Ogólne warunki przewozu

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

 • Przewoźnik”, „Buzz”, „my”, „nasz”, „nas”, „nam” oznacza Ryanair Sun S.A. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska.
 • Zwrot „Pasażer”, a także formy „wy”, „wasz” czy „was” oznaczają każdą osobę poza członkami załogi, na której przewóz zgodził się przewoźnik w ramach rejsu oznakowanego naszym kodem linii lotniczych, zidentyfikowaną na podstawie wydanego potwierdzenia/planu podróży lub odpowiednika wydanego przez touroperatora.
 • Kod linii lotniczych” oznacza dwuliterowy kod ‘RR’ lub trzyliterowy kod ‘RYS’, identyfikujący nas jako przewoźnika lotniczego.
 • Touroperator“ oznacza biuro podróży/organizatora wyjazdu, za pośrednictwem którego Pasażer kupuje bilet na dany lot.
 • Bagaż” oznacza:
  - bagaż podręczny (bagaż, który zabierasz ze sobą na pokład samolotu i nie jest bagażem rejestrowanym;
  - bagaż rejestrowany (bagaż, k, który odprawiasz do przewozu w luku bagażowym i na który dajemy Ci przywieszkę bagażową.
 • Karta pokładowa” oznacza dokument wystawiony przez nas lub, za nasza zgodą, przez tour operatora lub naszego agenta w porcie lotniczym, oznaczony jako „karta pokładowa lub „boarding pass”, wydrukowany samodzielnie przez Pasażera lub w jego imieniu w systemie internetowym check-in Buzz lub tour operatora, lub wystawiony przez nas lub przez naszego agenta w porcie lotniczym, lub udostępniony Pasażerowi w ramach naszej aplikacji mobilnej, w celu okazania na lotnisku i na pokładzie samolotu przed każdym lotem.
 • Potwierdzenie/Plan podróży” oznacza stronę w witrynie internetowej zatytułowaną „Plan podróży” lub „Itinerary” zawierającą numer rezerwacji i pokazującą komunikat „Status: Potwierdzony”, i/lub dokument zatytułowany „Plan podróży” lub „Travel Itinerary” wysłany na adres email podany przez Pasażera podczas dokonywania rezerwacji, w obu powyższych przypadkach określający nazwisko Pasażera, loty, terminy, oraz czas i trasę zarezerwowanych lotów. W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora jest to jego odpowiednik wydany przez touroperatora, w tym drogą elektroniczną.
 • Ostateczny czas na odprawę” oznacza określony przez nas czas, w którym Pasażer powinien uzyskać swoją kartę pokładową oraz, jeżeli dotyczy, przejść rzez odprawę wizową/paszportową, opłacić wszelkie należne kwoty za bagaż rejestrowany i/lub nadbagaż, oraz nadać swój bagaż rejestrowany w punkcie odprawy bagażowej.
 • Regulacje” oznacza regulacje ujęte w dokumencie zatytułowanym „Regulacje Dotyczące Określonych Kwestii” w obowiązującym brzmieniu.
 • Do „Linii lotniczych Grupy Ryanair” zaliczamy Ryanair DAC, Buzz, Ryanair UK, Lauda Europe i Malta Air.
 • Konwencja” oznacza Konwencję montrealską z 1999 r.
 • Przepisy dotyczące praw pasażerów"
  W stosownych przypadkach: - rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady dotyczące odszkodowania i asysty dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład oraz odwołania lub znacznego opóźnienia lotów i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91; oraz
  - Regulamin dotyczący praw pasażerów korzystających z przewozów lotniczych i licencji organizatorów przewozów lotniczych (Poprawka) (Wyjście z UE) z 2019 r.
 • Szkoda” oznacza śmierć, zranienie lub uszkodzenie ciała Pasażera, bądź utratę, częściową utratę, kradzież lub inną szkodę bagażu, wynikające lub związane z przewozem lub innymi powiązanymi usługami świadczonymi przez przewoźnika.
 • SDR” oznacza Specjalne Prawa Ciągnienia [Special Drawing Rights], czyli umowną jednostkę walutową określoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (aktualny kurs tej waluty jest dostępny na stronach finansowych większości gazet).

ARTYKUŁ 2 - ZASTOSOWANIE, PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDÓW

2.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.1 Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 2.2 oraz 2.3 poniżej, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie jedynie do tych rejsów lub odcinków lotów, dla których w potwierdzeniu/planie podróży wskazana jest nazwa naszych linii lotniczych lub nasz kod linii lotniczych ('RR' lub 'RYS').

2.1.2 Wybrane przepisy niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, w tym sposób dokonania rezerwacji, sposób odprawy, opłata za odprawę na lotnisku, limity dotyczące bagażu, usługi dodatkowe (tj. pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsc), zasady dotyczące refundacji, zmian nazwiska, daty, kierunku i taryfy, nie mają zastosowania do Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora. Powyższe kwestie są określone umową wiążącą touroperatora z Pasażerem.

2.1.3 Jesteśmy przewoźnikiem obsługującym twój lot (loty), chyba że inna informacja została przekazana w czasie rezerwacji. W przypadku zmiany przewoźnika obsługującego lot, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie.

2.2 NADRZĘDNOŚĆ PRAWA

2.2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie, o ile nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w którym to przypadku takie przepisy prawa mają moc nadrzędną.

2.2.2 Jeżeli którekolwiek z niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu okażą się nieważne na podstawie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w zakresie, w jakim nie stwierdzono ich nieważności.

2.3 NADRZĘDNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU NAD REGULACJAMI

W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu oraz naszymi Regulacjami, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają moc nadrzędną.

2.4 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDÓW

2.4.1 O ile Konwencja, przepisy obowiązującego prawa lub umowa przewozu lotniczego zawarta z nami jako przewoźnikiem (także w przypadku zakupienia biletu za pośrednictwem touroperatora) nie stanowią inaczej, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu oraz Regulacje będą podlegały prawu polskiemu, zgodnie z którym należy je interpretować.

2.4.2 Jesteś uprawiony do dochodzenia roszczeń przeciwko nam w sądzie właściwym miejscowo, z wyjątkiem roszczeń dochodzonych na podstawie Rozporządzenia UE 261/2004, jeśli nie zastosowałeś się do artykułów 15.2.1 – 15.2.7 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, oraz w sprawach niekonsumenckich (tj. B2B), które to będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.

ARTYKUŁ 3 - ZASTRZEŻENIA I DOKUMENTACJA

3.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1.1 Świadczymy usługi przewozu jedynie na rzecz Pasażera(ów), których nazwisko widnieje na stosownym potwierdzeniu/planie podróży. Wymagamy od Pasażerów udokumentowania swojej tożsamości oraz postępowania zgodnie z naszymi Regulacjami dotyczącymi dokumentacji.

3.1.2 Rezerwacje dokonane za pośrednictwem jednego z naszych telefonicznych centrów rezerwacji podlegają opłacie za rezerwację za każdy lot w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 10.2 lub 10.3, opłata nie podlega zwrotowi.

3.1.3 W odniesieniu do niemowląt w wieku do 24 miesięcy, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą zajmować oddzielnego fotela, pobierana jest opłata. Niemowlęta, o których mowa w zdaniu powyższym, muszą być w wieku do 24 miesięcy zarówno w trakcie rejsu docelowego oraz powrotnego. Opłata powyższa podlega uregulowaniu za każdą osobę i za każdy lot w jedną stronę w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 10.2 lub 10.3 niniejszego dokumentu, opłata nie podlega zwrotowi.

3.1.4 Rezerwacja dokonana na rejs obsługiwany przez nas nie podlega cesji chyba, że zgodnie z naszymi Regulacjami, Pasażer uzgodnił z nami zmianę jednego nazwiska lub większej liczby nazwisk na potwierdzeniu/planie podróży i uregulował stosowną opłatę(y) z tytułu zmiany nazwiska Pasażera.

3.1.5 Rezerwacja dokonana na rejs obsługiwany przez nas jest ważna jedynie na rejs(y), termin(y) oraz trasę określoną w potwierdzeniu/planie podróży i nie może być wykorzystywana na rejsy obsługiwane przez jakiegokolwiek innego przewoźnika. Zastrzega się jednak, że rejsy mogą być zmienione zgodnie z naszymi Regulacjami, z uwzględnieniem uregulowania stosownej opłaty z tytułu zmiany rejsu oraz wszelkiej różnicy w cenie pomiędzy kwotą pierwotnie zapłaconą oraz łączną kwotą należną z tytułu dokonanej nowej rezerwacji.

3.2 NASZA NAZWA I ADRES

Nasza nazwa może zostać skrócona do kodu linii lotniczych ('RR' lub 'RYS'), lub w inny sposób wskazany na potwierdzeniu/planie podróży.

Nasz adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska.

3.3 KONTAKT

3.3.1 Kontakt z Pasażerami w odniesieniu do zmian(y) harmonogramu podróży, anulowania lotu lub ogólnej korespondencji odbywa się za pośrednictwem touroperatora w przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora, a w przypadku pozostałych Pasażerów za pomocą wiadomości elektronicznych wysyłanych drogą poczty elektronicznej na adres podany podczas dokonywania rezerwacji, lub drogą wiadomości tekstowych na numer telefonu komórkowego podany podczas dokonywania rezerwacji, lub drogą notyfikacji w naszej aplikacji mobilnej. Dowód wysłania wiadomości elektronicznej będzie uznany za dowód odbioru wiadomości.

3.3.2 Jeżeli Pasażer nie podał nam aktualnego adresu poczty elektronicznej, powinien w okresie od 24 do 72 godzin przed planowaną godziną odlotu potwierdzić godziny lotów za pośrednictwem naszej strony internetowej, a w przypadku Pasażerów, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem tour operatora, bezpośrednio u tour operatora.

3.3.3 Wszelkie reklamacje lub roszczenia powinny być składane za pośrednictwem poczty, faksu lub formularza reklamacji, który można znaleźć tutaj. W przypadku braku odmiennych uzgodnień z przewoźnikiem, Pasażerowie powinni dostarczyć tylko kopie dokumentów, ponieważ przewoźnik nie przechowywuje ani nie zwraca dostarczonych dokumentów.

3.4 DANE OSOBOWE

Pobieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności Grupy Ryanair.

ARTYKUŁ 4 - TARYFY, PODATKI I OPŁATY

4.1 TARYFY

Taryfy dotyczą jedynie przewozu z lotniska odlotu na lotnisko przylotu, w braku wyraźnych odmiennych ustaleń. Taryfy nie obejmują usług transportu drogowego pomiędzy lotniskami oraz pomiędzy lotniskami i miastami. Taryfa zostanie obliczona zgodnie z naszymi stawkami mającymi zastosowanie w dniu zapłaty za podróż odbywającą się w danych terminach zgodnie z planem podróży. W przypadku zmiany planu podróży lub terminów lotów, kwota do zapłaty może również ulec zmianie.

4.2 PODATKI, OPŁATY I OBCIĄŻENIA

4.2.1 Pasażer jest zobowiązany uiścić zapłatę za wszelkie podatki (w tym podatek lotniskowy), które są wliczone w cenę biletu. Wyższe ceny biletów zazwyczaj obejmują podatki, zaś niższe ceny biletów ich nie obejmują. Jeśli w cenę twojego biletu wliczone są podatki, zostaną one wskazane w szczegółowym zestawieniu widocznym w momencie dokonywania rezerwacji. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat podatków rządowych, które mogą być naliczone.

Cena biletu nie obejmuje żadnych innych opłat nakładanych przez osoby trzecie, ponoszonych w celu świadczenia usług przez Przewoźnika (takich jak opłaty lotniskowe i opłaty za ochronę, opłaty eksploatacyjne itp.). Powyższe koszty ponosi Przewoźnik.

