny przez sześć miesięcy poza okresem planowanego pobytu.
 • W przypadku podróży do Turcji paszport musi być ważny przez sześć miesięcy od daty wjazdu.
 • W przypadku podróży do Czarnogóry paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące.
 • W przypadku podróży do Bośni i Hercegowiny paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące.

2.1.1.2 W przypadku podróży do Izraela pasażerowie muszą posiadać bilet uprawniający do wylotu z kraju.

2.1.1.3 Wszyscy posiadacze paszportów spoza UE podróżujący do kraju Schengen muszą upewnić się, że ich paszport jest ważny przez co najmniej 3 miesiące od daty opuszczenia kraju Schengen, chyba że dana osoba posiada zezwolenie na pobyt wydane przez kraj Schengen lub wizę długoterminową.

Posiadacze brytyjskich paszportów podróżujący do kraju Schengen (z wyłączeniem Irlandii) od 1 stycznia 2021 r. muszą upewnić się, że ich paszport:

 • jest ważny przez co najmniej 3 miesiące od daty opuszczenia kraju Schengen, chyba że dana osoba posiada zezwolenie na pobyt wydane w kraju Schengen lub wizę długoterminową,
 • został wystawiony w ciągu ostatnich 10 lat od daty przyjazdu.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę internetową rządu Wielkiej Brytanii, klikając poniższy link: https://www.gov.uk/guidance/passport-rules-for-travel-to-europe

Od 1 października 2021 r., obywatele EOG/UE lub Szwajcarii podróżujący do Wielkiej Brytanii muszą posiadać ważny paszport; dowód osobisty wydany przez EOG/UE i Szwajcarię nie jest już akceptowany przy wjeździe do Wielkiej Brytanii (chyba że pasażer posiada status rezydenta w Wielkiej Brytanii).

Do krajów Schengen zaliczają się: Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Holandia, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja lub Szwajcaria.

2.1.2 Ważny krajowy dowód tożsamości wydany przez rząd Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Gibraltaru, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Holandia, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja lub Szwajcaria Następujące kraje akceptują krajowe dowody tożsamości wydawane przez rząd kraju EOG: Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra 2.1.3 Irlandzka karta paszportowa (tylko dla obywateli Irlandii podróżujących po Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym) 2.1.4 Ważny dokument podróży „Kinderreisepass” wydawany dzieciom poniżej 16 roku życia przez rząd niemiecki 2.1.5 Ważny dowód tożsamości greckiej policji (tylko w przypadku podróżowania po UE) 2.1.6 Ważny dokument podróży Konwencji ONZ w sprawie uchodźców – (wydany zgodnie z art. 28 ust. 1 Konwencji ONZ z 1951 r. przez rząd zamiast ważnego paszportu). 2.1.7 Ważny dokument podróży zgodny z konwencją – (wydany zgodnie z art. 27 Konwencji ONZ o bezpaństwowcach z 1954 r. przez umawiające się państwo zamiast ważnego paszportu) 2.1.8 Ważny paszport zbiorowy wydany przez kraj UE/EOG 2.1.9 Ważna WIZA (jeśli jest wymagana) dla kraju docelowego: Wszystkie dzieci wpisane w paszporcie rodzica muszą posiadać własną wizę i muszą podróżować z osobą dorosłą wymienioną w wizie. 2.1.10 Mieszkańcy Francji (w wieku poniżej 18 lat), którzy podróżują lotami w strefie Schengen i poza strefą Schengen bez rodzica lub opiekuna, muszą okazać wypełnione AST (Autorisation de sortie du territoire) oraz dokumenty określone w AST 2.1.11 Obywatele Włoch w wieku poniżej 14 lat, którzy podróżują z nowym dowodem tożsamości „Carta d’identità” i z jednym lub obojgiem rodziców, mogą podróżować lotami UE i Schengen bez żadnych innych dokumentów, jeżeli nazwisko rodzica lub opiekuna jest wymienione w Dowód osobisty. W innym przypadku rodzic lub opiekun prawny musi mieć przy sobie akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie o stanie rodzinnym Jeśli dziecko do lat 14 podróżuje z nowym dowodem tożsamości, z osobą, która nie jest jego rodzicem ani opiekunem prawnym, dziecko musi posiadać „affido” podpisane przez oboje rodziców lub opiekuna prawnego i ostemplowane przez organ paszportowy

 

 • Ważny dowód tożsamości wydany przez władze państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). (Dowody tożsamości akceptowane podczas podróży naszymi liniami wydają tylko następujące kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja*, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy. *Ważność francuskich dowodów tożsamości (wydanych osobom dorosłym) przedłużono z 10 do 15 lat TYLKO w przypadku dowodów wystawionych pomiędzy 2 stycznia 2004 r. a 31 grudnia 2013 r.
 • Posiadacze paszportu Wielkiej Brytanii podróżujący do krajów strefy Schengen (z wyjątkiem Irlandii) od 1 stycznia 2021 r. muszą upewnić się, że paszport:
  · jest ważny przez co najmniej trzy miesiące od daty planowanego opuszczenia kraju strefy Schengen, chyba że posiadacz paszportu ma zezwolenie na pobyt w strefie Schengen lub wizę długoterminową;
  · jest ważny przez co najmniej sześć miesięcy od daty przybycia do kraju strefy Schengen.
 • W przypadku lotów do Maroka akceptowany jest wyłącznie ważny paszport. Paszport musi być ważny w czasie odbywanej podróży.
  W przypadku lotów do Izraela paszport musi być ważny w czasie odbywanej podróży, a pasażer musi posiadać bilet powrotny i/lub na dalsze rejsy.
 • Ważny paszport dla dzieci (Kinderausweis) wydany przez władze niemieckie.
 • W przypadku podróży do Jordanii będzie tylko akceptowany ważny paszport (Dowόd Osobisty nie będzie akceptowany) .Paszport będzie zaakceptowany przy wjeździe tylko wtedy kiedy będzie ważny przez co najmniej sześć miesięcy po okresie planowanego pobytu.
 • Ważny grecki policyjny dowód tożsamości.
 • Włoskie świadectwo urodzenia – Certificato Di Nascita (dla dzieci poniżej 16 roku życia) ze zdjęciem i wpisem „VALIDO PER L’ESPATRIO” – ważne dla lotów na trasach międzynarodowych.
 • Ważny dokument podróżny ONZ dla uchodźców – wydany w miejsce ważnego paszportu przez instytucję rządową zgodnie z art. 28 ust. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1951 r.
 • Ważny dokument podróżny wydany na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych – (wydany przez umawiające się państwo w miejsce ważnego paszportu zgodnie z artykułem 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1954 r. dla bezpaństwowców).
 • Ważny paszport grupowy UE/EOG.
 • Paszport używany w podróży poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) musi być ważny w czasie odbywanej podróży.
  Jeśli konieczne jest posiadanie wizy, wszystkie dzieci/niemowlęta muszą podróżować z osobą dorosłą wymienioną na wizie.

 

Dokumenty wymagane dla osób małoletnich – podróżujacych na trasach międzynarodowych EU/EEA

Dzieci w wieku poniżej 18 lat mieszkające w Hiszpanii i podróżujące bez rodziców/opiekunów prawnych na podstawie ważnego dowodu tożsamości lotami na obszarze EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy/ EEA- European Economic Area)  muszą mieć formularz (wydawany przez lokalny komisariat policji) zawierający pisemne pozwolenie rodziców na podróż. Formularz ten należy przedstawić podczas kontroli paszportowej.

Od 15 stycznia 2017 roku nieletni obywatele oraz cudzoziemcy mieszkający we Francji  podróżujący samolotem bez swoich rodziców/opiekunów w strefie Schengen i poza nią muszą przedstawić ATS AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST)  D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ poprawnie wypełniony razem z dokumentacją wymaganą do ATS. Informacje o tym wymogu można znaleźć pod następującym adresem https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.

