ARTYKUŁ 5 – POMOC SPECJALNA

5.1 Bez uszczerbku dla postanowienia Artykułu 5.2, Pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej nie będzie odmawiane prawo do przewozu w związku z taką niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową. Przyjęcie do przewozu osób niepełnoletnich podróżujących samodzielnie, osób ubezwłasnowolnionych, kobiet w ciąży, osób chorych, niewidomych lub niedowidzących, lub innych osób wymagających pomocy specjalnej podlega uprzedniemu uzgodnieniu z przewoźnikiem na podstawie naszych Regulacji.

5.2 Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej możliwości ruchu bądź ich przedstawiciele powinni skontaktować się z nami podająć szczegóły dotyczące pomocy specjalnej, w dniu rezerwacji lub tak szybko jak takie potrzeby pomocy specjalnej staną się znane, co najmniej czterdzieści osiem (48) godzin przed rozpoczęciem podróży. W takim przypadku podejmiemy wszelkie starania aby zweryfikować, czy istnieją jakiekolwiek powody uzasadnione bezpieczeństwem, które skutkowałyby niemożnością przewiezienia danego Pasażera w ramach danego rejsu, a jeżeli tak – dołożymy wszelkich uzasadnionych starań aby zaproponować zadowalające rozwiązanie alternatywne. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1107/2006/WE, przewoźnik może odmówić przyjęcia na pokład osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej możliwości ruchu w związku z koniecznością postępowania zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, lub jeżeli rozmiar samolotu bądź drzwi samolotu uniemożliwia wejście lub wniesienie na pokład takiej osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej możliwości ruchu. Po zaakceptowaniu przez przewoźnika zapotrzebowania na specjalne wsparcie, zapewnimy pomoc w trakcie rejsu oraz przy wchodzeniu na pokład zgodnie z Rozporządzeniem nr 1107/2006/WE, a osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej możliwości ruchu, które odmówiono wejścia na pokład na podstawie jej niepełnosprawności lub ograniczonej mobilności oraz wszelkie osoby jej towarzyszące będą uprawnione do rekompensaty lub zmiany trasy podróży zgodnie z Rozporządzeniem nr 261/2004/WE (link do szczegółów dotyczących uprawnień) o ile spełnione zostaną wszystkie wymogi bezpieczeństwa.