Jeżeli Pasażer nie odbędzie planowanej podróży, może zwrócić się na piśmie w ciągu jednego miesiąca o zwrot wszelkich podatków , z zastrzeżeniem opłaty administracyjnej z tytułu zwrotu w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Poza podatkami, wszelkie pozostałe wpłacone kwoty nie będą podlegać zwrotowi.

4.2.2 Podatki podlegają ciągłym zmianom i mogą zostać nałożone po dacie dokonania rezerwacji. W przypadku nałożenia lub zwiększenia takiego podatku po dacie dokonania rezerwacji, Pasażer będzie zobowiązany do uiszczenia stosownej kwoty przed odlotem. Pasażer w takiej sytuacji będzie miał możliwość zrezygnowania z podróży i otrzymania pełnego zwrotu kosztów biletu. Podobnie, w przypadku anulowania lub zmniejszenia wysokości podatku mającego zastosowanie dla Pasażera, Pasażer będzie uprawniony do żądania zwrotu różnicy tych kwot od przewoźnika.

4.3 WALUTA

4.3.1 Taryfy, podatki, opłaty i obciążenia są płatne w walucie obowiązującej w kraju rozpoczęcia podróży, w braku wskazania przez nas innej waluty przed terminem lub w terminie zapłaty - na przykład w związku z niemożnością wymiany waluty lokalnej, według naszego uznania, możemy zaakceptować płatność w innej walucie.

4.3.2 Gwarantujemy kurs wymiany walut w czasie rezerwacji biletu. Ten kurs wymiany walut nie zmieni się. Jeżeli pasażer nie wybierze naszego kursu wymiany walut, może być narażony na negatywne zmiany kursów walut od momentu rezerwacji do przeliczenia transakcji przez bank wystawiający kartę, gdyż w wielu przypadkach przeliczenie waluty następuje kilka dni po dacie rezerwacji.

4.4 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG („VAT”)

Podatek VAT nie ma zastosowania do taryf lub opłat dotyczących podróży międzynarodowej. Jednak ceny dotyczące taryf i powiązanych opłat podlegają podatkowi VAT w przypadku tras krajowych po Włoszech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Polsce, Grecji oraz Rumunii według obowiązujących stawek podatku VAT. W przypadku powyższych rezerwacji krajowych, faktura VAT zostanie automatycznie wystawiona.

ARTYKUŁ 5 - POMOC SPECJALNA

5.1 Bez uszczerbku dla postanowienia Artykułu 5.2, Pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej nie będzie odmawiane prawo do przewozu w związku z taką niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową. Przyjęcie do przewozu osób niepełnoletnich podróżujących samodzielnie, osób ubezwłasnowolnionych, kobiet w ciąży, osób chorych, niewidomych lub niedowidzących, lub innych osób wymagających pomocy specjalnej podlega uprzedniemu uzgodnieniu z przewoźnikiem na podstawie naszych Regulacji.


5.2 
5.2.1 Jeśli Klient potrzebuje pomocy specjalnej z powodu niepełnosprawności lub ograniczonej mobilności, musi poinformować nas o swoich potrzebach podczas dokonywania rezerwacji lub gdy tylko dowie się, że potrzebuje pomocy specjalnej. Musi to nastąpić co najmniej 48 godzin przed planowanym odlotem.  Następnie dołożymy wszelkich starań, aby sprawdzić, czy ze względów bezpieczeństwa nie możemy pozwolić na lot, a jeśli tak, to czy możemy zaproponować akceptowalną alternatywę.

5.2.2 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1107/2006 możemy odmówić zezwolenia osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej mobilności na wejście do samolotu tylko wtedy, gdy:
 • jest to konieczne do spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa lub
 • wielkość samolotu lub wymiary jego drzwi uniemożliwiają pasażerowi podróżowanie samolotem.
5.2.3 Jeśli po otrzymaniu powiadomienia o jakiejkolwiek pomocy specjalnej, której Klient potrzebuje, wyrazimy zgodę na jego lot, zapewnimy pomoc specjalną zgodnie z Rozporządzeniem WE 1107/2006. Jeśli nie zezwolimy Klientowi na zarezerwowany lot, zaoferujemy jemu oraz osobom mu towarzyszącym zwrot pieniędzy lub dokonamy innych ustaleń, jak określono w obowiązujących Przepisach dotyczących praw pasażerów, o ile spełnione będą wszystkie odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.

ARTYKUŁ 6 - ODPRAWA, PRZYJMOWANIE NA POKŁAD I MIEJSCA SIEDZĄCE

6.1 Na wszystkich lotach Przewoźnika obowiązują miejsca numerowane. Ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa mamy prawo do zmiany miejsca Pasażerów nawet po wejściu na pokład.

6.2

6.2.1 Pasażerowie, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora muszą dokonać odprawy na stronie internetowej touroperatora lub przewoźnika (zależnie od instrukcji podanej przez touroperatora), lub na lotnisku od 2 godzin do 40 minut przed planowanym odlotem.

Wszyscy pozostali Pasażerowie są zobowiązani do dokonania odprawy przez Internet poprzez sekcję „Moje rezerwacje” oraz do wydrukowania lub pobrania karty pokładowej, oprócz taryfy Flexi Plus (oraz taryf Plus zakupionych po 11 grudnia 2019 r.),  która obejmuje bezpłatną odprawę na lotnisku.

6.2.2 Dla pasażerów, którzy wykupili rezerwację miejsc, odprawa online dostępna jest na 60 dni przed planowaną datą wylotu. Pasażerowie, którzy nie wykupili rezerwacji miejsc, mogą dokonać odprawy online od 24 godzin do 2 godzin przed każdym lotem. Odprawa online nie jest dostępna jeśli do lotu pozostały mniej niż 2 godziny.

6.2.3 Po dokonaniu odprawy online możesz wydrukować kartę pokładową lub pobrać ją na swój telefon komórkowy do dwóch godzin przed planowaną godziną odlotu. Twoja karta pokładowa musi być wydrukowana na jednej stronie A4 lub pobrana przez aplikację Ryanair.

6.2.4 O ile nie wybrałeś taryfy Plus lub Flexi Plus, jeśli nie dokonasz odprawy online na co najmniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu, twoje konto zostanie obciążone opłatą za odprawę na lotnisku określoną w Tabeli opłat. Stanowiska odprawy są zamykane dokładnie 40 minut przed planowaną godziną odlotu, chyba że przed odlotem zostaniesz poinformowany inaczej. Jeśli nie dokonasz odprawy do tego czasu, możemy odmówić przyjęcia Cię na pokład i nie będzie przysługiwał Ci zwrot pieniędzy.

6.2.5 Osoby dorosłe podróżujące z dziećmi poniżej 12. roku życia (z wyjątkiem niemowląt) muszą dokonać rezerwacji miejsc. Bezpłatne miejsce rezerwowane otrzyma maksymalnie czworo dzieci na każdą osobę dorosłą w ramach jednej rezerwacji. Dzięki temu rodzice będą mogli siedzieć obok swoich małych dzieci podczas lotu. Pozwoli to również osobom dorosłym na dokonanie odprawy na lot 60 dni przed wylotem. Rezerwowanie miejsca dla innych osób dorosłych lub młodzieży w ramach rezerwacji nie jest obowiązkowe, można jednak zdecydować się na taką opcję.

6.2.6 Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich pasażerów i naszej załogi odprawa musi być przeprowadzana osobiście przez pasażera objętego rezerwacją lub przez indywidualnego agenta posiadającego osobistą wiedzę na temat pasażera i zawartości jego bagażu. Wymóg ten ma na celu upewnienie się, że pasażer, pasażer objęty rezerwacją lub indywidualny agent posiadający osobistą wiedzę na temat pasażera oraz zawartości jego bagażu potwierdził zgodność z wymaganymi protokołami bezpieczeństwa, ochrony i zdrowia publicznego, w tym z wytycznymi zawartymi w Instrukcjach Technicznych ICAO, rozporządzeniu (UE) 2015/1998 oraz w Protokole bezpieczeństwa lotniczego EASA/ECDC Covid-19.

6.2.7 Pasażer może nie być w stanie odprawić się przez Internet, jeśli zakupił lot za pośrednictwem pośrednika zewnętrznego, który nie ma podpisanej z nami umowy handlowej upoważniającej do sprzedaży naszych lotów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji, a przez to narusza Warunki użytkowania naszej strony internetowej (w tym aplikacji mobilnej i dowolnej strony internetowej i/lub danych, które przechodzą przez domenę internetową pod adresem ryanair.com) („Zewnętrzny pośrednik”).

6.2.8 Jeśli dokonano rezerwacji u zewnętrznego pośrednika, który nie ma relacji handlowych z Ryanair w zakresie sprzedaży naszych lotów, należy zweryfikować się, przeprowadzając jeden z naszych procesów weryfikacji klienta („Weryfikacja”). Weryfikację można przeprowadzić online do 120 minut przed planowanym odlotem.

Jeśli nie przeprowadzisz weryfikacji online, możesz to zrobić w odpowiednim punkcie biletowym na lotnisku 60 minut przed wylotem.

W takim przypadku pasażerowie zostaną obciążeni opłatą za odprawę na lotnisku. Aby uzyskać szybkie odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące weryfikacji, zapoznaj się z naszą sekcją pytań i odpowiedzi.

6.2.9 W przypadku wyboru weryfikacji online dostępne są dwie opcje – weryfikacja ekspresowa i weryfikacja standardowa.

Weryfikacja ekspresowa wymaga wykonania następujących kroków:

 • i. płatność €/£ 0,59;
 • ii. podanie numeru rezerwacji (PNR) oraz imienia i nazwiska pasażera;
 • iii. przekazanie zdjęcia dokumentów podróżnych (np. paszportu lub dowodu tożsamości);
 • iv. zrobienie zdjęcia swojej twarzy w celu weryfikacji dokumentu podróżnego przesłanego w kroku iii;
 • v. przeprowadzenie czynności sprawdzających twarzy, wykonując pewne czynności, o które zostaniesz poproszony(-a); oraz
 • vi. podanie swojego prywatnego adresu e-mail.

 • Weryfikacja standardowa wymaga wykonania następujących kroków:

 • i. przekazanie prawidłowo podpisanego i wypełnionego formularza weryfikacji;
 • ii. podanie numeru rezerwacji (PNR) oraz imienia i nazwiska pasażera;
 • iii. przekazanie zdjęcia dokumentów podróżnych (np. paszportu lub dowodu tożsamości); oraz
 • iv. podanie swojego prywatnego adresu e-mail.
 • 6.2.10 Po przeprowadzeniu przez jednego z pasażerów wymienionych w Twojej rezerwacji procesu weryfikacji online, wszyscy pasażerowie wymienieni w rezerwacji będą mogli odprawić się online w standardowy sposób.

  6.2.11 Aby mieć pewność, że w razie potrzeby będziemy mogli skontaktować się z Tobą bezpośrednio, adres e-mail podany przez Ciebie podczas weryfikacji zastąpi adres e-mail pierwotnie podany przez zewnętrznego pośrednika.

  6.3 W przypadku nieokazania ważnej karty pokładowej ochronie lotniska lub przy wejściu do samolotu (wydrukowanej lub w aplikacji mobilnej) (i o ile będzie wystarczająco dużo czasu na to, byśmy mogli ponownie wystawić kartę pokładową), Pasażer zostanie obciążony opłatą z tytułu ponownego wystawienia karty pokładowej w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Wszyscy Pasażerowie odlatujący z lotnisk marokańskich muszą okazać swoje papierowe karty pokładowe w punkcie odpraw na lotnisku.

  6.4 Wszystkie osoby nieposiadające obywatelstwa kraju UE/EOG muszą mieć swoje dokumenty podróży, sprawdzone i podstemplowane przy stanowisku odprawy paszportowej „Visa/Document Check” przed wylotem i przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.

