ARTYKUŁ 9 – ROZKŁAD LOTÓW, ODWOŁANIE LOTÓW, OPÓŹNIENIA I ZMIANY KIERUNKU LOTÓW

9.1 ROZKŁADY LOTÓW

9.1.1 Godziny lotów wskazane na potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży lub w innym miejscu mogą ulec zmianie w okresie pomiędzy dokonaniem rezerwacji, a datą podróży.

9.1.2 Po akceptacji rezerwacji, przewoźnik powiadomi Pasażera o planowanych godzinach lotów obowiązujących w danym momencie, które zostaną pokazane na potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży Pasażera. Istnieje możliwość zmiany planowanych godzin lotów przez przewoźnika po dokonaniu rezerwacji przez Pasażera. Jeżeli Pasażer poda przewoźnikowi swój adres email oraz kontaktowy numer telefonu, przewoźnik dołoży wszelkich starań w celu powiadomienia Pasażera o wszelkich zmianach korzystając z powyższych form kontaktu. W sytuacjach innych niż opisane w Artykule 9.2 poniżej, jeżeli po dokonaniu rezerwacji, lecz przed datą podróży przewoźnik zmieni godzinę odlotu o więcej niż trzy godziny, i taka zmiana jest dla Pasażera niemożliwa do zaakceptowania, a jednocześnie przewoźnik nie może dokonać dla Pasażera rezerwacji na inny alternatywny lot zadowalający dla Pasażera, Pasażer będzie uprawniony do otrzymania zwrotu wszystkich kwot zapłaconych w związku z rezerwacją zmienionego lotu.

9.2 ODWOŁANIA I OPÓŹNIENIA LOTÓW

9.2.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Konwencji lub Rozporządzenia UE 261/2004, w przypadku odwołania lotu, niemożności obsługi lotu zgodnie z rozkładem, lub zaprzestania obsługi trasy, według wyboru Pasażera, przewoźnik:

9.2.1.1 przewiezie Pasażera przy najbliższej dostępnej możliwości za pośrednictwem innego rozkładowego lotu, na którym są wolne miejsca, obsługiwanego pomiędzy tymi samymi punktami podróży lub, alternatywnie i w wyjątkowych okolicznościach oraz z zastrzeżeniem szczególnej umowy z Pasażerem oraz z wyłączeniem wszelkich innych zobowiązań, zorganizuje dla Pasażera przelot jednym lub wieloma rozkładowymi lotami obsługiwanymi przez przewoźnika bez dodatkowych opłat (i) przez inne lotnisko obsługiwane przez przewoźnika na drodze do lotniska docelowego Pasażera lub (ii) z alternatywnego lotniska obsługiwanego przez przewoźnika na lotnisko docelowe Pasażera lub (iii) z lotniska początkowego Pasażera na lotnisko alternatywne obsługiwane przez przewoźnika położone w tym samym kraju, co oryginalny punkt docelowy lub (iv) z alternatywnego lotniska obsługiwanego przez przewoźnika na alternatywne lotnisko docelowe położone w tym samym kraju, co oryginalny punkt docelowy; lub

9.2.1.2 przewiezie Pasażera tą samą trasą na miejsce przeznaczenia w późniejszym terminie z zastrzeżeniem dostępności miejsc; lub

9.2.1.3 wypłaci refundację zgodnie z postanowieniami Artykułu 10.2.

9.2.2 Jeżeli lot został anulowany lub opóźniony o co najmniej dwie godziny, Pasażerowie otrzymają na piśmie treść przysługujących im uprawnień, w szczególności odnośnie rekompensaty i wsparcia.

9.3 ZMIANY KIERUNKU LOTÓW

Jeżeli z powodów, na które przewoźnik nie ma wpływu, wylądowanie w pierwotnym miejscu przeznaczenia nie będzie możliwe, a kierunek lotu zostanie zmieniony i w konsekwencji samolot wyląduje na innym lotnisku, przewóz lotniczy zostanie uznany za zrealizowany w momencie wylądowania samolotu na takim innym lotnisku, chyba że samolot będzie następnie kontynuował lot na pierwotne miejsce przeznaczenia. Przewoźnik zapewni jednak alternatywny transport z wykorzystaniem własnych usług transportowych lub w inny sposób, w celu przewozu Pasażerów do pierwotnego miejsca przeznaczenia określonego w potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży bez dodatkowych kosztów.

9.4 REKOMPENSATA Z TYTUŁU ODMOWY PRZYJĘCIA NA POKŁAD

Jeżeli przewoźnik nie będzie w stanie udostępnić uprzednio potwierdzonych miejsc na dany rejs, przewoźnik wypłaci rekompensatę tym Pasażerom, którym odmówiono wejścia na pokład, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Pasażerowi odmówiono wejścia na pokład, otrzyma on na piśmie listę przysługujących mu uprawnień, w szczególności odnośnie rekompensaty i wsparcia.