Dla nieletnich obywateli Włoch podróżujących na podstawie nowego dowodu „Carta d‘identità”, oraz w towarzystwie jednego lub obojga rodziców, mających możliwość podróży wewnątrz UE/Strefy Schengen nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja, wyłącznie jeżeli nazwisko rodziców jest zawarte w dokumencie. W przeciwnym razie, rodzic lub opiekun prawny musi posiadać zaświadczenie o statusie rodziny lub akt urodzenia osoby nieletniej.

Gdy nieletni poniżej 14 roku życia, podróżujący z nowym dowodem bez żadnego z rodziców lub opiekunów prawnych, ale w towarzystwie osoby trzeciej, musi posiadać dokument „affido” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, jak również zawierać pieczątkę urzędu właściwego do wydania paszportów.

Obywatele Portugalii oraz obcokrajowcy zamieszkali w tym kraju w wieku poniżej 18 lat, opuszczający/lub wkraczający na teren Portugalii lub podróżujący do/z kraju nie należącego do strefy Schengen bez towarzystwa ojca, matki lub opiekuna prawnego, muszą mieć pozwolenie na podróż podpisane przez obojga rodziców lub opiekuna prawnego będącego rezydentem Portugalii. Podpis ten powinien być poświadczony notarialnie, jeżeli ojciec, matka lub opiekun prawny mieszkają w Portugalii, albo uwierzytelniony przez ambasadę portugalską bądź konsulat w kraju, w którym mieszkają wymienione osoby. Zezwolenie na podróż jest wymagane również wtedy, gdy osoby nieletnie podróżują z osobą towarzyszącą inną niż ojciec, matka lub opiekun prawny. W takim przypadku zezwolenie na podróż musi wyraźnie określać nazwisko takiej osoby. Nieletni obcokrajowcy w wieku poniżej 18 lat podróżujący samodzielnie mogą nie zostać przepuszczeni przez granicę, jeżeli nie mają w Portugalii nikogo, kto mógłby odpowiadać za ich pobyt.

2.2 Loty krajowe

PAŃSTWO DOROŚLI NIEMOWLĘTA I DZIECI
FRANCJA
 • Ważny paszport
 • Ważny krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających
**zob. datę wydania w kwestii ważności

 • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Ważne zezwolenie na pobyt
 • Ważny paszport
 • Ważny krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających

 • Ważne zezwolenie na pobyt

Obywatele francuscy poniżej 13. roku życia:

Nie wymaga się dokumentu ze zdjęciem (na odpowiedzialność osoby podróżującej z dzieckiem)

GRECJA Od 12 roku życia:

 • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)

*zob. poniżej listę krajów wydających

 • Grecki policyjny dowód tożsamości
 • Ważny paszport
 • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Inny oficjalny dokument ze zdjęciem pasażera (na zdjęciu danej osoby lub jego części musi być przybita pieczątka)
Dzieci poniżej 12 roku życia:

 • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)

*zob. poniżej listę krajów wydających

 • Ważny paszport
 • Potwierdzenie tożsamości z Centrum obsługi obywateli lub od policji
WŁOCHY Od 15 roku życia:

 • Ważny paszport
 • Krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających

 • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Patent żeglarski
 • Karta/książeczka emerycka
 • Licencja na instalację ogrzewania
 • Pozwolenie na broń
 • Dowód tożsamości/identyfikator ze zdjęciem wydany i opieczętowany przez włoską instytucję państwową
 • Karty identyfikacyjne wydawane urzędnikom służby cywilnej i wojskowym
 • Karta AT/BT
Obywatele Włoch poniżej 15 roku życia:

 • Akt urodzenia lub zaświadczenie o obywatelstwie ze zdjęciem, potwierdzone przez policję
 • Ważny paszport
 • Ważny krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających

 

Obywatele krajów UE i strefy Schengen poniżej 15 roku życia:

 • Ważny paszport
 • Ważny krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających

HISZPANIA Obywatele Hiszpani od 14 roku życia:

 • Paszport (ważny lub przeterminowany)
 • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)
 • Ważne hiszpańskie prawo jazdy

Obywatele krajów UE i strefy Schengen (plus Andora):

 • Paszport (ważny lub przeterminowany)
 • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)
 • Ważne hiszpańskie zezwolenie na pobyt
 • Ważne zezwolenie na pobyt wydane przez państwo należące do strefy Schengen
 • Ważne hiszpańskie prawo jazdy

Obywatele innych krajów:

 • Ważny paszport lub dokument podróżny
 • Ważne hiszpańskie zezwolenie na pobyt
 • Ważne zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie strefy Schengen
 • Ważne hiszpańskie prawo jazdy
Obywatele Hiszpanii poniżej 14 roku życia:

 • Nie wymaga się dokumentu ze zdjęciem (na odpowiedzialność osoby podróżującej z dzieckiem)
 • Loty krajowe – dzieci będące obywatelami Hiszpanii w wieku 16–18 lat podróżujące samodzielnie: Ważny paszport lub krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających

Obywatele krajów UE i strefy Schengen (plus Andora):

 • Paszport (ważny lub przeterminowany)
 • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)

*zob. poniżej listę krajów wydających

 • Ważne hiszpańskie zezwolenie na pobyt
 • Ważne zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie strefy Schengen

Obywatele innych krajów:

 • Ważny paszport lub dokument podróżny
 • Ważne hiszpańskie zezwolenie na pobyt
 • Ważne zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie strefy Schengen
WIELKA BRYTANIA
 • Jakikolwiek dokument tożsamości zgodny z danymi pasażera na rezerwacji
 • Dzieci poniżej 16. roku życia (podróżujące z osobą dorosłą) na terenie Wielkiej Brytanii nie potrzebują dokumentu ze zdjęciem.
POLSKA
 • Ważny paszport
 • Ważny krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających

 • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Ważny paszport
 • Ważny Krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających

 • Legitymacja szkolna
PORTUGALIA
 • Ważny paszport
 • Ważny Krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających

 • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
 • Ważny paszport
 • Ważny Krajowy dowód tożsamości

*zob. poniżej listę krajów wydających

NIEMCY
 • Jakikolwiek dokument tożsamości zgodny z danymi pasażera na rezerwacji.
 • Jakikolwiek dokument tożsamości zgodny z danymi pasażera na rezerwacji.

*Dowód tożsamości wydany przez władze państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Akceptowane są wyłącznie dowody tożsamości wydane przez następujące kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.

**Ważność francuskich dowodów tożsamości (wydanych osobom dorosłym) przedłużono z 10 do 15 lat TYLKO w przypadku dowodów wystawionych pomiędzy 2 stycznia 2004 r. a 31 grudnia 2013 r.

Kraje trzecie
Kraje spoza UE/EOG (w tym Wielka Brytania, od 1 stycznia 2021 r.).

 

BAGAŻ

BAGAŻ PODRĘCZNY

W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora, poniższe kwestie są określone umową między Pasażerem, a touroperatorem. Niezależnie od umowy, liczba bagaży podręcznych nie może przekroczyć 2 sztuk na Pasażera.

Pasażer może zabrać 1 bagaż podręczny, mieszczący się pod siedzeniem przed Pasażerem (40 x 20 x 25 cm). Wymiary sortownika na bagaż podręczny wynoszą obecnie 42 x 20 x 30 cm.

Nie przysługuje odrębny limit bagażu dla dzieci do 2 r.ż., które podróżują na kolanach dorosłych. Jednakże, osoba podróżująca z niemowlęciem może zabrać dodatkowo torbę do 5kg (oprócz własnego bagażu podręcznego).