  6.5 Wszelkie obowiązujące opłaty z tytułu bagażu rejestrowanego i/lub nadbagażu muszą zostać uiszczone, a bagaż rejestrowany dostarczony do punktu odprawy bagażowej, nie później niż na czterdzieści (40) minut przed planowaną godziną odlotu. Punkt odprawy bagażowej jest otwierany standardowo na 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.

  6.6 Zarówno przy przechodzeniu przez kontrolę bezpieczeństwa jak i przy wejściu do samolotu Pasażer musi okazać ważny dokument podróżny, w którym dane są identyczne z informacjami zawartymi w karcie pokładowej.

  6.7 Pasażer powinien znajdować się przy bramce (wyjściu z lotniska do samolotu) co najmniej trzydzieści (30) minut przed planowaną godziną odlotu. Przyjmowanie Pasażerów na pokład kończy się dwadzieścia (20) minut przed odlotem. Pasażer, który dotrze do bramki później niż dwadzieścia minut przed odlotem, nie zostanie przyjęty na pokład. Jeśli taki Pasażer chciałby odbyć podróż kolejnym lotem, będzie on musiał dokonać nowej rezerwacji i za nią zapłacić.

  6.8 W przypadku wykupienia opcji „Pierwszeństwo wejścia na pokład” oraz zgłoszenia się przy bramce do wejścia na pokład samolotu nie później niż trzydzieści (30) minut przed wylotem, pasażer będzie miał prawo wejść do samolotu przed innymi pasażerami, którzy nie wykupili powyższej opcji. Pasażerowie, którzy wykupili opcję pierwszeństwa wejścia na pokład, nie są proszeni o umieszczenie bagażu podręcznego w luku bagażowym, chyba że jest to konieczne ze względów operacyjnych. Jeżeli zajdzie potrzeba umieszczenia bagażu podręcznego w luku bagażowym, należy usunąć z niego wszystkie wartościowe rzeczy przy bramce do wejścia na pokład.

  6.9 Na pokład samolotu nie wolno wnosić gorących napojów ani spożywać własnego alkoholu.

  6.10 We wszystkich częściach samolotów obsługiwanych przez przewoźnika istnieje całkowity zakaz palenia. Nieprzestrzeganie powyższych zakazów może skutkować nałożeniem na Pasażera poważnych kar i obciążeniem go kosztami za zakłócenie lotu.

  6.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności względem Pasażerów za jakiekolwiek straty czy koszty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem przez nich postanowień Artykułów 6.1 do 6.10 powyżej.

  6.12 Dzieciom poniżej 16. roku życia musi towarzyszyć osoba dorosła (powyżej 16. roku życia). Zobacz nasze przepisy dotyczące łączenia rezerwacji dla dzieci poniżej 16 roku życia z istniejącą rezerwacją.

  ARTYKUŁ 7 - ODMOWA PRZEWOZU

  7.1 Możemy odmówić przewozu pasażera dowolnym lotem realizowanym przez linię lotniczą z Grupy Ryanair, jeśli dojdzie do jednej lub więcej z poniższych sytuacji lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby uznać, że do takiej sytuacji może dojść.

  • Jest to konieczne na mocy obowiązującego prawa, przepisu lub zarządzenia.
  • Przewóz pasażera lub jego bagażu może mieć wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie lub akceptowalny komfort innych pasażerów lub członków załogi. W świetle epidemii COVID-19, w szczególności w przypadku odmowy poddania się kontroli temperatury ciała na lotnisku lub stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała lub odmowy noszenia maseczki ochronnej na lotnisku podczas wsiadania na pokład lub na pokładzie naszego samolotu. Niektóre kraje wymagają od pasażerów noszenia maseczek chirurgicznych na twarzy na terenie lotniska i na pokładzie samolotu. Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą nosić masek ochronnych na twarz. Sprawdzenie lokalnych wymogów jest obowiązkiem każdego pasażera przed podróżą. W przypadku choroby niepozwalającej na noszenie maseczki na twarzy, nie ma obowiązku noszenia maseczki , jeśli przedstawione zostanie zaświadczenie lekarskie potwierdzające taką chorobę.
  • Stan psychiczny, fizyczny, postawa, zachowanie lub wygląd pasażera, w tym skutki spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków, stanowią zagrożenie dla niego, innych pasażerów lub członków załogi albo mienia.
  • Pasażer zachowywał się w sposób niedopuszczalny podczas poprzedniego lotu i mamy powody, aby sądzić, że może zachowywać się w ten sposób ponownie.
  • Pasażer odmówił przejścia kontroli bezpieczeństwa.
  • Pasażer nie opłacił niezbędnej taryfy, podatku lub opłaty.
  • Pasażer jest nam winny pieniądze w związku z poprzednim lotem, za który płatność nie została zaakceptowana, została odrzucona lub ponownie naliczona na naszą niekorzyść.
  • Pasażer nie posiada ważnych dokumentów podróżnych.
  • Istnieje możliwość, że pasażer może próbować uzyskać dostęp do kraju, w którym przesiada się na kolejny lot lub do którego pasażer nie posiada wymaganych ważnych dokumentów podróżnych.
  • Pasażer zniszczył swoje dokumenty podróżne podczas lotu.
  • Pasażer odmówił przekazania załodze swoich dokumentów podróżnych.
  • Pasażer nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której nazwisko znajduje się na karcie pokładowej.
  • Pasażer nie przestrzega naszych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony.
  • Pasażer palił lub próbował palić w trakcie poprzedniego obsługiwanego przez nas lotu.

  Jeśli odmówimy pasażerowi przewozu z jednego z powyższych powodów lub poprosiliśmy o opuszczenie pokładu, możemy anulować niewykorzystaną część biletu i zwrócić pieniądze zapłacone za ten niewykorzystany bilet. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, śmierć ani obrażenia fizyczne, które rzekomo wynikają z naszej odmowy przewozu pasażera lub jego bagażu w związku powyższymi okolicznościami.

  ARTYKUŁ 8 - BAGAŻ

  8.1 BAGAŻ

  O ile umowa pasażera z touroperatorem nie stanowi inaczej, można nadać do trzech bagaży rejestrowanych za opłatą zgodną z naszym Regulaminem dotyczącym bagażu rejestrowanego. Można również wnieść do samolotu jeden bagaż podręczny, bezpłatnie, zgodnie z naszym Regulaminem dotyczącym bagażu rejestrowanego. Należy spełnić wszelkie szczególne warunki i limity ustalone w tych zasadach oraz w naszych Regulaminach.

  8.2 OPŁATA ZA NADBAGAŻ

  Pasażer uiszcza opłatę za przewóz jakiegokolwiek bagażu rejestrowanego przekraczającego dopuszczalny limit bagażu rejestrowanego, oraz za wszelki sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne oraz inne określone przedmioty, które przewoźnik zdecyduje się przewieźć, chyba że umowa z touroperatorem przewiduje inaczej. Szczegółowe informacje na temat opłat oraz wszelkich szczególnych warunków i ograniczeń, które mają zastosowanie, można znaleźć w naszych przepisach dotyczących bagażu rejestrowanego.

  8.3 BAGAŻ PODRĘCZNY I 10KG BAGAŻ REJESTROWANY

  8.3.1 Pasażer (z wyjątkiem niemowląt podróżujących na kolanach rodziców) może zabrać jedną sztukę małego bagażu podręcznego (40 x 20 x 25 cm). Pasażerowie, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora mogą zabrać ze sobą jeden bagaż podręczny o wadze do 10kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20cm. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi bagażu podręcznego. 8.3.2 Jeśli kupiłeś Pierwszeństwo i 2 sztuki bagażu podręcznego, lub wybrałeś Taryfę Regular albo Flexi Plus (lub kupiłeś taryfę Plus przed 11 grudnia 2019 r.), możesz zabrać na pokład mały bagaż podręczny i duży bagaż podręczny o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm, chyba że ze względów operacyjnych konieczne jest umieszczenie dużego bagażu podręcznego w luku. 8.3.3 Jeżeli dodałeś do rezerwacji 10kg bagaż rejestrowany (waga do 10 kg i maksymalne wymiary 55 x 40 x 20 cm), możesz zabrać ze sobą na pokład mały bagaż podręczny, zaś 10kg bagaż rejestrowany musi zostać nadany w punkcie odprawy przed strefą kontroli bezpieczeństwa. Walizka zostanie zwrócona klientowi na taśmie bagażowej na lotnisku docelowym. Odpowiednie zastosowanie mają regulacje dotyczące bagażu rejestrowanego. Kliknij tutaj aby zapoznać się z Tabelą opłat. 8.3.3 Dodatkowy/ponadwymiarowy bagaż nie zostanie dopuszczony przy bramce do wejścia na pokład lub, w miarę możliwości, zostanie umieszczony w luku bagażowym samolotu za opłatą określoną w naszych Regulacjach. Nie ponosimy odpowiedzialności za ponadwymiarowy bagaż lub nadbagaż niedopuszczony przy bramce do wejścia na pokład i w konsekwencji porzucony przez pasażera. 8.3.4 Dodatkowy lub ponadwymiarowy bagaż nie może zostać wniesiony przez bramkę wejścia na pokład. Jeśli to możliwe, dodatkowy lub ponadwymiarowy bagaż można umieścić w luku bagażowym samolotu za opłatą określoną w naszych Regulacjach dotyczących bagażu podręcznego. Nie ponosimy odpowiedzialności za bagaż ponadwymiarowy lub nadbagaż pozostawiony przez pasażera w przypadku odmowy jego przyjęcia przy bramce wejściowej. 8.3.5 Unijne przepisy bezpieczeństwa UE nakładają ograniczenia co do płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do strefy kontroli bezpieczeństwa i na pokład samolotów.

  8.4 URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE W KABINIE SAMOLOTU

  8.4.1 Przewóz papierosów elektronicznych na pokładzie samolotu jest dopuszczalny, ale zabronione jest ich używanie. 8.4.2 Można przewozić tzw. bagaż „smart” (bagaż zawierający akumulator litowy umożliwiający ładowanie urządzeń z portu USB) jako bagaż podręczny, pod warunkiem wyjęcia z niego akumulatora przed umieszczeniem bagażu w schowku nad siedzeniem. Akumulator należy mieć cały czas przy sobie. 8.4.3 Podczas jednego lotu można przewozić maksymalnie 15 osobistych urządzeń elektronicznych oraz 20 baterii litowych na pasażera. 8.4.4 W bagażu podręcznym wnoszonym na pokład samolotu nie mogą znajdować się przedmioty wymienione w Artykule 8.9 (Przedmioty zabronione). 8.4.5 Bagaż rejestrowany musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem pasażera lub innym identyfikatorem.

