ARTYKUŁ 12 – USŁUGI DODATKOWE

Gdy usługi podmiotu zewnętrznego inne niż przewóz lotniczy (np. transfer pociągami i autokarami, rezerwacja hoteli i hosteli, wynajem samochodów, usługi parkingowe lub usługi lotniskowe Security Fast Track) są promowane na naszej witrynie internetowej lub w jakichkolwiek innych mediach, usługi te są oferowane i realizowane przez podmioty zewnętrzne, tak więc zastosowanie będzie miał regulamin tych dostawców zewnętrznych. Przewoźnik nie odpowiada za wykonanie usług przez takich usługodawców, a w szczególności za opóźnione, anulowane lub nieprawidłowo wykonane transfery.

12.2

Jeżeli po wybraniu i opłaceniu jednej usługi turystycznej, zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży poprzez naszą stronę internetową, nie będziesz korzystać z praw dotyczących imprez turystycznych na mocy dyrektywy (UE) 2015/2302. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zarezerwowanych dodatkowych usług turystycznych. W razie problemów należy skontaktować się w tej sprawie z odpowiednim usługodawcą.

Jeśli jednak zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne podczas tej samej wizyty na naszej stronie internetowej, usługi turystyczne mogą stać się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku, zgodnie z prawem UE, posiadamy zabezpieczenie w celu zwrotu płatności za niewykonane usługi w mało prawdopodobnym przypadku naszej niewypłacalności oraz w razie potrzeby za zapewnienie Państwu powrotu do kraju. Należy pamiętać jednak, że  zwroty kosztów nie są zapewnione w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności, kliknij tutaj.

12.3

12.3.1.  Jeśli podróżny otrzyma od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że zamówiona przez niego kombinacja usług stanowi pakiet, przysługują mu wszystkie prawa UE dotyczące pakietów, a my jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe wykonanie usług wchodzących w skład pakietu.

12.3.2.  Podróżny może przekazać swój pakiet innej osobie, jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem. Takie przekazanie może podlegać opłatom, w tym opłacie za zmianę nazwiska zgodnie z naszą tabelą opłat i w odniesieniu do elementów pakietu związanych z lotem.

12.3.3.  Podróżny może anulować rezerwację pakietu, wnosząc opłatę za anulowanie równą cenie pakietu z potrąceniem kwoty odzyskanej od zewnętrznego dostawcy usług podróżnych. Podróżny może mieć prawo do anulowania rezerwacji pakietu bez wnoszenia opłaty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i nieuniknionych okoliczności w miejscu docelowym pakietu, które mają wpływ na jego realizację. W takiej sytuacji podróżny będzie miał prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy, lecz nie będzie miał prawa do innej rekompensaty.

12.3.4.  Zastrzegamy sobie prawo do zmian pakietu. Wszelkie nieznaczne zmiany pakietu (w tym zmiana godziny odlotu mniejsza niż 24 godziny, zmiana przewoźnika, zmiana lotniska wylotu lub lotniska docelowego na inne w tym samym regionie, zmiana miejsca zakwaterowania lub wynajmowanego samochodu na inne/inny o tym samym standardzie lub wyższym) nie uprawnia podróżnika do rekompensaty.

12.3.5.  Jeśli z którymkolwiek z elementów pakietu wystąpią problemy, należy się najpierw skontaktować z odpowiednim usługodawcą, który jest za niego odpowiedzialny. W naszym przypadku będą to elementy pakietu związane z lotem. Jeśli odpowiedni zewnętrzny dostawca usług nie rozwiąże problemu lub jeśli nie wykona usługi wchodzącej w skład pakietu lub wykona ją w sposób znacznie odbiegający od ustalonego, podróżny musi nas o tym niezwłocznie poinformować, abyśmy mogli zorganizować odpowiednią ofertę alternatywną.

12.3.6.  Nasze pakiety są w pełni zabezpieczone, tak abyśmy mogli dokonać zwrotu pieniędzy za płatności ze strony podróżnych oraz, jeśli będzie to konieczne, ponieść koszty transportu do kraju podróżnych w – mało prawdopodobnym – przypadku niewypłacalności naszej firmy. Zawarliśmy umowę ubezpieczenia z firmą International Protection Limited (IPP) na wypadek niewypłacalności. Ochrona ta została poręczona przez osoby akceptujące ryzyko w firmie ubezpieczeniowej Lloyd’s. Podróżni mogą się skontaktować z firmą IPP (IPP Claims at InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, the Netherlands; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) lub, gdy ma to zastosowanie, z the Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie), jeśli odmówimy im wykonania usług ze względu na niewypłacalność.

12.3.7   Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji pakietu, jeśli nie będziemy go mogli zrealizować ze względu na nieprzewidziane i nieuniknione okoliczności. Powiadomimy podróżnych o takim anulowaniu bez zbędnej zwłoki.

12.3.8. Jeśli podróżny doświadczy trudności, na przykład nie będzie mógł wrócić na czas zgodnie z harmonogramem pakietu ze względu na nieprzewidziane i nieuniknione okoliczności, zapewnimy mu pomoc na żądanie, w tym odpowiednie informacje na temat opieki zdrowotnej, pomoc w korzystaniu ze środków komunikacji na odległość oraz pomoc w znalezieniu alternatywnych usług podróżnych. Możemy obciążyć podróżnego uzasadnioną opłatą za taką pomoc, jeśli trudności zostaną spowodowane przez niego umyślnie lub powstaną wskutek zaniedbania z jego strony.

12.3.9. W razie zażaleń, którym nie możemy zaradzić, można skorzystać z usługi Internetowego rozstrzygania sporów (ODR, online dispute resolution) oferowanej przez Komisję Europejską.  Na stronie ODR w polu danych przedsiębiorcy należy podać nasz adres e-mail (odr@ryanair.com).  Z tego adresu e-mail można korzystać wyłącznie do wypełniania formularza skargi w systemie ODR.  Nie będziemy odpowiadać na zapytania klientów przesyłane na ten adres e-mail.

12.3.10 Nasza odpowiedzialność wobec pasażera w każdym przypadku będzie ograniczona do maksymalnie trzykrotności kosztu Pakietu, z wyjątkiem przypadków obrażeń ciała lub uszkodzeń spowodowanych celowo lub przez zaniedbanie.