 

PIERWSZEŃSTWO WEJŚCIA NA POKŁAD I 2 SZTUKI BAGAŻU PODRĘCZNEGO ORAZ 10 KG BAGAŻ REJESTROWANY

Jeśli kupiłeś Pierwszeństwo wejścia na pokład (w tym, jeśli wybrałeś taryfę Regular lub Flexi Plus, a także taryfę Plus, jeśli została zakupiona przed 11 grudnia 2019 r.), możesz zabrać na pokład mały bagaż podręczny (40 x 20 x 25cm) oraz duży bagaż podręczny do 10kg, nieprzekraczający wymiarów 55 x 40 x 20 cm, chyba że z ważnych względów musimy umieścić duży bagaż podręczny w luku bagażowym. W tym przypadku, upewnij się, że w bagażu nie pozostały jakiekolwiek wartościowe przedmioty.

Usługę Pierwszeństwa wejścia na pokład i 2 sztuki bagażu podręcznego możesz dodać przy rezerwacji lotu lub do 40 minut przed zaplanowanym odlotem za pomocą aplikacji mobilnej.

Aktualna wysokość opłaty za Pierwszeństwo wejścia na pokład znajduje się w Tabeli Opłat.

Jeśli kupiłeś 10 kg bagaż rejestrowany (o wymiarach do 55 x 40 x 20 cm), możesz wziąć ze sobą na pokład mały bagaż podręczny, zaś bagaż rejestrowany do 10kg powinien zostać nadany w punkcie odprawy przed udaniem się do kontroli bezpieczeństwa. Do przewozu tego bagażu stosuje się warunki przewozu bagażu rejestrowanego.

Aktualna wysokość opłaty za 10 kg bagaż rejestrowany znajduje się w Tabeli Opłat.

Po dokonaniu rezerwacji, 10 kg bagaż rejestrowany można dodać za pomocą opcji „Moje rezerwacje” na stronie internetowej (do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu) oraz w aplikacji mobilnej (do 40 minut przed planowaną godziną odlotu).

Klienci bez wykupionego Pierwszeństwa wejścia na pokład i 2 sztuk bagażu podręcznego, którzy nie dodali bagażu rejestrowanego do rezerwacji, mogą wykupić 10kg bagaż rejestrowany w punkcie odprawy na lotnisku lub w bramce przed wejściem na pokład za €/£46. Należy upewnić się, że w bagażu nie pozostały wartościowe przedmioty.

Nadmiarowego bagażu podręcznego nie będzie można wnieść na pokład lub zostanie on umieszczony w luku bagażowym za opłatą €/£70 (plus obowiązująca stawka podatku VAT w przypadku lotów krajowych).

Jeżeli pasażer nie ma pewności co do możliwości wniesienia bagażu na pokład, powinien to sprawdzić przy punkcie odprawy bagażowej przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa.

 

BAGAŻ REJESTROWANY

W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora, poniższe kwestie są określone umową między Pasażerem, a touroperatorem. Niezależnie od umowy, liczba bagaży rejestrowanych nie może przekroczyć 3 sztuk na Pasażera.

Każdy Pasażer może zarezerwować do 3 sztuk bagażu rejestrowanego, do 20 kg każda, pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat za bagaż rejestrowany.

Opłata za bagaż rejestrowany obowiązuje za każdy lot w jedną stronę.

Po dokonaniu rezerwacji możliwe jest dodanie sztuki bagażu rejestrowanego na stronie internetowej w sekcji ‘Moje Rezerwacje’ do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu.

Przy rezerwacji dodatkowych sztuk bagażu rejestrowanego za pośrednictwem centrum obsługi lub na lotnisku, a także na loty w szczycie sezonu (m.in. Boże Narodzenie, Wielkanoc, sezon letni) oraz na niektórych trasach, obowiązują wyższe opłaty. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości, która znajduje zastosowanie w danym momencie.

Aktualna wysokość opłaty za bagaż rejestrowany do 20 kg znajduje się w Tabeli opłat.

 

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE BAGAŻU REJESTROWANEGO

Dzielenie się lub wspólne korzystanie z limitów bagażowych jest dozwolone pomiędzy Pasażerami podróżującymi na tej samej rezerwacji i wspólnie odprawiającymi się.

Każdy Pasażer przekraczający dopuszczalny limit bagażu rejestrowanego na sztukę zostanie obciążony opłatą według stawki obowiązującej w dniu podróży. Opłata za nadbagaż wynosi obecnie €11/£11 za kilogram (lub kwota równoważna w walucie lokalnej).

Na lotniskach wyposażonych w kioski samoobsługowe, Pasażerowie muszą uiścić wszelkie wymagane opłaty za bagaż rejestrowany lub za nadbagaż, a także nadać bagaż w punkcie nadawania bagażu nie później niż 40 minut przed planowanym terminem odlotu.

 

AKCESORIA DZIECIĘCE

Nieodpłatnie można przewieźć jeden całkowicie składany wózek dziecięcy (w tym podwójny wózek dziecięcy), system podróżny/chustę do noszenia na każde dziecko oraz jeden z następujących przedmiotów: fotelik samochodowy, podstawkę podwyższającą lub łóżeczko turystyczne. Wszystkie dodatkowe akcesoria dziecięce/niemowlęce (maksymalna waga 20kg/sztuka) można dodać przy dokonywaniu rezerwacji online za opłatą €15/£15 za sztukę za lot w jedną stronę.

 

SPRZĘT SPORTOWY I INSTRUMENTY MUZYCZNE

Sprzęt sportowy lub muzyczny, jak między innymi: duże wędki, kije golfowe, rowery*, hulajnogi, sprzęt do szermierki, tyczki, oszczepy, deski surfingowe, bodyboard, deski snowboardowe i narty oraz duże instrumenty muzyczne (w tym harfy, kontrabasy i perkusje) nie nadają się do przewozu na pokładzie samolotu. Takie przedmioty, ważące nie więcej niż 20kg za sztukę, mogą jednak być przewożone w luku samolotu poza dopuszczalnym limitem bagażu rejestrowanego po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

*Uwaga – rowery muszą być zapakowane w torbę ochronną lub przewożone w pudle, w przeciwnym przypadku nie będą przyjęte do przewozu. Rowery elektryczne nie mogą być przewożone.

Sprzęt sportowy lub muzyczny ważący powyżej 20kg, będzie obciążony opłatą za nadbagaż według obowiązującej stawki.

Mniejsze instrumenty muzyczne, takie jak gitara, skrzypce lub altówka, które przekraczają rozmiary bagażu podręcznego (40 x 20 x 25 cm), można przewozić na pokładzie samolotu po uprzednim zarezerwowaniu miejsca na instrument i wniesieniu odpowiedniej opłaty. W związku z wykupieniem dodatkowego miejsca, nie przysługują dodatkowe limity bagażu rejestrowanego lub bagażu podręcznego.

Aby zarezerwować dodatkowe miejsce, należy wprowadzić wyrazy „ITEM SEAT” jako nazwisko i wyraz „EXTRA” jako imię. Na rezerwacji i karcie pokładowej uzyskiwanej online będzie wyświetlane wyrażenie „EXTRA ITEM SEAT” (dodatkowe miejsce). Podczas odprawy online należy podać dane pochodzące z dokumentu podróżnego Pasażera. Te informacje zostaną wydrukowane na karcie pokładowej uzyskanej po odprawie online. Jeśli wykupili Państwo dodatkowe miejsce dla własnego komfortu/przedmiotu, usługa rezerwacji miejsc w rzędach 1, 16 i 17 nie może być zrealizowana.

 

INNE

Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy, przewoźnik nie przyjmuje do przewozu sztuk bagażu o wadze powyżej 32kg lub o wymiarach przekraczających 81 x 119 x 119 cm. Niniejsze ograniczenie wagi nie dotyczy sprzętu ułatwiającego poruszanie się.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów, która jest wynikiem usterki, niedoskonałości lub złego stanu bagażu, a także za utratę lub zniszczenie przedmiotów delikatnych, łatwo psujących się lub niewłaściwie zapakowanych.

Pasażerowie muszą również w pełni przestrzegać Artykułu 8 Ogólnych Warunków Przewozu.