  8.5 BAGAŻ REJESTROWANY

  8.5.1 W bagażu rejestrowanym nie mogą znajdować się przedmioty wymienione w Artykule 8.9 (Przedmioty zabronione). 8.5.2 W bagażu rejestrowanym nie mogą znajdować się następujące przedmioty:
  • pieniądze, Pieniądze, zbywalne papiery wartościowe (dokumenty gwarantujące wypłatę określonej kwoty pieniędzy) lub inne papiery wartościowe
  • biżuteria, metale szlachetne i inne wartościowe przedmioty
  • klucze
  • aparaty fotograficzne
  • e-papierosy
  • zegarki
  • leki
  • okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe
  • papierosy, tytoń lub wyroby tytoniowe
  • dokumenty biznesowe
  • paszporty i inne dokumenty tożsamości
  • osobiste urządzenia elektroniczne (laptopy, telefony komórkowe, tablety - patrz punkt 8.5.3 ponizej) oraz zapasowe baterie litowe
  8.5.3Jeżeli dużego przenośnego urządzenia elektronicznego z akumulatorem litowym nie można przewieźć w kabinie pasażerskiej (np. z uwagi na rozmiar) i trzeba je nadać jako bagaż rejestrowany, pasażer jest zobowiązany zapewnić, że:
  • Urządzenie jest całkowicie wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.
  • Jakiekolwiek aplikacje, alarmy lub wstępnie ustawione konfiguracje, które mogą powodować włączenie urządzenia, są wyłączone lub dezaktywowane;
  • Urządzenie jest chronione przed ryzykiem przypadkowego uszkodzenia, przez zastosowanie odpowiedniego opakowania lub obudowy lub przez umieszczenie w sztywnej torbie i odpowiednie zabezpieczenie;
  • Urządzenie nie jest przewożone w jednym bagażu z materiałami łatwopalnymi (jak perfumy, aerozole itd.).
  8.5.4 Bagaż „smart” (bagaż zawierający akumulator litowy umożliwiający ładowanie urządzeń z portu USB) może być przewożony w luku bagażowym jako bagaż rejestrowany, pod warunkiem wyjęcia z niego akumulatora przed przekazaniem bagażu personelowi obsługi naziemnej przy punkcie odprawy bagażowej lub bramce. Akumulator należy zabrać ze sobą na pokład. 8.5.5 Po dostarczeniu przewoźnikowi bagażu, który Pasażer chce nadać, przewoźnik wyda kwit bagażowy dla każdej sztuki bagażu rejestrowanego. 8.5.6 Rejestrowany bagaż musi być oznaczony nazwiskiem Pasażera lub innym rodzajem identyfikatora. 8.5.7 Rejestrowany bagaż, o ile to możliwe, będzie przewożony tym samym samolotem, co Pasażer, chyba że z uwagi na względy bezpieczeństwa lub ochrony, bądź dla celów operacyjnych (mnp. przekroczenie maksymalnej masy startowej samolotu), przewoźnik zadecyduje o przewozie bagażu innym lotem. Jeżeli rejestrowany bagaż jest przewożony kolejnym lotem, przewoźnik dostarczy taki bagaż do Pasażera, chyba że na mocy obowiązujących przepisów prawa Pasażer musi być obecny przy odprawie celnej. 8.5.8 Tępe narzędzia mogące powodować obrażenia, w tym wskazane poniżej, muszą być przewożone jako bagaż rejestrowany:
  • rakiety tenisowe, rakiety do squasha itp.
  • kije do krykieta, kije do gry w baseball i softball, sztywne lub elastyczne
  • kije golfowe i podobne
  • kije do hokeja zwykłego oraz irlandzkiego, kije do lacrosse’a
  • wiosła do kajaków i kanadyjek
  • deskorolki
  • kije bilardowe (snooker, pool)
  • wędki
  • wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki, np. kastety, pałki, nunczako, kubatony i kubasaunty
  8.5.9 Wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w bagażu rejestrowanym powinny zostać odpowiednio owinięte w celu zapobieżenia obrażeniom personelu, który musi się z nim obchodzić. 8.5.10 W bagażu rejestrowanym nie wolno przewozić spiczastych, ostrych przedmiotów mogących spowodować obrażenia. Dotyczy to następujących przedmiotów:
  • siekiery i toporki
  • strzały oraz rzutki
  • raki (bosaki, pręty z hakami lub płyty z metalowymi gwoździami używane przez alpinistów)
  • harpuny i włócznie
  • czekany oraz szpikulce do lodu i łyżwy
  • noże o ostrzu przekraczającym 6 cm, w tym noże z blokadą lub sprężynowe, noże rytualne, religijne i myśliwskie wykonane z metalu lub innych materiałów twardych, które umożliwiają użycie ich jako broni
  • tasaki, maczety, szable, szpady i laski ze szpadami
  • maszynki do golenia i ostrza (z wyjątkiem zabezpieczonych lub jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami z plastikowym zabezpieczeniem)
  • skalpele, noże rzemieślnicze i użytkowe oraz skrobaki
  • nożyczki o ostrzach powyżej 6 cm liczonych od uchwytu
  • kijki narciarskie i kijki do chodzenia/wspinaczki
  • gwiazdy do rzucania
  • narzędzia rzemieślnicze z ostrzem lub trzonkiem o długości powyżej 6 cm, które mogą być użyte jako broń (na przykład wiertarki i wiertła, noże do tapet, piły, śrubokręty, dłuta, łomy, młotki, szczypce, klucze, klucze płaskie i lampy lutownicze).
  8.5.11 Przedmioty, które nie nadają się do przewożenia w luku bagażowym (takie jak delikatne, ale małe instrumenty muzyczne, suknie ślubne, pudełka na kapelusze itp.) mogą być przewożone w kabinie samolotu jeśli zostaną odpowiednio zabezpieczone i wykupiono dodatkowe miejsce. Aby zarezerwować dodatkowe miejsce, należy wprowadzić wyrazy "ITEM SEAT" jako nazwisko i wyraz "EXTRA" jako imię. Na rezerwacji i karcie pokładowej widoczne będzie wyrażenie EXTRA ITEM SEAT (dodatkowe miejsce). Podczas odprawy online należy wskazać swoje dokumenty podróżne. W związku z wykupieniem dodatkowego miejsca na przewóz bagażu nie przysługują żadne dodatkowe limity dotyczące bagażu. Jeśli wykupili Państwo dodatkowe miejsce dla własnego komfortu/przedmiotu, usługa rezerwacji miejsc w rzędach 1, 16 i 17 nie może być zrealizowana. 8.5.12 Z zastrzeżeniem Artykułu 8.4.5, Pasażer ma obowiązek odebrać swój bagaż rejestrowany w momencie jego udostępnienia w punkcie docelowym. W przypadku nieodebrania bagażu w stosownym czasie, przewoźnik może naliczyć opłatę za jego przechowywanie. Jeżeli Pasażer nie odbierze swojego bagażu rejestrowanego w ciągu trzech (3) miesięcy od momentu jego udostępnienia, przewoźnik może zadysponować bagażem bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Pasażera. 8.5.13 Jedynie posiadacz kwitu bagażowego jest uprawniony do odbioru rejestrowanego bagażu. 8.5.14 Jeżeli osoba roszcząca sobie prawa do rejestrowanego bagażu nie jest w stanie przedstawić/zidentyfikować bagażu na podstawie kwitu bagażowego, przewoźnik dostarczy bagaż do takiej osoby wyłącznie pod warunkiem, że osoba taka udowodni jej prawa do bagażu w sposób zadowalający przewoźnika. 8.5.15 Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania z Punktu ekspresowej odprawy bagażowej są dostępne w naszym regulaminie dotyczącym bagażu rejestrowanego.

  8.6 ZWIERZĘTA, ŁADUNKI TOWAROWE I PROCHY LUDZKIE

  8.6.1 Przewoźnik nie przewozi na swoich rejsach zwierząt (poza psami przewodnikami na niektórych trasach). 8.6.2 Przewoźnik nie przewozi na swoich rejsach ładunków towarowych (cargo). 8.6.3 Przewóz prochów ludzkich jest dozwolony w formie bagażu podręcznego, przy czym prochy mogą być przewożone jako dodatkowy bagaż poza pojedynczą dozwoloną sztuką bagażu podręcznego, o ile Pasażer przedstawi kopię aktu zgonu oraz zaświadczenia o kremacji. Pasażer musi zapewnić, że prochy są bezpiecznie zapakowane w odpowiednim pojemniku z przykręconą pokrywą, zabezpieczonym przed rozbiciem.

  8.7 PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU

  8.7.1 Przewoźnik odmówi przewozu, jako bagażu, przedmiotów zakazanych postanowieniami Artykułów 8.5 oraz 8.9, a także odmówi dalszego przewozu takich przedmiotów w momencie ich wykrycia. 8.7.2 Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu do przewozu, jeżeli zdaniem przewoźnika bagaż nie jest odpowiednio i bezpiecznie zapakowany w odpowiednim pojemniku.

  8.8 PRAWO DO PRZESZUKANIA

  8.8.1 Z uwagi na względy bezpieczeństwa i ochrony przewoźnik może zwrócić się do Pasażerów o zgodę na przeszukanie i skanowanie Pasażera oraz przeszukanie, skanowanie lub prześwietlenie bagażu Pasażera. Jeżeli Pasażer nie jest obecny, jego bagaż może zostać przeszukany w celu ustalenia, czy Pasażer posiada jakiekolwiek przedmioty, o których mowa w Artykułach 8.5 oraz 8.9. 8.8.2 Jeżeli Pasażer nie zgodzi się na przeszukanie, przewoźnik będzie uprawniony do odmowy przewozu Pasażera i jego bagażu. Jeżeli przeszukanie lub skanowanie spowoduje szkody dla Pasażera, lub jeżeli prześwietlenie lub skanowanie spowoduje uszkodzenie bagażu Pasażera, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za takie szkody, chyba że powstały one z winy lub zaniedbania przewoźnika.

  8.9 PRZEDMIOTY ZABRONIONE

  Pasażerom nie wolno wnosić do strefy podwyższonego bezpieczeństwa na lotnisku, jak również przewozić w bagażu podręcznym lub bagażu rejestrowanym następujących przedmiotów: 8.9.1 Wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotu, ludzi lub mienia, w tym:
  • materiałów wybuchowych i substancji zapalających oraz urządzeń, które mogą spowodować (lub sprawiają wrażenie zdolnych spowodować) poważne obrażenia lub zagrażają bezpieczeństwu samolotu, w tym detonatorów i bezpieczników, replik bądź imitacji materiałów wybuchowych lub urządzeń, min, granatów
  • gazów i pojemników z gazem
  • płynów łatwopalnych
  • łatwopalne ciała stałe i substancje powodujące reakcje chemiczne
  • fajerwerków, flar, generatorów dymu i innych materiałów pirotechnicznych
  • farb, terpentyn, benzyny lakowej i rozcieńczalników do farb
  • alkoholi o zawartości czystego alkoholu powyżej 70%
  • chemikaliów, substancji toksycznych lub zakaźnych (na przykład kwasów i zasad, "mokrych" baterii, wybielaczy, gazu łzawiącego, sprayów odstraszających zwierzęta, trucizn, zakażonej krwi oraz bakterii i wirusów)
  • materiałów radioaktywnych, w tym izotopów medycznych lub komercyjnych
  • materiałów żrących, w tym rtęci, akumulatorów samochodowych i części zawierających paliwo
  • więcej niż jednego litra oleju jadalnego (na przykład oliwy z oliwek)
  • pojazdów zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi (w tym segwaye i hoverboardy) innych niż wózki inwalidzkie lub sprzęt do poruszania się, który spełnia nasze wymogi
  • urządzeń zasilanych bateriami litowo-jonowymi, których moc przekracza 160 watogodzin
  • inteligentnych urządzeń (Smart), z których nie wyjęto baterii litowej
  • pistoletów, broni palnej, amunicji i broni, zarówno prawdziwej, jak i imitacji, w tym pistoletów startowych, pistoletów-zabawek lub pistoletów rekreacyjnych (takich jak pistolety na kulki z farbą), pistoletów na gwoździe, łuków, proc, katapult, harpunów, paralizatorów, taserów, poganiaczy bydła i laserów
  • części broni palnej (z wyjątkiem przyrządów celowniczych i celowników)
  • gaśnic (z wyjątkiem dopuszczonych przez procedury przeciwpożarowe i jako wyposażenie awaryjne w samolocie)
  • zapalniczek i podpałek
  • strzelających niespodzianek świątecznych (Christmas crackers)
  • żarówek energooszczędnych
  • przedmiotów z silnikami spalinowymi
  8.9.2 Przedmiotów, których przewóz jest zakazany na mocy obowiązującego prawa, regulacji lub nakazów jakiegokolwiek kraju docelowego lub kraju, w którym podróż się rozpoczyna. 8.9.3 Przedmiotów co do których mamy uzasadnione powody sądzić, że nie nadają się do przewozu, ponieważ:
  • są niebezpieczne,
  • z powodu ich wagi, rozmiarów, kształtów lub formy, lub
  • są artykułami delikatnymi lub łatwo psującymi się.
  8.9.4 Ryb, ptaków lub innych zwierząt zabitych i przechowywanych jako trofea myśliwskie. 8.9.5 Jeżeli, pomimo zakazu, w podręcznym lub rejestrowanym bagażu Pasażera będą znajdowały się którekolwiek z przedmiotów wymienionych w tym Artykule, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich przedmiotów.

