ARTYKUŁ 4 – TARYFY, PODATKI I OPŁATY

4.1 TARYFY

Taryfy dotyczą jedynie przewozu z lotniska odlotu na lotnisko przylotu, w braku wyraźnych odmiennych ustaleń. Taryfy nie obejmują usług transportu drogowego pomiędzy lotniskami oraz pomiędzy lotniskami i miastami. Taryfa zostanie obliczona zgodnie z naszymi stawkami mającymi zastosowanie w dniu zapłaty za podróż odbywającą się w danych terminach zgodnie z planem podróży. W przypadku zmiany planu podróży lub terminów lotów, kwota do zapłaty może również ulec zmianie.

4.2 PODATKI, OPŁATY I OBCIĄŻENIA

4.2.1 Pasażer jest zobowiązany uiścić zapłatę za wszelkie podatki (w tym podatek lotniskowy), które są wliczone w cenę biletu. Wyższe ceny biletów zazwyczaj obejmują podatki, zaś niższe ceny biletów ich nie obejmują. Jeśli w cenę twojego biletu wliczone są podatki, zostaną one wskazane w szczegółowym zestawieniu widocznym w momencie dokonywania rezerwacji.

Cena biletu nie obejmuje żadnych innych opłat nakładanych przez osoby trzecie, ponoszonych w celu świadczenia usług przez Przewoźnika (takich jak opłaty lotniskowe i opłaty za ochronę, opłaty eksploatacyjne itp.). Powyższe koszty ponosi Przewoźnik.

Jeżeli Pasażer nie odbędzie planowanej podróży, może zwrócić się na piśmie w ciągu jednego miesiąca o zwrot wszelkich podatków , z zastrzeżeniem opłaty administracyjnej z tytułu zwrotu w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Poza podatkami, wszelkie pozostałe wpłacone kwoty nie będą podlegać zwrotowi.

4.2.2 Podatki podlegają ciągłym zmianom i mogą zostać nałożone po dacie dokonania rezerwacji. W przypadku nałożenia lub zwiększenia takiego podatku po dacie dokonania rezerwacji, Pasażer będzie zobowiązany do uiszczenia stosownej kwoty przed odlotem. Pasażer w takiej sytuacji będzie miał możliwość zrezygnowania z podróży i otrzymania pełnego zwrotu kosztów biletu. Podobnie, w przypadku anulowania lub zmniejszenia wysokości podatku mającego zastosowanie dla Pasażera, Pasażer będzie uprawniony do żądania zwrotu różnicy tych kwot od przewoźnika.

4.3 WALUTA

Taryfy, podatki, opłaty i obciążenia są płatne w walucie obowiązującej w kraju rozpoczęcia podróży, w braku wskazania przez nas innej waluty przed terminem lub w terminie zapłaty – na przykład w związku z niemożnością wymiany waluty lokalnej, według naszego uznania, możemy zaakceptować płatność w innej walucie.

Ryanair gwarantuje niezmienny kurs wymiany waluty w momencie dokonywania rezerwacji biletu. Jeśli nie wybierzesz kursu walutowego Ryanair, możesz zostać narażony na negatywne wahania kursów walut pomiędzy momentem dokonania rezerwacji, a momentem, kiedy Twój bank zaksięguje tę operację. W większości przypadków operacje takie są rozliczane i księgowane kilka dni po dacie dokonania rezerwacji.

4.4 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG („VAT”)

Podatek VAT nie ma zastosowania do taryf lub opłat dotyczących podróży międzynarodowych. Jednak ceny dotyczące taryf i powiązanych opłat podlegają podatkowi VAT w przypadku tras krajowych według obowiązujących krajowych stawek podatku VAT. W przypadku powyższych rezerwacji krajowych, wystawiana będzie faktura VAT za rezerwację.