 

DZIECI, NIEMOWLĘTA I MŁODZIEŻ

Osoby małoletnie podróżujące bez opieki

Przewoźnik nie przewozi osób małoletnich (poniżej 16 roku życia) podróżujących bez opieki osoby dorosłej. Osoby poniżej 16 roku życia musza podróżować pod opieką osoby, która ukończyła 16 lat.

Jeśli chcesz, aby pasażer-dziecko podróżował z osobą dorosłą (w wieku co najmniej 16 lat), która posiada już rezerwację na lot, musisz dokonać nowej rezerwacji dla dziecka (tak jakby to była osoba dorosła), a następnie połączyć tę rezerwację z istniejącą rezerwacją. Możesz połączyć rezerwacje, kontaktując się z nami przez czat lub dzwoniąc do centrum obsługi. Nie jest możliwe połączenie rezerwacji na lotnisku.

Możesz połączyć rezerwacje do 4 godzin przed planowaną godziną odlotu. Łączenie rezerwacji jest bezpłatne, jeśli istniejąca rezerwacja została dokonana do 24 godzin wcześniej. Jeśli upłynęły 24 godziny, będziesz musiał uiścić opłatę rezerwacyjną (€30/£30).

Dzieci, dla których dokonałeś osobnej rezerwacji, nie mogą odprawić się przez Internet i muszą odprawić się na stanowisku odprawy na lotnisku w obecności osoby dorosłej podróżującej w ramach rezerwacji powiązanej.

Jeśli nie zastosujesz się do powyższej procedury łączenia rezerwacji, przewóz dziecka do 16 r.ż nie będzie możliwy.

 

Podróż z niemowlęciem

Ze względów bezpieczeństwa, niemowlęta (w wieku pomiędzy 8 dni-23 miesiące) musza siedzieć na kolanach osoby dorosłej i używać pasów bezpieczeństwa (dostarczonych przez obsługę) lub mogą siedzieć na osobnym siedzeniu, jeżeli posiadają specjalne pasy (tzw. AmSafe CARES – niedostarczane przez obsługę przewoźnika pasy musza być zakupione przez podróżującego) i maja ukończone 12 miesięcy. Mogą również podróżować w foteliku samochodowych zatwierdzonym do użycia na pokładzie samolotu. W tym wypadku proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta lub skorzystać z czatu.

Aby zarezerwować miejsce dla dziecka (płatne w pełnej wysokości), skontaktuj się z centrum obsługi lub skontaktuj się z nami przez chat.

Opłata za niemowlę podróżujące na kolanach osoby dorosłej wynosi €25/£25 (lub równowartość w lokalnej walucie) za każdy lot w jedną stronę.

W rezerwacji musi znajdować się co najmniej jedna osoba dorosła.

Osoba podróżująca z niemowlęciem może zabrać ze sobą torbę do 5kg (dodatkowa torba – oprócz bagażu podręcznego).

 

Rezerwacje rodzinne – rezerwacja miejsc

Dla dorosłych podróżujących z dziećmi poniżej 12 roku życia (wyłączając niemowlęta do 2 r. ż.) rezerwacja miejsca jest obowiązkowa dla przynajmniej jednego dorosłego, aby dziecko w rezerwacji otrzymało miejsce bezpłatnie. Na jednego dorosłego darmowe miejsca może otrzymać maksymalnie czwórka dzieci. Inni dorośli lub młodzież podróżujący na tej samej rezerwacji nie muszą rezerwować miejsc, aczkolwiek, jeżeli sobie życzą, to również mogą to uczynić.

Opłata za rezerwację miejsca dla dorosłego podróżującego z dzieckiem zaczyna się od €4/£4. Do wyboru są miejsca standardowe w rzędach 18-33. Jeżeli dorosły chciałby zarezerwować miejsce w innym rzędzie niż 18-33, zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie miejsc. Dzieci również będą zobowiązane do zapłacenia pełnej opłaty za miejsca.

Jeżeli ze względu na duży popyt, miejsca standardowe w rzędach 18-33 nie są dostępne dla wszystkich osób w ramach rezerwacji, dorośli zobowiązani do rezerwacji miejsca mogą wybrać miejsce w rzędach 11-15 uiszczając dopłatę za różnicę w cenie lub zdecydować się na podróż w innym terminie. Miejsca dla dzieci pozostają darmowe.

Jeśli nie ma wystarczającej liczby miejsc w rzędach 11-15 dla wszystkich osób w ramach rezerwacji, wszyscy dorośli zobowiązani do rezerwacji miejsca mogą zarezerwować miejsce w rzędach 6-10 uiszczając dopłatę za różnicę w cenie.

Jeśli na wybranym przez Ciebie locie nie ma wystarczającej liczby miejsc dla wszystkich osób w rezerwacji, aby usiąść razem, możesz zdecydować się na podróż w innym terminie.

 

TARYFY REGULAR, REGULAR PLUS, FLEXI PLUS I FAMILY PLUS

Taryfa Regular

Od 11 grudnia 2019 r Taryfa Regular jest dostępna na wszystkich lotach i można ją wybrać jedynie dla wszystkich pasażerów i lotów w rezerwacji.

Taryfa Regular jest dostępna wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji przez Internet i nie można jej dokupić za pośrednictwem centrum obsługi lub na lotnisku. Ponadto nie można jej ulepszyć do wersji Plus ani Flexi Plus na późniejszym etapie.

Opłata za Taryfę Regular nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie mają klauzule 4.2, 10.2, 10.3 lub 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

Taryfa Regular obejmuje:

 • Rezerwacja miejsca standardowego
 • Pierwszeństwo wejścia na pokład i 2 bagaże podręczne

Wybór Taryfy Regular nie jest możliwy dla rezerwacji dokonanych ze zniżką Erasmus.

 

Taryfa Plus

Od 11 grudnia 2019 r Taryfa Plus jest dostępna na wszystkich lotach i można ją wybrać jedynie dla wszystkich pasażerów i lotów w rezerwacji.

Taryfa Plus jest dostępna tylko podczas dokonywania rezerwacji. Ponadto nie można ulepszyć do Flexi Plus na późniejszym etapie. Taryfa Plus jest dostępna do wyboru wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji przez Internet i nie można jej dokupić w późniejszym terminie ani jej ulepszyć do wersji Flexi Plus.

Opłata za Taryfę Plus nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie mają klauzule 4.2, 10.2, 10.3 lub 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

Taryfa Plus obejmuje:

 • 1 bagaż podręczny
 • 1 sztuka bagażu rejestrowanego 20 kg
 • Rezerwacja miejsca standardowego
 • Bezpłatna odprawa na lotnisku

Wybór Taryfy Plus nie jest możliwy dla rezerwacji dokonanych ze zniżką Erasmus.

Wybór Taryfy Plus nie jest możliwy w przypadku rezerwacji łączonych.

 

Taryfa Family Plus

Taryfa Family Plus jest dostępna na wszystkich lotach i może zostać wybrana dla maksymalnie 6 pasażerów podróżujących na rezerwacji, w tym co najmniej z jednym dzieckiem lub nastolatkiem.

Opłata za Taryfę Family Plus nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie mają klauzule 4.2, 10.2, 10.3 lub 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

Taryfa Family Plus obejmuje:

 • 2 sztuki bagażu rejestrowanego 20 kg
 • Rezerwacja miejsca standardowego za €4 dla wszystkich dorosłych i nastolatków w ramach rezerwacji, którzy nie muszą rezerwować miejsca
 • po 1 sztuce bagażu rejestrowanego 10 kg dla każdego pasażera w rezerwacji

Wybór taryfy Family Plus nie jest dostępny na trasach subsydiowanych przez rząd hiszpański.

 

Taryfa Flexi Plus

Taryfa Flexi Plus jest dostępna na wszystkich lotach i można ją wybrać jedynie dla wszystkich pasażerów i lotów w rezerwacji. Taryfa Plus jest dostępna tylko podczas dokonywania rezerwacji.