  ARTYKUŁ 9 - ROZKŁAD LOTÓW, ODWOŁANIE LOTÓW, OPÓŹNIENIA I ZMIANY KIERUNKU LOTÓW

  9.1 ROZKŁADY LOTÓW

  9.1.1 Po zaakceptowaniu rezerwacji zaplanowane i aktualne w danym momencie godziny lotów i numery lotów będą widoczne w potwierdzeniu rezerwacji lub w planie podróży. Godziny lotów i numery lotów wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub planie podróży mogą ulec zmianie przed planowanym wylotem.

  9.1.2 Jeśli zmienimy godziny lotów lub numery lotów przed planowanym odlotem, powiadomimy pasażera o takich zmianach w wiadomości e-mail. Jeśli zmiany te nastąpią krótko przed planowanym odlotem, możemy również wysłać powiadomienie push i wiadomość SMS (jeśli pasażer udostępnił nam w tym celu swój numer telefonu). Pasażer zostanie poinformowany o swoich prawach zgodnie z punktem 9.2 poniżej.

  9.2 ODWOŁANIA I OPÓŹNIENIA LOTÓW

  9.2.1 Jeżeli odwołamy jakikolwiek lot, który pasażer zarezerwował, nie uda nam się w uzasadniony sposób zrealizować lotu zgodnie z harmonogramem lub gdy odwołamy daną trasę, pasażerowi mogą przysługiwać prawa ustanowione w konwencji montrealskiej z 1999 r. lub w obowiązujących Przepisach dotyczących praw pasażerów.

  9.2.2 Jeżeli lot zostanie odwołany lub będzie opóźniony o dwie godziny lub więcej, podamy pasażerom informacje na temat ich praw, w tym prawa do odszkodowania oraz pomocy.

  9.3 ZMIANY KIERUNKU LOTÓW

  Jeżeli z powodów poza kontrolą przewoźnika nie będzie możliwe wylądowanie w pierwotnym miejscu przeznaczenia, a kierunek lotu zostanie zmieniony i w konsekwencji samolot wyląduje na innym lotnisku, przewóz lotniczy zostanie uznany za zrealizowany w momencie wylądowania samolotu na takim innym lotnisku, chyba że samolot będzie następnie kontynuował lot na pierwotne miejsce przeznaczenia. Przewoźnik zapewni jednak alternatywny transport z wykorzystaniem własnych usług transportowych lub w inny sposób, w celu przewozu Pasażerów do pierwotnego miejsca przeznaczenia określonego w potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży bez dodatkowych kosztów.

  9.4 REKOMPENSATA Z TYTUŁU ODMOWY PRZYJĘCIA NA POKŁAD

  Jeżeli przewoźnik nie będzie w stanie udostępnić uprzednio potwierdzonych miejsc na dany rejs, przewoźnik wypłaci rekompensatę tym Pasażerom, którym odmówiono wejścia na pokład, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Pasażerowi odmówiono wejścia na pokład, otrzyma on na piśmie listę przysługujących mu uprawnień, w szczególności odnośnie rekompensaty i wsparcia (link do uprawnień pasażera).

  ARTYKUŁ 10 - ZWROT PIENIĘDZY

  10.1 BRAK REFUNDACJI

  Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 4.2, 10.3 oraz 10.4 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, wszelkie kwoty uregulowane z tytułu rejsów obsługiwanych przez przewoźnika (włącznie z wszystkimi pieniędzmi wpłaconymi za dodatkowe usługi) nie podlegają zwrotom.

  10.2 REFUNDACJA OBOWIĄZKOWA

  W przypadku zwrotu kosztów zgodnie z punktem 9.2, zwrot ten będzie równy cenie biletu zapłaconej za konkretny lot, z którego pasażer nie może skorzystać, powiększonej o wszelkie powiązane podatki, opłaty i obciążenia.

  10.3 ŚMIERĆ BLISKIEGO CZŁONKA RODZINY, NIE BĘDĄCEGO PASAŻEREM

  Jeśli członek najbliższej rodziny, który nie podróżuje z Tobą, umrze w obrębie 28 dni przed datą zarezerwowanego lotu, możesz ubiegać się o zwrot kosztów w wysokości równej taryfie za niewykorzystany lot (lub loty) z uwzględnieniem uiszczonych przez Ciebie podatków i opłat. Musisz złożyć wniosek przed datą lotu i dostarczyć kopię aktu zgonu. W rozumieniu niniejszej klauzuli za członka najbliższej rodziny uznaje się:
  • męża, żonę lub partnera cywilnego;
  • dziecko lub pasierba;
  • rodzica lub przybranego rodzica;
  • brata, siostre, przybrane rodzeństwo;
  • dziadków, wnuki,
  • teściową/teścia, szwagierkę/szwagra lub synową/zięcia.

  10.4 ŚMIERĆ PASAŻERA Z REZERWACJI

  Jeśli ktoś z Twojej rezerwacji umrze w ciągu 28 dni przed zarezerwowanym lotem, Ryanair może:
  • zwrócić w całości koszty związane z biletem wszystkim pasażerom objętym Twoją rezerwacją; lub, jeśli dotyczy,
  • odstąpić od opłaty za zmianę lotu i wszelkich ograniczeń związanych ze zmianą lotu.
  Przed datą podróży należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zgon. Kliknij tutaj aby ubiegać się o zwrot pieniędzy.

  10.5 POWAŻNA CHOROBA PASAŻERA Z REZERWACJI

  Jeśli ktoś z Twojej rezerwacji poważnie zachoruje i nie będzie w stanie odbyć podróży, a data diagnozy wypada w obrębie 6 tygodni przed zarezerwowanym lotem, Ryanair może:
  • zwrócić w całości koszty związane z biletem wszystkim pasażerom objętym Twoją rezerwacją lub, jeśli dotyczy,
  • odstąpić od opłaty za zmianę lotu i wszelkich ograniczeń związanych ze zmianą lotu.
  Przed datą podróży należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające poważną chorobę. Kliknij tutaj aby ubiegać się o zwrot pieniędzy.

  ARTYKUŁ 11 - ZACHOWANIE W SAMOLOCIE

  11.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Jeśli w naszej uzasadnionej opinii:
  • zachowanie pasażera na pokładzie samolotu powoduje zagrożenie dla samolotu lub jakiejkolwiek znajdującej się na nim osoby lub mienia;
  • działania pasażera a uniemożliwiają załodze prawidłowe wykonywanie obowiązków
  • pasażer nie zastosuje się do poleceń załogi, w tym (lecz nie wyłącznie) poleceń dotyczących palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków; lub
  • pasażer zachowuje się w sposób, który naszym zdaniem może rozgniewać, zdenerwować, obrazić, zastraszyć, przestraszyć lub zranić pasażera lub członka załogi:
  możemy podjąć wszelkie środki, które uznamy za zasadnie konieczne do rozwiązania sytuacji, w tym powstrzymać pasażera. Pasażer może zostać usunięty z samolotu i nie otrzymać miejsca na inny lot, a także może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wykroczenia popełnione na pokładzie samolotu. Nagrywanie lub fotografowanie naszego personelu na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu, bez ich zgody jest surowo zabronione. Dozwolone są wyłącznie nagrania lub zdjęcia osobiste.

  11.2 PRZENOŚNE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

  11.2.1 Dozwolone jest korzystanie z niewielkich przenośnych urządzeń elektronicznych (o wadze do 1kg) podczas trwania lotu, pod warunkiem, że urządzenia te będą przełączone na ‘tryb samolotowy'. Ze względów bezpieczeństwa laptopy i większe przenośne urządzenia elektroniczne muszą być schowane (w schowkach nad głową lub pod siedzeniem przed pasażerem) podczas startu i lądowania (w tym podczas kołowania na pas startowy i z pasa startowego) oraz w dowolnym innym momencie na żądanie kapitana.

  11.2.2 Wszelkie urządzenia, które służą do przesyłania danych i nie posiadają ‘trybu samolot’ muszą być wyłączone podczas trwania lotu.

  11.2.3 Korzystanie z apartów słuchowych i rozruszników serca jest dozwolone w czasie trwania lotu.

  ARTYKUŁ 12 - USŁUGI DODATKOWE

  12.1 Jeśli promujemy usługi stron trzecich oferujących usługi inne niż loty (takie jak transfery kolejowe i autokarowe, rezerwacje hoteli lub hosteli, wynajem samochodów, usługi parkingowe lub usługi szybkiej obsługi na lotnisku), usługi te są świadczone przez strony trzecie i obowiązują ich warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za żaden aspekt tych usług. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnione lub nieprawidłowe informacje lub za brak informacji.

  12.2 Jeżeli po wybraniu i opłaceniu jednej usługi turystycznej, zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży poprzez naszą stronę internetową, nie będziesz korzystać z praw dotyczących imprez turystycznych na mocy dyrektywy (UE) 2015/2302. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zarezerwowanych dodatkowych usług turystycznych. W razie problemów należy skontaktować się w tej sprawie z odpowiednim usługodawcą.

  Jeśli jednak zarezerwujesz dodatkowe usługi turystyczne podczas tej samej wizyty na naszej stronie internetowej, usługi turystyczne mogą stać się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku, zgodnie z prawem UE, posiadamy zabezpieczenie w celu zwrotu płatności za niewykonane usługi w mało prawdopodobnym przypadku naszej niewypłacalności oraz w razie potrzeby zapewnienia Państwu powrotu do kraju. Należy pamiętać jednak, że  zwroty kosztów nie są zapewnione w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności, kliknij tutaj.

  12.3

  12.3.1  Jeśli podróżny otrzymał od nas wiadomość e-mail potwierdzającą, że połączenie zarezerwowanych usług stanowi pakiet, podróżny będzie korzystał ze wszystkich praw UE mających zastosowanie do pakietów, a my będziemy odpowiedzialni za ich prawidłowe wykonanie.

  12.3.2  Podróżny może przekazać swój pakiet innej osobie, jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem. Takie przekazanie może podlegać opłatom, w tym opłacie za zmianę nazwiska zgodnie z naszą tabelą opłat i w odniesieniu do elementów pakietu związanych z lotem.

  12.3.3  Podróżny może anulować rezerwację pakietu, wnosząc opłatę za anulowanie równą cenie pakietu z potrąceniem kwoty odzyskanej od zewnętrznego dostawcy usług podróżnych. Podróżny może mieć prawo do anulowania rezerwacji pakietu bez wnoszenia opłaty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i nieuniknionych okoliczności w miejscu docelowym pakietu, które mają wpływ na jego realizację. W takiej sytuacji podróżny będzie miał prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy, lecz nie będzie miał prawa do innej rekompensaty.

  12.3.4  Zastrzegamy sobie prawo do zmian pakietu. Wszelkie nieznaczne zmiany pakietu (w tym zmiana godziny lotu o mniej niż 24 godziny, zmiana przewoźnika, zmiana lotniska wylotu lub lotniska docelowego na inne w tym samym regionie, zmiana miejsca zakwaterowania lub wynajmowanego samochodu na inne/inny o tym samym standardzie lub wyższym) nie uprawnia podróżnika do rekompensaty.

  12.3.5  Jeśli wystąpi problem z jakimkolwiek elementem pakietu, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą tego elementu. W naszym przypadku będą to elementy pakietu związane z lotem. Jeśli odpowiedni zewnętrzny dostawca usług nie rozwiąże problemu lub jeśli nie wykona usługi wchodzącej w skład pakietu lub wykona ją w sposób znacznie odbiegający od ustalonego, podróżny musi nas o tym niezwłocznie poinformować, abyśmy mogli zorganizować odpowiednią ofertę alternatywną.

  12.3.6 Nasze pakiety są w pełni zabezpieczone, tak abyśmy mogli dokonać zwrotu pieniędzy za płatności ze strony podróżnych oraz, jeśli będzie to konieczne, ponieść koszty transportu do kraju podróżnych w – mało prawdopodobnym – przypadku niewypłacalności naszej firmy. Wykupiliśmy ochronę na wypadek niewypłacalności w  International Protection Limited (IPP) na wypadek niewypłacalności. Ochrona ta została poręczona przez osoby akceptujące ryzyko w firmie ubezpieczeniowej Lloyd’s. Podróżni mogą się skontaktować z firmą IPP (IPP Claims at InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, the Netherlands; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) lub, gdy ma to zastosowanie, z the Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie), jeśli odmówimy im wykonania usług ze względu na niewypłacalność.

  12.3.7 Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji pakietu w przypadku, gdy nie będziemy w stanie zrealizować rezerwacji z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, i powiadomimy użytkownika o takim anulowaniu bez zbędnej zwłoki.

  12.3.8 Jeśli podróżny doświadczy trudności, na przykład nie będzie mógł wrócić na czas zgodnie z harmonogramem pakietu ze względu na nieprzewidziane i nieuniknione okoliczności, zapewnimy mu pomoc na żądanie, w tym odpowiednie informacje na temat opieki zdrowotnej, pomoc w korzystaniu ze środków komunikacji na odległość oraz pomoc w znalezieniu alternatywnych usług podróżnych. Możemy obciążyć podróżnego uzasadnioną opłatą za taką pomoc, jeśli trudności zostaną spowodowane przez niego umyślnie lub powstaną wskutek zaniedbania z jego strony.

  12.3.9 W razie zażaleń, którym nie możemy zaradzić, można skorzystać z usługi Internetowego rozstrzygania sporów (ODR, online dispute resolution) oferowanej przez Komisję Europejską.  Na stronie ODR w polu danych przedsiębiorcy należy podać nasz adres e-mail (odr@ryanair.com).  Z tego adresu e-mail można korzystać wyłącznie do wypełniania formularza skargi w systemie ODR.  Nie będziemy odpowiadać na zapytania klientów przesyłane na ten adres e-mail.

  Nasza odpowiedzialność wobec pasażera w każdym przypadku będzie ograniczona do maksymalnie trzykrotności kosztu Pakietu, z wyjątkiem przypadków obrażeń ciała lub uszkodzeń spowodowanych celowo lub przez zaniedbanie.

  ARTYKUŁ 13 - FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE

  13.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  13.1.1 Pasażer  jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich potrzebnych dokumentów podróży i wiz (oraz przestrzeganie wszystkich przepisów prawa, regulacji, nakazów, żądań i wymogów dotyczących podróży) dla krajów, z których i do których leci oraz w których ma przesiadkę.

  13.1.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje nieuzyskania przez użytkownika wszystkich potrzebnych dokumentów podróży i wiz lub nieprzestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów prawa, regulacji, nakazów i wymogów dotyczących podróży.

  13.2 DOKUMENTY PODRÓŻY

  Przed wejściem na pokład samolotu pasażer zobowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty wyjazdowe, wjazdowe, zdrowotne i inne dokumenty wymagane przez prawo, przepisy, nakazy lub inne wymogi danych krajów. Pasażer musi również zezwolić nam na sporządzenie i przechowywanie kopii tych dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Pasażera, który nie spełnia obowiązujących przepisów i wymogów prawnych lub którego dokumenty nie są prawidłowe. Informacje na temat dokumentów podróży dostępne są w regulaminie.

  13.3 ODMOWA WPUSZCZENIA NA TERYTORIUM PAŃSTWA

  Nie zwrócimy kosztów związanych z lotem niewykorzystanym w wyniku odmowy prawa wstępu. Jeśli poniesiemy jakiekolwiek koszty w Twoim imieniu, obciążymy nimi kartę kredytową lub debetową użytą do dokonania rezerwacji.

  13.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PASAŻERA ZA ZAPŁATĘ KAR, KOSZTÓW ZATRZYMANIA ITP.

  Jeśli będziemy zmuszeni zapłacić grzywnę, karę lub inną należność w wyniku nieprzestrzegania przez pasażera przepisów prawa, rozporządzeń, nakazów, żądań lub innych wymogów danego kraju lub jeśli pasażer ma do uregulowania płatności za poprzedni lot lub (usługi związane z lotem) w związku z odrzuceniem lub odmową płatności lub ponownym obciążeniem nas kosztami, pasażer musi zwrócić nam te koszty na nasz wniosek. Możemy wykorzystać każdą kwotę zapłaconą przez pasażera za loty, których nie wykorzystał lub które są do wykorzystania w przyszłości, lub wartość kuponu upominkowego, vouchera kredytowego itp. przechowywanego przez nas dla pasażera na spłatę wszelkich kwot, które pasażer jest nam winien.  Możemy również obciążyć kartę kredytową lub debetową pasażera, której użyto do dokonania rezerwacji, wszelkimi kwotami, które pasażer jest nam winny, w tym kwotami wynikającymi z błędów administracyjnych.

  13.5 KONTROLA CELNA

  Jeżeli jest to wymagane, Pasażer powinien uczestniczyć przy kontroli celnej swojego bagażu prowadzonej przez służby celne lub inne służby rządowe lub lotniska. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera za powstałą stratę lub szkodę poniesioną przez niego przy takiej kontroli lub na skutek niepodporządkowania się temu wymogowi.

  13.6 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

  Pasażer jest zobowiązany do poddania się kontroli bezpieczeństwa przeprowadzonej przez uprawnionych pracowników lub agentów służb rządowych, lotniskowych lub przewoźnika.

  13.7 OSZUSTWA

  13.7.1 Płatności muszą być autoryzowane przez posiadacza karty wymienionego w rezerwacji. Możemy anulować rezerwację bez powiadomienia, jeśli mamy uzasadnione powody, aby podejrzewać, że użytkownik lub posiadacz karty są zaangażowani w jakiekolwiek oszustwo związane z lotami obsługiwanymi przez dowolną linię lotniczą z grupy Ryanair. Powody, dla których możemy podejrzewać oszustwo, są następujące:
  • Pasażer nie jest w stanie przedstawić karty użytej do dokonania rezerwacji na lotnisku, jeśli zostaniesz o to poproszony.
  • Pasażer nie jest w stanie przedstawić danych kontaktowych posiadacza karty, abyśmy mogli przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa.
  • Posiadacz karty twierdzi, że rezerwacja jest fałszywa, ponieważ nie autoryzował płatności.
  • Pasażer lub posiadacz karty byli wcześniej zaangażowani w jakąkolwiek nieuczciwą działalność.
  13.7.2 Nie przyjmiemy żadnych roszczeń, że nasze podejrzenia są nieuzasadnione lub fałszywe.

  13.7.3 Jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że pasażer brał udział w jakiejkolwiek nieuczciwej działalności, o której mowa w punkcie 13.7.1 powyżej, możemy odmówić wykonania umowy przewozu pasażera lub jego bagażu (lub obu) zgodnie z punktem 7.2.

  13.7.4 Aby spełnić nowe wymogi regulacyjne UE mające na celu ograniczenie oszustw i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji płatniczych online, od 14 września 2019 r. wymagane będzie podanie dodatkowych danych uwierzytelniających płatność na etapie płatności w celu zatwierdzenia płatności online (silne uwierzytelnianie). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z bankiem wydającym kartę.

  ARTYKUŁ 14 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

  14.1 Zasady odpowiedzialności zawarte w Konwencji montrealskiej z 1999 r. i rozporządzeniu WE 2027/97 (zmienionym rozporządzeniem WE 889/2002) mają zastosowanie do podróży międzynarodowych, zgodnie z definicją zawartą w konwencji. Podsumowanie tych zasad odpowiedzialności znajduje się w naszym regulaminie.

  14.2 Nie obowiązują finansowe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażera. Ponosimy ścisłą odpowiedzialność do wysokości 128 821 SDR, chyba że możemy udowodnić, że śmierć lub obrażenia zostały spowodowane lub przyczyniły się do zaniedbania samego pasażera. W przypadku roszczeń o wartości większej niż 128 821 SDR możemy uznać, że nie jesteśmy winni, jeśli możemy udowodnić, że:
  • my i nasi agenci podjęliśmy wszelkie niezbędne środki, aby uniknąć śmierci lub obrażeń fizycznych; lub
  • Ani my, ani oni nie byli w stanie podjąć niezbędnych środków, aby uniknąć śmierci lub obrażeń fizycznych.

  14.3 Przewoźnik niezwłocznie, i w każdym przypadku nie później niż w ciągu piętnastu (15) dni opo zidentyfikowaniu osoby uprawnionej do odszkodowania dokonamy zaliczki w wysokości co najmniej 16 000 SDR na pasażera, dla pokrycia najpilniejszych wydatków proporcjonalnie do doznanych trudności.

  Wypłata zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności przez przewoźnika i może być potrącona z odszkodowania. Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi, chyba że:

  • przewoźnik udowodni, że szkoda została spowodowana lub była związana z zaniedbaniem Pasażera, który odniósł szkody lub zmarł; lub
  • zostanie udowodnione, że zaliczka była wypłacona osobie, która okazała się nieuprawnioną do otrzymania odszkodowania; lub
  • zostanie udowodnione, że osoba, która otrzymała zaliczkę spowodowała lub przyczyniła się przez swoje zaniedbanie do powstania szkody.

  14.4 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 14.2 i 14.3, postanowienia dotyczące odpowiedzialności przewoźnika są następujące:

  14.4.1 Wszelka odpowiedzialność za szkody, uszkodzenie, śmierć lub obrażenia fizyczne zostanie zmniejszona, zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli ta strata, uszkodzenie, śmierć lub obrażenia fizyczne zostały spowodowane lub przyczyniły się do zaniedbania pasażera.

  14.4.2 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odniesieniu do bagażu podręcznego, chyba że taka szkoda została spowodowana przez nasze zaniedbanie.

  14.4.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z przestrzegania przez przewoźnika obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, bądź z nieprzestrzegania przez Pasażera takich przepisów lub regulacji.

  14.4.4 Odpowiedzialność przewoźnika w przypadku szkody dotyczącej bagażu będzie ograniczona do wysokości 1 288 SDR (lub równowartości w innej walucie) za Pasażera, chyba że Pasażer złożył deklarację wyższej wartości odszkodowania przy odprawie i uregulował związaną z tym opłatę dodatkową (zwiększając naszą odpowiedzialność do maksymalnie 2 262 SDR).

  14.4.5 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność względem Pasażera jedynie za wypłatę odszkodowania wyrównawczego za udowodnione straty i poniesione koszty, określone w Konwencji Montrealskiej z 1999 r.

  14.4.6 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez bagaż Pasażera. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez jego bagaż w odniesieniu do innych osób lub mienia, w tym mienia przewoźnika.

  14.4.7 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w razie zniszczenia, straty lub uszkodzenia bagażu rejestrowanego pod warunkiem, że zdarzenie, które spowodowało zniszczenie, stratę lub uszkodzenie miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w okresie, w którym bagaż rejestrowany pozostawał pod opieką przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oraz w zakresie, w jakim szkoda wynikła z wady, jakości lub cech bagażu. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody przedmiotów, które nie są dopuszczone jako zawartość bagażu rejestrowanego na podstawie Artykułu 8 powyżej, uznane przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu z powodu niebezpieczeństwa, lub z uwagi na ich wagę, rozmiar, kształt lub naturę, lub które są delikatne lub szybko zużywające się, uwzględniając w swej decyzji między innymi rodzaj obsługiwanego statku powietrznego. W przypadku bagażu podręcznego, w tym przedmiotów osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy szkoda wynikła z winy przewoźnika lub winy jego podwykonawców lub agentów. Patrz Artykuł 8.10 – lista przedmiotów niedozwolonych do przewozu w bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym.