Taryfa Flexi Plus nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie mają klauzule 4.2, 10.2, 10.3 lub 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

Taryfa Flexi Plus obejmuje:

 • Bezpłatna odprawa na lotnisku
 • Rezerwacja dowolnego miejsca
 • Pierwszeństwo wejścia na pokład i 2 sztuki bagażu podręcznego
 • Możliwość dokonywania zmian w rezerwacji
 • Usługa ”fast track” przy przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa na poniższych lotniskach:

Londyn Stansted, Bruksela Charleroi, Mediolan Bergamo, Barcelona, Malaga, Birmingham, Manchester, East Midlands, Glasgow, Edynburg, Frankfurt Hahn, Hamburg, Stuttgart, Eindhoven, Bruksela (Zaventem), Sztokholm (Skavsta), Budapeszt, Warszawa Modlin, Liverpool, Londyn Gatwick, Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, Kolonia/Bonn i Ateny.

 

Flexi Plus – zmiana zarezerwowanego terminu lotu lub trasy

Dzięki Taryfie Flexi Plus możesz bezpłatnie zmienić zarezerwowany termin lotu lub trasę na lot odbywający się dzień przed lub dzień po oryginalnej dacie lotu (jeśli są dostępne miejsca). Jeśli dokonujesz zmiany na lot z późniejszym terminem odlotu, możesz dokonać zmiany do 1 godziny przed planowaną godziną odlotu zmienianego lotu. Jeśli dokonujesz zmiany rezerwacji na lot wcześniejszy, możesz dokonać zmiany:

 • do 40 minut przed nowym lotem, jeśli dokonujesz zmiany w kasie na lotnisku; lub
 • do 1 godziny przed nowym lotem, jeśli dokonujesz zmiany za pośrednictwem biura obsługi klienta.

Jeśli nowy lot odbywa się na więcej niż jeden dzień przed lub po zmienianym locie, nie będziesz musiał uiścić opłaty za zmianę lotu, ale musisz zapłacić różnicę w cenie.

Jeśli dokonałeś już odprawy online dla oryginalnego lotu, musisz skontaktować się z nami, aby anulować odprawę ten lot, zanim będziesz mógł dokonać zmiany. W Taryfie Flexi Plus możesz bezpłatnie odprawić się na lotnisku.

Możesz zmienić trasę wszystkich lotów w rezerwacji online w sekcji „Moje rezerwacje”. Jednakże, po odbyciu pierwszego sektora (lotu) w ramach rezerwacji, zmiana trasy lotu powrotnego jest możliwa wyłącznie w kasie biletowej na lotnisku lub za pośrednictwem centrum obsługi. Zmiana trasy możliwa jest wyłącznie w ramach tego samego kraju odlotu i kraju docelowego.

Po zmianie lotu usługi zawarte w Flexi Plus zostaną przeniesione na nowy lot (jeśli te usługi są dostępne dla tego lotu). Jeśli usługi nie można przenieść, nie otrzymasz zwrotu opłaty za Taryfę Flexi Plus.

 

Flexi Plus – zmiana imienia i nazwiska

Postanowienia Artykułu 15 Ogólnych Warunków Przewozu znajdują zastosowanie i konieczne będzie uiszczenie odpowiedniej opłaty.

 

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

Rozporządzenie 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą

Dokładamy wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (tj. mające trudności z wsiadaniem lub wysiadaniem z samolotu, siadaniem na fotelu pasażera lub wstawaniem z fotela lub poruszaniem się po kabinie) mogły odbywać podróż na pokładzie samolotu. Istnieją ograniczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa, jak i okoliczności, takie jak: rodzaj samolotu, rozkład kabiny, całkowita waga lub liczba pasażerów, które może przewieźć samolot, liczba pasażerów, którym załoga będzie w stanie pomóc w przypadku ewakuacji, oraz wszelkie inne okoliczności związane z procedurami awaryjnymi. W wyjątkowych przypadkach możesz nie zostać wpuszczony na pokład samolotu, jeśli mogłoby to skutkować powstaniem zagrożenia dla samolotu, innych pasażerów, załogi lub Pasażera. Nasz zespół pomocy specjalnej oceni ind sytuację, aby jak najlepiej zaspokoić indywidualne potrzeby i poinformuje Cię o wszelkich ograniczeniach, które mogą mieć zastosowanie.

 

Ograniczenia dotyczące miejsc w kabinie dla niektórych kategorii Pasażerów:

Zgodnie z wymogami regulacyjnymi (EU-OPS 1.260), załoga przewoźnika musi zapewnić, że dostęp do sprzętu i trasy ewakuacyjnej w samolocie nie jest w żaden sposób utrudniony. Może to oznaczać, że nie będziesz mógł zająć określonego miejsca lub będziesz zmuszony zmienić miejsce na pokładzie samolotu.

Ze względów bezpieczeństwa, Pasażerowie wymagający pomocy specjalnej powinni zajmować miejsce przy oknie, chyba że jest ono zajęte przez towarzysza podróży lub ilość pasażerów na danym locie pozwala na pozostawienie wolnych miejsc między niepełnosprawnym Pasażerem a oknem.

Jeśli masz ograniczoną sprawność ruchową w kabinie, potrzebujesz zabrać ze sobą tlen ze względu na stan zdrowia lub będziesz używał urządzenia przytrzymującego Amsafe, uprzęży Crelling, siedzenia GoTo, Burnett Body Support lub fotela Meru, zarówno Ty jak i 1 osoba podróżująca z Tobą może otrzymać rezerwację odpowiednich miejsc na pokładzie samolotu, bezpłatnie, jeśli zadzwonisz lub wyślesz e-mail do zespołu Pomocy Specjalnej (Special Assistance). Nie jest możliwe przyznanie bezpłatnego miejsca obok wyjścia awaryjnego, miejsca priorytetowego lub miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi.

Jeśli zarezerwujesz odpowiednie miejsce za pośrednictwem infolinii Pomocy Specjalnej, będziesz mógł zająć swoje miejsce na pokładzie po zajęciu miejsc przez pozostałych pasażerów.

Minimalna odległość między rzędami foteli, mierzona od oparcia jednego fotela do oparcia przedniego fotelu, wynosi 73,66 cm (29 cali). Minimalna szerokość fotela między podłokietnikami wynosi 39,37 cm (15,5 cala). Minimalny rozmiar drzwi wejścia na pokład samolotu to 76,2 x 165,1 cm (30 x 65 cali). Jeśli powyższe wymiary nie spełniają Twoich potrzeb, nie będzie możliwe wpuszczenie Cię na pokład samolotu.

Pasażerowie wymagający jednego z poniżej wymienionych typów pomocy specjalnej powinni na pokładzie zajmować wyznaczone miejsca:

Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym

  • Pomoc specjalna typu (BDGR): Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym, wymagający pomocy w przejściu przez terminal (odlotów i przylotów) oraz oddzielnych instrukcji w zakresie bezpieczeństwa ze strony załogi pokładowej;
  • Pomoc specjalna typu (PETC): Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym, lecz niewymagający żadnej dodatkowej pomocy specjalnej;

Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się lub jej braku

  • Pomoc specjalna typu (WCHC): Pasażerowie wymagający pomocy w przedostaniu się przez terminal (odlotów i przylotów) oraz podczas wwiezienia na pokład do siedzenia w kabinie oraz zwiezienia;
  • Pomoc specjalna typu (WCHS): Pasażerowie wymagający pomocy w przedostaniu się przez terminal (odlotów i przylotów) oraz pomocy podczas wwiezienia na pokład samolotu oraz zwiezienia;

Pasażerowie niepełnosprawni intelektualnie

  • Pomoc specjalna typu (DPNA): samodzielni Pasażerowie niepełnosprawni intelektualnie, rozumiejący instrukcje bezpieczeństwa i postępujący zgodnie z nimi oraz wymagający pomocy w przejściu przez terminal (odlotów i przylotów) do wyjścia do samolotu;

Pasażerowie niewidomi lub niedowidzący wymagający pomocy

 • Pomoc specjalna typu (BLND): Pasażerowie niewidomi lub niedowidzący, korzystający z chodzika i wymagający pomocy w przejściu przez terminal (odlotów i przylotów) oraz oddzielnych instrukcji w zakresie bezpieczeństwa ze strony załogi pokładowej.

 

Rezerwacja usług pomocy specjalnej na lotnisku

Pasażerowie wymagający pomocy specjalnej mogą dokonać wstępnej rezerwacji tych usług na stronie internetowej przewoźnika do 48 godzin przed odlotem. Po upływie tego czasu do 12 godzin przed planowanym odlotem Pasażerowie powinni skontaktować się z infolinią Pomocy Specjalnej. W przypadku, gdy czas zawiadomienia wynosi mniej niż 48 godzin wymagana pomoc może nie być dostępna, jednak firma świadcząca usługi pomocy specjalnej na lotnisku dołoży wszelkich starań, aby usługę tę zapewnić.

Aby skorzystać z zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej na lotnisku, Pasażerowie powinni przybyć do stanowiska pomocy specjalnej przynajmniej 2 godziny przed planowanym odlotem. Pasażerowie korzystający z zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej powinni przybyć do bramki wyjścia do samolotu przynajmniej 30 minut przed odlotem.

Należy zachować kartę pokładową lub potwierdzenie rezerwacji pomocy specjalnej w celu przedstawienia jej na lotnisku w miejscu docelowym, aby uzyskać tam zarezerwowaną pomoc.

Uwaga: Jeśli nie kontaktowałeś się z nami i będziesz miał ze sobą 2 sztuki bagażu podręcznego (nie licząc sprzętu medycznego), będziesz musiał uiścić opłatę za drugą sztukę bagażu podręcznego, chyba że posiadasz Pierwszeństwo wejścia na pokład lub dodałeś 10 kg bagaż rejestrowany do rezerwacji.

 

Podróżowanie ze sprzętem medycznym lub sprzętem wspomagającym poruszanie się

Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się są uprawnieni do bezpłatnego przewiezienia dwóch sztuk sprzętu wspomagającego poruszanie się oraz przewiezienia sprzętu medycznego niezbędnego do użycia w czasie ich pobytu w miejscu docelowym.

Pasażerowie, którzy chcą przewieźć sprzęt medyczny w bagażu rejestrowanym, muszą skontaktować się z infolinią Pomocy Specjalnej, aby otrzymać list upoważniający tzw. „waiver letter”, który muszą okazać przy odprawie bagażowej.

Pasażerowie, którzy chcą przewieźć sprzęt medyczny w bagażu podręcznym, muszą skontaktować się z infolinią Pomocy Specjalnej, aby otrzymać list upoważniający tzw. „waiver letter”, który muszą okazać przy bramce wejścia do samolotu.

 

Wózki dla niepełnosprawnych na pokładzie

Na pokładzie każdego samolotu dostępny jest wózek inwalidzki. Załoga jest przeszkolona do pomocy osobom o ograniczonej możliwości poruszania się w przemieszczaniu się do toalety.

 

Toalety na pokładzie

Na pokładzie znajdują się 3 toalety: 2 z tyłu i 1 z przodu samolotu. Wszystkie wyposażone są w uchwyt dla osób niepełnosprawnych.

 

PASAŻEROWIE NIEPEŁNOSPRAWNI ORAZ O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ PODRÓŻUJĄCY Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ

Wymagane jest, aby w pełni sprawna osoba dorosła (w wieku co najmniej 16 lat) podróżowała z Pasażerem o ograniczonej możliwości poruszania się, gdy Pasażer nie jest samodzielny lub istnieje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące samodzielności Pasażerów podróżujących samolotem:

Poniższe wytyczne dotyczące samodzielności Pasażerów podróżujących samolotem zostały określone przez brytyjski Departament Transportu – Dostęp do przewozu lotniczego dla osób niepełnosprawnych: Kodeks postępowania (lipiec 2008) oraz w Wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie stosowania Rozporządzenia 1107/2006.

Każdy Pasażer musi być samodzielny w odniesieniu do wszystkich wymienionych poniżej kategorii. Jeśli tak nie jest, Pasażerowi powinna towarzyszyć w podróży i zapewnić mu wymaganą pomoc w pełni sprawna osoba dorosła w wieku co najmniej 16 lat. W przeciwnym razie Pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład.

 • Pasażerowie muszą być w stanie zapiąć i odpiąć swoje pasy bezpieczeństwa, kiedy poprosi o to załoga;
 • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie wyjąć i założyć kamizelkę ratunkową, kiedy poprosi o to załoga;
 • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie założyć maskę tlenową, kiedy poprosi o to załoga;
 • Pasażerowie muszą być w stanie zrozumieć pokaz procedur bezpieczeństwa oraz wszelkie wskazówki i instrukcje przekazywane przez załogę w sytuacji awaryjnej.

Od Pasażerów wymagających opieki w jakimkolwiek z poniższych obszarów również wymaga się podróżowania w towarzystwie opiekuna.

Niespełnienie tych wytycznych może skutkować odmową wejścia na pokład w sytuacji, gdy będziemy mieć prawo przypuszczać, że przewóz danego Pasażera może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa.

 • Karmienie (Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie jeść);
 • Potrzeby toaletowe (Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie skorzystać z toalety);
 • Leki (Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie przyjąć przepisane im leki oraz zastosować konieczne procedury medyczne).

W wypadku, gdy osoba o ograniczonej możliwości poruszania się podróżuje z osobą towarzyszącą dołożymy wszelkich starań, aby ta osoba zajmowała miejsce obok Pasażera.

W pełni sprawna osoba towarzysząca może towarzyszyć tylko jednemu Pasażerowi o ograniczonej możliwości poruszania się. Musi ona zakupić bilet w cenie dla osoby dorosłej.

 

PRZEWÓZ PSÓW PRZEWODNIKÓW I PSÓW TOWARZYSZĄCYCH

Podróż z psem przewodnikiem jest możliwa na wszystkich lotach wewnątrz UE/EOG

Na poniższych trasach poza UE, podróż z psem przewodnikiem nie jest możliwa:

 • Loty do/z Maroka
 • Loty do/z Izraela

Maksymalna ilość psów przewodników to 4 na lot (1 pies na Pasażera). Pies, jego pożywienie oraz dodatkowe pojemniki przewożone są bezpłatnie.

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz zabrać ze sobą psa przewodnika lub psa towarzyszącego, skontaktuj się z lotniskiem przylotu przed podróżą.

Ogólne warunki dotyczące podróży:

 • Aby być przyjętym na pokład, pies przewodnik musi być odpowiednio przeszkolony, aby służyć pomocą Pasażerowi z niepełnosprawnością (fizyczną, zmysłowa lub psychiczną);
 • W czasie trwania lotu pies przewodnik musi mieć założoną obrożę lub standardową kamizelkę psa przewodnika;
 • Pies przewodnik podróżujący w kabinie Pasażerskiej musi siedzieć na podłodze przy nogach Pasażera.

Każdy Pasażer chcący podróżować z psem przewodnikiem powinien powiadomić o tym przewoźnika podczas dokonywania rezerwacji lotu lub, po dokonaniu rezerwacji, w sekcji ‘Moje rezerwacje’ na stronie internetowej za pośrednictwem infolinii Pomocy Specjalnej.

Odpowiednie szelki dla psa (które dostarcza właściciel na czas lotu) muszą być przymocowane do pasów bezpieczeństwa właściciela lub do zamka pasa w celu zapewnienia psu skutecznego przytrzymania podczas startu, lądowania i turbulencji dla jego bezpieczeństwa. Akceptowane są również inne dostępne urządzenia z alternatywnymi punktami mocowania.