  14.4.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby, urazy czy kalectwo, w tym śmierć, wynikające ze stanu fizycznego Pasażera lub pogorszenia takiego stanu.

  14.4.9 Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich osób działających w naszym imieniu. Całkowita kwota, którą można odzyskać od każdego, kto działa na naszą korzyść, nie będzie wyższa niż kwota, którą można od nas odzyskać..

  14.4.10 Żadne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika na mocy Konwencji Montrealskiej z 1999 r. lub obowiązującego prawa, w braku wyraźnych odmiennych postanowień.

  ARTYKUŁ 15 - OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE ROSZCZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ PRAWNYCH

  15.1 ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

  15.1.1 Na potrzeby złożenia reklamacji zgodnie z Artykułem 15.1.2 odbiór bagażu rejestrowanego przez posiadacza kwitu bagażowego bez złożenia reklamacji w momencie dostarczenia bagażu Pasażerowi stanowi dowód, iż bagaż został dostarczony w dobrym stanie zgodnie z umową przewozu.

  15.1.2 Jeżeli Pasażer chce złożyć reklamację lub zgłosić roszczenie w zakresie szkody dotyczącej bagażu rejestrowanego, należy złożyć pisemną reklamację tak szybko, jak to możliwe.
  • W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu należy powiadomić nas o tym fakcie w ciągu siedmiu dni od otrzymania bagażu.
  • W przypadku opóźnienia bagażu należy powiadomić nas w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia, w którym możliwe było odebranie bagażu.

  15.2 ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE – ROZPORZĄDZENIE 261/2004

  15.2.1 Ten Artykuł ma zastosowanie do roszczeń o odszkodowanie, dochodzonych na podstawie Rozporządzenia UE 261/2004.

  15.2.2 Roszczenia będą zgłaszane przez Pasażera bezpośrednio do przewoźnika, który udzieli Pasażerowi odpowiedzi bezpośrednio, w terminie 14 dni lub w terminie przewidzianym przez obowiązujące prawo (którykolwiek z terminów jest krótszy), zanim zaangażują strony trzecie do działania w ich imieniu. Roszczenia można zgłaszać tutaj. Jeśli przewoźnik nie udzieli odpowiedzi w odpowiednim czasie lub jeśli Pasażer będzie niezadowolony z odpowiedzi przewoźnika, Pasażer będzie mógł zaangażować strony trzecie do złożenia reklamacji / otrzymania płatności w jego imieniu.

  15.2.3 W celu ochrony swoich klientów i utrzymania dobrych relacji z nimi, w przypadkach, w których pasażer nie zastosował się do klauzuli 15.2.2, przewoźnik będzie rozpatrywał roszczenia złożone przez stronę trzecią tylko wtedy, gdy zgłoszona reklamacja zawiera dane kontaktowe oraz dane rachunku bankowego Pasażera, umożliwiające przewoźnikowi dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz pasażera.

  15.2.4 Artykuły 15.2.2 oraz 15.2.3 powyżej nie będą miały zastosowania do Pasażerów, którzy nie mają zdolności prawnej do zgłaszania roszczeń osobiście. Opiekun prawny może zgłosić roszczenie do przewoźnika w imieniu Pasażera, który nie ma zdolności prawnej. Przewoźnik może domagać się wykazania, że opiekun prawny jest uprawniony do zgłoszenia roszczenia w imieniu Pasażera.

  15.2.5 Pasażer może zgłosić roszczenie do przewoźnika w imieniu innych Pasażerów objętych tą samą rezerwacją. Przewoźnik może domagać się wykazania, że Pasażer posiada zgodę pozostałych Pasażerów objętych tą samą rezerwacją na zgłoszenie roszczenia w ich imieniu.

  15.2.6 W każdym przypadku, za wyjątkiem Artykułów 15.2.3, 15.2.4 oraz 15.2.5, przewoźnik nie rozpatrzy roszczenia zgłoszonego przez osobę trzecią, o ile do wniosku o wypłatę odszkodowania nie będzie załączona odpowiednia dokumentacja należycie wykazująca umocowanie osoby trzeciej do działania w imieniu Pasażera.

  15.2.7 Postanowienia tego Artykułu nie wykluczają możliwości konsultowania się przez Pasażerów z doradcami prawnymi lub innymi doradcami, zanim zgłoszą roszczenie bezpośrednio do przewoźnika.

  15.2.8 Stosownie do procedur wewnętrznych przewoźnika, w tym zgodnie z artykułem 15.2.2, jakakolwiek zapłata lub zwrot pieniędzy zostaną dokonane na kartę płatniczą, która została użyta do dokonania rezerwacji lub na rachunek bankowy Pasażera objętego rezerwacją. Przewoźnik może domagać się wykazania, że rachunek bankowy jest prowadzony na rzecz danego Pasażera.

  15.2.9 Artykuł 15.4 nie ma zastosowania w przypadku roszczeń w oparciu o Rozporządzenie UE 261/2004 o ile zastosowałeś się do postanowień zawartych w Artykułach 15.2.1 – 15.2.7 niniejszych Warunków i Postanowień”.

  15.3 ALTERNATYWNE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

  15.3.1 Pasażerowie niezadowoleni z ostatecznej decyzji podjętej przez nasz zespół obsługi klienta mogą skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pasażerów. Postępowania prowadzone przez Rzecznika Praw Pasażerów mają na celu polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich. Rzecznik Praw Pasażerów nie pobiera opłat za prowadzenie postępowań ADR. Z Rzecznikiem Praw Pasażerów skontaktować się można m.in. poprzez przesyłanie wniosku na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Rzecznik Praw Pasażerów, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub za pomocą formularza interaktywnego dostępnego na stronie: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/zloz-wniosek. Więcej informacji na temat postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażerów oraz dostępnych środków komunikacji można znaleźć na stronie: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/.

  15.3.2 Skargi można kierować również za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Podając nasze dane jako podmiotu sprzedającego, należy wskazać adres e-mail: odr@ryanair.com. Ten adres e-mail służy wyłącznie do wypełniania formularza ODR. Pasażerowie nie powinni używać tego adresu e-mail do kontaktu z nami. Nie będziemy udzielać odpowiedzi na żadne zapytania lub skargi wysłane na ten adres e-mail.

  15.4 ROSZCZENIA

  15.4.1 Cesja jakiegokolwiek prawa do odszkodowania lub zwrotu jest ważna tylko, gdy prawo zostało przeniesione na:
  • osoby fizyczne widniejące w rezerwacji jako dodatkowy pasażer i/lub.
  • innych pasażerów grupy podróżnych, jeśli przenoszący jest jej członkiem i/lub,
  • opiekuna pasażera, który jest małoletni lub nie posiada zdolności do czynności prawnych.
  15.4.2 We wszystkich innych przypadkach przeniesienie jakiegokolwiek prawa do odszkodowania, zadośćuczynienia lub zwrotu pieniędzy przeciwko nam na osoby trzecie będzie nieważne. Zakaz ten nie obowiązuje, jeśli cesja lub odstąpienie roszczeń są wymagane przez prawo.

  15.5

  Celowo pozostawiono puste.

  15.6 KURS WYMIANY

  W przypadku ubiegania się o odszkodowanie (bezpośrednio za pośrednictwem nas lub przez sądy) zgodnie z obowiązującymi Przepisami dotyczącymi praw pasażerów w walucie innej niż euro należy stosować kurs wymiany obowiązujący w dniu planowanego odlotu, którego dotyczy roszczenie. Ten dzień jest podany na stronie internetowej www.xe.com . Jeśli pasażer zastosuje inny kurs wymiany, my nadal będziemy stosować odpowiedni kurs podany na stronie www.xe.com.

  ARTYKUŁ 16 - REGULAMIN PRZEWOŹNIKA

  Przewóz pasażera i jego bagażu odbywa się również zgodnie z naszym Regulaminem, który jest wiążący dla pasażera. Regulamin ten dotyczy naszych opłat, odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za pasażerów i ich bagaż, dokumentacji podróży, bagażu rejestrowanego i podręcznego (w tym przewozu sprzętu sportowego i/lub instrumentów muzycznych), przewozu dzieci, niemowląt i młodych osób, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, pasażerów niewidomych/niedowidzących, pasażerów w ciąży lub chorych, przewozu zwierząt towarzyszących, zmian lotu i nazwiska, pierwszeństwa wejścia na pokład, informacji ATOL oraz informacji o przewoźniku lotniczym. (kliknij tutaj, aby zapoznać się z regulaminem).

  ARTYKUŁ 17 - LINIE LOTNICZE TYPU POINT-TO-POINT

  Buzz to linie lotnicze oferujące usługi typu „point-to-point”.  Nie transferujemy pasażerów ani bagażu na inne loty, bez względu na to, czy są przez nas obsługiwane. 

  ARTYKUŁ 18 - TRANSAKCJE GOTÓWKOWE ORAZ KARTAMI KREDYTOWYMI/DEBETOWYMI

  18.1 W trosce o zdrowie publiczne i higienę, w związku z ryzykiem związanym z transakcjami gotówkowymi unaocznionym w czasie pandemii COVID-19, płatności za taryfy, podatki, opłaty, usługi dodatkowe i zakupy podczas lotu można dokonywać jedynie kartami kredytowymi lub debetowymi.

  18.2 Może być konieczne uiszczenie opłaty, w zależności od sposobu płatności i lokalizacji dostawcy usług płatniczych (na przykład banku lub dostawcy kart kredytowych). Opłata będzie procentem całkowitej wartości transakcji powiązanym z kosztami. Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w sekcji Przydatne informacje na naszej stronie internetowej. Opłata zostanie dodana do całkowitej ceny rezerwacji.

  18.3 Płatności Apple Visa i Apple Mastercard są obecnie akceptowane wyłącznie w naszej aplikacji mobilnej.

  18.4 Pasażerowie opłacający loty w walucie innej niż obowiązująca w kraju wylotu zostaną obciążeni w walucie kraju wydania użytego dokumentu płatniczego. Zostanie również doliczona prowizja. Przed transakcją pasażerowie mogą dowiedzieć się, jaką kwotę należy zapłacić. Jeżeli posiadacze kart są obywatelami Grecji lub Hiszpanii, transakcje będą przetwarzane lokalnie. Transakcje dokonane za pomocą kart wydanych w Unii Europejskiej będą przetwarzane w kraju wydania lub w Irlandii. Transakcje dokonane za pomocą kart spoza Unii Europejskiej będą przetwarzane w Irlandii.

  ARTYKUŁ 19 - INTERPRETACJA

  Tytuły każdego z Artykułów niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu zostały zamieszczone jedynie dla ułatwienia, i nie będą wykorzystywane do interpretacji tekstu.

  REGULACJE BUZZ DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH KWESTII

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO ZA PASAŻERÓW I ICH BAGAŻ

  Niniejsze Regulacje podsumowują zasady odpowiedzialności dotyczące unijnych przewoźników lotniczych (przewoźników lotniczych zarejestrowanych w państwie należącym do UE, EOG lub Szwajcarii) zgodnie z wymogami ustawodawstwa unijnego oraz Konwencji montrealskiej z 1999 r.

  Wybrane przepisy niniejszych Regulacji, w tym sposób dokonania rezerwacji, sposób odprawy, limity dotyczące bagażu, opłata za odprawę na lotnisku, zasady dotyczące refundacji, zmian daty, kierunku, taryfy (Regular, Plus, Flexi Plus i Family Plus) i zniżki, nie mają zastosowania do Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora. Powyższe kwestie są określone umową między Pasażerem a touroperatorem.