Wymagane dokumenty:

Z wyłączeniem lotów krajowych, Pasażer zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty dla psa przewodnika lub psa towarzyszącego:

 • Ważny paszport UE dla zwierząt domowych przewodnika zawierający informację o tym, że pies spełnia wymagania dotyczące szczepień i badań wymaganych w kraju przylotu;
 • Jeżeli Pasażer mieszka w kraju, w którym nie wydaje się paszportów UE dla zwierząt domowych, jest on zobowiązany przedstawić oficjalne zaświadczenie od lekarza weterynarii potwierdzające spełnianie wymogów programu podróży ze zwierzętami (wraz z dokumentacją medyczną)

Pasażer musi upewnić się, że posiada dokumenty potwierdzające, że pies przewodnik należy do jednej z poniższych organizacji, aby móc wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii lub Irlandii:

 • International Guide Dog Federation (Międzynarodowa Federacja Psów Przewodników);
 • Assistance Dogs UK;
 • Assistance Dogs International (ADI).

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta nieposiadające odpowiednich dokumentów.

 

ELEKTRYCZNE WÓZKI I SKUTERY INWALIDZKIE ORAZ INNY SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY PORUSZANIE SIĘ

Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący na wózku elektrycznym zobowiązani są do powiadomienia przewoźnika, przynajmniej na 48 godzin przed planowaną podróżą, o wadze wózka oraz jego najniższej wysokości złożeniowej. Pasażerowie są także proszeni o przyniesienie instrukcji obsługi wózka na lotnisko.

Warunki akceptacji elektrycznych wózków inwalidzkich na pokład samolotu:

 • Bateria wózka musi być baterią suchą/żelową lub litowo-jonową. Moc baterii litowo-jonowej nie może przekroczyć łącznie 300 Wh. W przypadku urządzenia zasilanego przez dwie baterie, każda bateria nie może przekraczać 160wh. Zasilanie baterii należy odizolować oraz usunąć zaciski zabezpieczone przed zwarciem.
 • Aby zabezpieczyć wózek inwalidzki lub sprzęt wspomagający poruszanie się przed niezamierzonym uruchomieniem, należy usunąć klucz, dezaktywować za pomocą drążka lub odłączników czy też innych mechanizmów odłączających (np. złącza Anderson lub wtyczki samolotowe).
 • Wymiary złożonego wózka nie mogą przekraczać 81 cm wysokości, 119 cm szerokości i 119 cm głębokości.
 • Wózki nie mogą być umieszczone na pokładzie samolotu. Na pokładzie każdego samolotu dostępny jest wózek inwalidzki. Załoga jest przeszkolona do pomocy osobom o ograniczonej możliwości poruszania się w przemieszczaniu się do toalety.
 • Zalecane jest, aby Pasażerowie wykupili ubezpieczenie podróżne dla niepełnosprawnych z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności linii lotniczych na mocy Konwencji.

 

TLEN

Ze względów bezpieczeństwa przewoźnik nie zezwala Pasażerom na wnoszenie na pokład własnych pojemników z tlenem. W razie konieczności korzystania z tlenu w czasie lotu należy zarezerwować taką usługę podczas dokonywania rezerwacji, lub w terminie późniejszym, na co najmniej 3 dni przed podróżą za pośrednictwem infolinii przewoźnika lub kontaktując się z działem Pomocy Specjalnej za opłatą określoną w Tabeli Opłat.

Ze względu na ograniczenia w przepisach dotyczących bezpieczeństwa, możemy zapewnić tlen maksymalnie 1 osobie na lot.

Pasażerowie potrzebujący tlenu muszą mieć ze sobą list w języku angielskim od lekarza potwierdzający, że mogą podróżować, nie wymagają ciągłego dostarczania tlenu przez czas dłuższy niż 250 minut w ilości 2 litrów na minutę oraz że tlen zapewniany przez przewoźnika jest dla danego Pasażera odpowiedni. Pasażerowie nieposiadający takiego zaświadczenia nie zostaną wpuszczeni do samolotu.

 

CHOROBY ZAKAŹNE I CHOROBY SKÓRY

Wszyscy przewoźnicy mają prawo odmówić przewozu Pasażerów w stanie, który może podczas lotu ulec pogorszeniu lub spowodować poważne konsekwencje

Pobierz informacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące stanu zdrowia pozwalającego na odbycie lotu.

W przypadku jakichkolwiek obaw lub oznak, iż dany Pasażer może cierpieć na chorobę zakaźna/chorobę skóry, linie lotnicze mogą wymagać zaświadczenia lekarskiego lub pisma od lekarza potwierdzającego zdolność do odbycia lotu.

Pasażerowie podróżujący w stanie opisanym poniżej muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do odbycia lotu:

 • Różyczka: Pasażerowie mogą podróżować po 4 dniach od pojawienia się wysypki;
 • Odra: Pasażerowie mogą podróżować po 7 dniach od pojawienia się wysypki;
 • Świnka: Pasażerowie mogą podróżować po zejściu opuchlizny, zazwyczaj ma to miejsce po 7 dniach, lecz może trwać do 14 dni;
 • Ospa wietrzna: Pasażerowie mogą podróżować po 7 dniach od pojawienia się wysypki.

 

W celu spowolnienia transmisji wirusa COVID-19 pasażerowie mogą być zobowiązani do poddania się kontroli temperatury ciała i przejścia pozytywnie tej kontroli na lotnisku oraz obowiązkowego noszenia maseczki ochronnej na lotnisku i na pokładzie samolotu. Niektóre kraje wymagają od pasażerów noszenia maseczek chirurgicznych na twarzy na terenie lotniska i na pokładzie samolotu. Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą nosić masek ochronnych na twarz. Sprawdzenie lokalnych wymogów jest obowiązkiem każdego pasażera przed podróżą. Pasażerowie cierpiący na choroby nie pozwalające na noszenie maseczki na twarzy zostaną zwolnieni z obowiązku noszenia maseczki na twarzy, jeśli przedstawią zaświadczenie lekarskie potwierdzające taką chorobę. Jeśli nie spełnisz tych wymagań, możemy odmówić Ci przyjęcia na pokład.

 

CIĄŻA

Jeżeli ciąża nie jest zagrożona i wkracza w 28 tydzień, przyszła matka zobowiązana jest przedstawić zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza lub położną (zaświadczenie lekarskie dostępne jest tutaj. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 2 tygodnie przed planowanym odlotem i okazane przy odprawie bagażowej lub przy bramce przed wejściem na pokład.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przyszłej matki na pokład po upływie 28 tygodnia ciąży, jeżeli zaświadczenie lekarskie nie zostanie przedstawione przy odprawie bagażowej lub na bramce przed wejściem na pokład.

Dla kobiet w ciąży niezagrożonej, podróż jest niedozwolona po upływie poniższych terminów:

 • Dla pojedynczej niezagrożonej ciąży po upływie 36 tygodnia ciąży;
 • Dla mnogiej niezagrożonej ciąży po upływie 32 tygodnia ciąży.

Matka noworodka może zostać wpuszczona do samolotu po upływie 48 godzin od porodu, o ile odbył się on bez komplikacji i interwencji chirurgicznej. Jeśli miało miejsce cesarskie cięcie lub operacja, okres, po którym kobieta może odbyć podróż samolotem, wynosi 10 dni. W takim przypadku kobieta musi dysponować zgodą na podróż od lekarza prowadzącego.

 

ZMIANA DATY, NAZWISKA I TRASY

Zmiana daty

Zmiany daty i godziny lotu (w zależności od dostępności miejsc) można dokonać do 2,5 godzin przed planowaną godziną odlotu przez stronę internetową (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*) lub za pośrednictwem centrum rezerwacji przewoźnika (w godzinach pracy). Pasażerom dokonującym rezerwacji online przysługują zniżki. Jeśli zmiana nie dotyczy wszystkich Pasażerów ujętych w rezerwacji lub jeśli zmieniany jest lot z trasy krajowej na międzynarodową, należy skontaktować się z naszym centrum rezerwacji (w godzinach pracy).

Dokonanie zmiany online nie jest możliwe w następujących przypadkach:

 • Jeśli zmiana obejmuje wyłącznie lot w jedną stronę, przy rezerwacji na podróż powrotną;
 • Jeśli zastosowano dofinansowanie dla rezydentów hiszpańskich;
 • Jeśli zastosowano dofinansowanie dla dużych rodzin w Hiszpanii.

 

Zmiana trasy

Zmiany trasy zarezerwowanego lotu (w zależności od dostępności miejsc) można dokonać do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu pierwotnego lub nowego lotu przez stronę internetową (sekcja ‘Moje rezerwacje’) lub za pośrednictwem centrum rezerwacji przewoźnika (w godzinach pracy). Pasażerom dokonującym rezerwacji online przysługują zniżki.

Jeśli zmiana nie dotyczy wszystkich pasażerów ujętych w rezerwacji lub jeśli zmieniany jest lot z trasy krajowej na międzynarodową, należy skontaktować się z centrum rezerwacji (w godzinach pracy).

Po odbyciu pierwszego lotu nie można zmienić trasy lotu powrotnego (oprócz przypadków, gdy lot był anulowany lub opóźniony ponad trzy godziny — w takiej sytuacji należy skontaktować się z centrum rezerwacji przewoźnika lub zgłosić się do kasy na lotnisku).

 

Opłaty za dokonywanie zmian

Opłaty za zmianę lotu naliczane są za Pasażera lub za lot w jedną stronę. Wysokość opłat jest zależna od sezonu — szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli Opłat.

Do opłat doliczana jest także ewentualna różnica kosztów między początkową ceną, a najniższą łączną ceną dostępną w czasie dokonywania zmiany. W przypadku, gdy cena za nowy lot jest niższa, Pasażer nie otrzyma zwrotu różnicy w cenie.

Jeżeli dorosły podróżujący z dzieckiem zmieni swój lot, na którym miejsca z oryginalnego lotu nie będą już dostępne, zostanie pobrana różnica w cenie miejsc, jeżeli nowo wybrane miejsca będą w wyższej cenie. Jeżeli cena miejsc będzie niższa, Pasażer nie otrzyma zwrotu różnicy w cenie.

 

Zmiana nazwiska

Zmiany nazwisk Pasażerów można dokonać na 4 godziny przed planowaną godziną odlotu przez stronę internetową (w sekcji ‘Moje rezerwacje’), za pośrednictwem centrum rezerwacji przewoźnika (w godzinach pracy) lub na lotnisku. Zmiana nazwiska dokonana w ramach rezerwacji musi dotyczyć wszystkich lotów w ramach rezerwacji.

Opłaty za zmianę nazwiska naliczane są za Pasażera lub za rezerwację — informacje szczegółowe znajdują się w Tabeli Opłat.

 

Drobne poprawki

Klienci, którzy dokonali rezerwacji lotu bezpośrednio na stronie Ryanair.com, mają 48-godzinny okres karencji od czasu dokonania pierwotnej rezerwacji, podczas którego mogą bezpłatnie skorygować wszelkie drobne błędy (np. błędy w pisowni imienia i nazwiska).

Po upływie okresu karencji błędy w pisowni do 3 znaków na imię i nazwisko można poprawić bezpłatnie w karcie Moje rezerwacje do 48 godzin przed planowanym odlotem. Jeśli nie możesz dokonać zmian online, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta do 2 godzin przed planowanym wylotem lub przejdź do naszej kasy biletowej na lotnisku. Nie pobieramy opłat za te poprawki, o ile mamy uzasadnione przekonanie, że korygujesz błąd i nie próbujesz zmienić rezerwacji na inną osobę. Korekty można wprowadzić tylko raz dla każdej rezerwacji.

Jeśli dokonujesz zmiany daty, czasu lub trasy lotu w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji, nie będziesz musiał uiścić opłaty za zmianę lotu w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat. Będziesz musiał zapłacić jednak różnicę w cenie pomiędzy pierwotnym biletem a nowym. Jeżeli cena miejsc będzie niższa, Pasażer nie otrzyma zwrotu różnicy w cenie.

PIERWSZEŃSTWO WEJŚCIA NA POKŁAD I 2 BAGAŻE PODRĘCZNE

Dodanie usługi pierwszeństwa wejścia na pokład i 2 bagaży podręcznych za opłatą od €6/£6 do €14/£14 (za osobę, za lot w jedną stronę) możliwe jest podczas rezerwacji lotu lub do 30 minut przed zaplanowanym odlotem za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki usłudze Pierwszeństwa wejścia na pokład, będziesz mógł wejść na pokład samolotu przed innymi Pasażerami oraz zabrać ze sobą duży bagaż podręczny o wymiarach do 55 x 40 x 20 cm i wadze do 10 kg, chyba że z ważnych względów musimy umieścić duży bagaż podręczny w luku bagażowym. W tym przypadku, upewnij się, że w bagażu nie pozostały jakiekolwiek wartościowe przedmioty.

Wejście na pokład rozpoczyna się na 30 min przed planowaną godziną odlotu.

 

MIEJSCA NUMEROWANE

Pasażerowie mają możliwość wyboru i zakupu miejsca numerowanego w momencie dokonywania rezerwacji online oraz w sekcji ‘Moje rezerwacje’, aż do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu.

Do zakupienia są 3 typy miejsc:

 • Miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi – w rzędach 1, 2 (D, E, F) i 16, 17. Wykupienie miejsca w tych rzędach zawiera usługę pierwszeństwa wejścia na pokład.
 • Miejsca z przodu – w rzędach 2 (A, B, C) i 3-5.
 • Miejsce standardowe – miejsca w rzędach 6-15 i 18-33.

Zwrot kosztów tej usługi jest niemożliwy, z wyjątkiem przypadków opisanych w Artykułach 4.2, 10.2, 10.3 i 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

UWAGA Klienci, którzy zmieniają datę/trasę lotu mogą nie mieć możliwości przeniesienia zarezerwowanych miejsc na nowy lot/datę – zostanie im przydzielone nowe miejsce, w zależności od dostępności.

 

Procedura odprawy online

Pasażer może zakupić wybrane miejsce na pokładzie samolotu od 60 dni do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu.

Jeśli Pasażer nie chce dokonać zakupu wybranego miejsca i system bezpłatnie wybierze miejsce, odprawa online będzie możliwa od 2 dni do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu.

 

Ograniczenia dotyczące miejsc:

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego miejsca ze względu na warunki operacyjne lub bezpieczeństwo.

By móc zajmować miejsca przy wyjściach ewakuacyjnych (rząd 1, 16 lub 17) Pasażer:

 • Musi mieć ukończony 16 rok życia lub więcej;
 • Musi posiadać umiejętność i wolę udzielenia pomocy w nagłych wypadkach;
 • Nie może podróżować z dzieckiem do lat 2
 • Nie może korzystać z ekspandora pasów bezpieczeństwa (które mogłyby się zaplątać w czasie ewakuacji).
 • Nie może zajmować dodatkowego miejsca (zarezerwowanego dla komfortu lub do przewiezienia specjalnego bagażu (EXTRA ITEM)
 • Nie może wymagać jakiejkolwiek pomocy specjalnej

Ze względów bezpieczeństwa, maksymalnie 2 dzieci do lat 2 może zajmować miejsca w każdym rzędzie (jedno niemowlę po każdej stronie samolotu).

 

INFORMACJE ATOL

Loty rezerwowane bezpośrednio od linii lotniczych nie podlegają ochronie ATOL. W przypadku zapłaty kartą kredytową, płatność jest zabezpieczona: należy sprawdzić szczegóły w banku obsługującym kartę.