  1.1 Odszkodowanie w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała  Nie istnieją limity finansowe odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub śmierć Pasażera. W przypadku szkód o wartości do 128 821 SDR, przewoźnik nie może kwestionować roszczenia o odszkodowanie. Powyżej tej kwoty, przewoźnik może bronić się przed roszczeniami udowadniając, że szkoda nie została spowodowana zaniedbaniem lub innym zawinieniem przewoźnika.

  1.2 Zaliczki  W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażera, przewoźnik wypłaci zaliczkę, której wysokość pokryje najpilniejsze wydatki, w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. W przypadku śmierci, kwota zaliczki nie będzie niższa niż 16.000 SDR.

  1.3 Opóźnienie w przewozie Pasażera  W przypadku opóźnienia w przewozie Pasażera, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba że:
  • podjął wszelkie kroki w celu uniknięcia szkody lub
  • podjęcie takich kroków było niemożliwe.
  Odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie Pasażera jest ograniczona do kwoty 4.694 SDR.   1.4 Opóźnienia w przewozie bagażu

  W przypadku opóźnienia w przewozie bagażu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba że
  • podjął wszelkie kroki w celu uniknięcia szkody lub
  • podjęcie takich kroków było niemożliwe.
  Odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie bagażu jest ograniczona do wysokości 1.288 SDR.

  1.5 Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu

  Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1.288 SDR. W przypadku bagażu rejestrowanego, przewoźnik odpowiada za szkodę nawet jeżeli nie ponosi winy za szkodę, chyba że bagaż miał wadę lub był nieodpowiedni. W przypadku bagażu podręcznego, przewoźnik odpowiada za szkodę jedynie wtedy, gdy ponosi winę za szkodę.

  1.6

  Zgłaszanie reklamacji dotyczących bagażu na danym lotnisku, nie stanowi podstawy rozpatrzenia dla przewoźnika i dlatego konieczne jest również złożenie reklamacji bezpośrednio do przewoźnika, w terminach określonych w Konwencji montrealskiej z 1999 r.
  • Zniszczony bagaż –  należy to zgłosić na lotnisku przylotu oraz dodatkowo u nas w formie udokumentowanego roszczenia w ciągu 7 dni od powstania uszkodzeń.
  • Zagubiony bagaż – należy to zgłosić na lotnisku przylotu oraz dodatkowo u nas w formie udokumentowanego roszczenia w ciągu 21 dni od dnia, w którym bagaż został przekazany pasażerowi.
  1.7 Podwyższone limity odpowiedzialności

  Na podstawie przepisów Konwencji Montrealskiej z 1999 r., odpowiedzialność za utratę, opóźnienie lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego jest ograniczona do 1.288 SDR (ok. €1.600) za sztukę bagażu. Pasażer może skorzystać z wyższych limitów odpowiedzialności dotyczących bagażu rejestrowanego wykupując usługę Specjalnej Deklaracji Wartości bagażu rejestrowanego w kasie na lotnisku. Jej koszt to €50/£50 za osobę/za lot w jedną stronę lub jej ekwiwalent w walucie lokalnej (doliczając VAT na lotach krajowych). Wykupienie usługi zwiększa limit odpowiedzialności przewoźnika do 2.262 SDR (ok. €2.600).

  1.8 Odpowiedzialność w przypadku kilku przewoźników

  Jeżeli przewoźnik realizujący rejs nie jest przewoźnikiem umownym (którego nazwa widnieje na bilecie), Pasażer może ubiegać się o odszkodowanie od dowolnego przewoźnika.

  1.9 Terminy wnoszenia roszczeń

  Wszelkie roszczenia o odszkodowanie wniesione do sądu muszą być wniesione w ciągu 2 lat od daty przylotu, lub od planowanej daty przylotu.

  1.10 Podstawa powyższych informacji

  Podstawy zasad opisanych powyżej znajdują się w Konwencji montrealskiej z 1999 r.

  2. DOKUMENTY PODRÓŻNE - DOKUMENTY ZE ZDJĘCIEM  Odpowiedzialność za posiadanie aktualnych dokumentów spełniających wymagania przewoźnika, urzędu imigracyjnego oraz innych instytucji rządowych we wszystkich miejscach docelowych podróży spoczywa na każdym Pasażerze. 2.1 Loty międzynarodowe:

  2.1.1 Akceptowany dokument tożsamości ze zdjęciem
  • Ważny i podpisany paszport (uwaga: wszyscy posiadacze paszportów spoza UE podróżujący do kraju członkowskiego* strefy Schengen są zobowiązani zapewnić ważność paszportu przez co najmniej trzy miesiące od daty wylotu z kraju członkowskiego strefy Schengen. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających zezwolenie na pobyt wydane w strefie Schengen lub wizę długoterminową);
  • Podczas podróży poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) paszport musi być ważny przez czas planowanego pobytu. Nie dotyczy to następujących krajów:
  W przypadku podróży do Jordanii paszport musi być ważny przez co najmniej sześć miesięcy po planowanym pobycie (dla posiadaczy włoskiego paszportu: trzy miesiące po planowanym pobycie).   W przypadku podróży do Turcji paszport musi być ważny przez co najmniej 150 dni od daty przybycia.   W przypadku podróży do Czarnogóry paszport musi być ważny przez co najmniej trzy miesiące po planowanym pobycie.   W przypadku podróży do Bośni i Hercegowiny paszport musi być ważny przez co najmniej trzy miesiące po planowanym pobycie.   W przypadku podróży do Egiptu paszport musi być ważny przez co najmniej sześć miesięcy od daty przybycia.   W przypadku podróży do Albanii paszport musi być ważny przez co najmniej trzy miesiące od daty przybycia.  
  • Posiadacze paszportów Wielkiej Brytanii podróżujący do krajów strefy Schengen*/Unii Europejskiej (z wyjątkiem Irlandii) od 1 stycznia 2021 r. muszą upewnić się, że ich paszport:
    jest ważny przez co najmniej trzy miesiące od daty planowanego opuszczenia kraju strefy Schengen, chyba że posiadacz paszportu ma zezwolenie na pobyt w strefie Schengen lub wizę długoterminową;   został wydany w ciągu ostatnich 10 lat od daty przybycia, chyba że osoba ta posiada zezwolenie na pobyt w strefie Schengen lub wizę długoterminową, w którym to przypadku nie mają zastosowania szczególne wymogi dotyczące ważności paszportu.  
  • Od 1 października 2021 r. obywatele EOG/UE i Szwajcarii podróżujący do Wielkiej Brytanii muszą posiadać ważny paszport, ponieważ krajowe dowody tożsamości wydane przez EOG/UE i Szwajcarię nie są już akceptowane przy wjeździe do Wielkiej Brytanii (chyba że osoby te posiadają status rezydenta w Wielkiej Brytanii). Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej rządu Wielkiej Brytanii pod poniższym adresem: https://www.gov.uk/guidance/passport-rules-for-travel-to-europe
  Ryanair wymaga, aby wszyscy pasażerowie podróżujący do Wielkiej Brytanii posiadali paszport ważny (tj. aktualny) w dniu przylotu do Wielkiej Brytanii i odlotu. Władze Wielkiej Brytanii nie wymagają co najmniej trzech miesięcy ważności paszportu, więc o ile paszport pasażera jest aktualny zarówno w dniu przylotu do Wielkiej Brytanii, jak i później w dniu wylotu z Wielkiej Brytanii, będzie on uznany za ważny w podróży lotami Ryanair do Wielkiej Brytanii.  
  • Ważny dowód tożsamości wydany przez władze państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub przez Szwajcarię**;
    Następujące kraje akceptują krajowe dowody tożsamości wydane przez rząd kraju należącego do EOG: -        Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra; -        Albania, jeśli dowód tożsamości został wydany przez: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Maltę, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rumunię, San Marino, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry, Włochy; -        Egipt, jeśli dowód tożsamości został wydany przez Belgię, Francję, Niemcy, Włochy, Portugalię; -        Turcja, jeżeli dowód tożsamości został wydany przez Belgię, Bułgarię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Maltę, Holandię, Polskę, Portugalię, Hiszpanię, Szwajcarię; -        Gruzja (z wyjątkiem dokumentów tożsamości wydanych przez Danię i Norwegię).  
  • Irlandzka karta paszportowa (tylko dla obywateli Irlandii podróżujących na terytorium UE, EOG, Albanii, Bośni, Czarnogóry i Wielkiej Brytanii);
  • Ważny grecki dowód tożsamości (tylko w przypadku podróży na terenie UE);
  • Ważny dokument podróżny ONZ dla uchodźców – wydany w miejsce ważnego paszportu przez instytucję rządową zgodnie z art. 28 ust. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1951 roku;
  • Ważny dokument podróżny wydany na mocy Konwencji – wydany zgodnie z art. 27 Konwencji ONZ z 1954 r. dla bezpaństwowców przez umawiające się państwo w miejsce ważnego paszportu;
  • Ważny paszport grupowy wydany przez kraj UE/EOG.
  Oprócz ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem kraj docelowy może również wymagać ważnej wizy. Sprawdź wymogi dotyczące wizy w lokalnej ambasadzie lub konsulacie.   2.1.2 Szczególne wymagania dla nieletnich poniżej 18. roku życia Wszystkie dzieci wpisane do paszportu rodzica muszą posiadać własną wizę (jeśli jest wymagana) i podróżować z osobą dorosłą wymienioną w wizie.   W niektórych krajach może być wymagana dodatkowa dokumentacja dla dzieci poniżej 18. roku życia podróżujących za granicę i podróżujących samodzielnie. Skontaktuj się z konsulatem lub ambasadą kraju, który planujesz odwiedzić i/lub za pośrednictwem Centrum Podróży IATA, aby zapoznać się z wymaganiami i dodatkową dokumentacją, której mogą potrzebować osoby niepełnoletnie.   Poniżej przedstawiono kilka niewyczerpujących przykładów akceptowanych dokumentów
  • Ważny dokument „Kinderreisepass”: dokument podróżny wydawany przez rząd niemiecki dzieciom poniżej 16. roku życia.
  • Mieszkańcy Francji poniżej 18. roku życia, którzy podróżują bez rodzica lub opiekuna, muszą wykazać się wypełnionym AST (Autorisation de sortie du territoire ) oraz dokumentami określonymi w AST.
  • Włoscy obywatele poniżej 14. roku życia, którzy podróżują z nową formą dowodu tożsamości „Carta d’identità ” i z jednym lub obojgiem rodziców, mogą podróżować lotami w ramach UE i Schengen* bez innych dokumentów, jeśli imię i nazwisko rodzica lub opiekuna jest podane w dokumencie tożsamości. W przeciwnym razie rodzic lub opiekun prawny musi mieć ze sobą akt urodzenia dziecka lub certyfikat rodziny. Jeśli dziecko w wieku poniżej 14 lat podróżuje z nową kartą identyfikacyjną, z osobą, która nie jest jego rodzicem ani opiekunem prawnym, musi mieć podpisany przez oboje rodziców lub opiekuna prawnego dokument „dichiarazione di accompagnamento” i opatrzony pieczęcią urzędu paszportowego.
  • Mieszkańcy Portugalii poniżej 18. roku życia, którzy latają między Portugalią a państwem członkowskim spoza Schengen* i nie towarzyszy im rodzic ani opiekun prawny, potrzebują zezwolenia na podróż. Musi ono być podpisane przez oboje rodziców lub opiekuna prawnego. Jeśli rodzice lub opiekun prawny mieszkają w Portugalii, podpisy (lub podpis) muszą być potwierdzone notarialnie (przez osobę, która zgodnie z prawem poświadcza odpowiedzialność rodzicielską oraz potwierdza autentyczność podpisów). Jeśli rodzice lub opiekun prawny nie mieszkają w Portugalii, podpisy (lub podpis) muszą zostać potwierdzone jako autentyczne przez ambasadę lub konsulat Portugalii w kraju, w którym mieszkają. To upoważnienie do podróży jest również wymagane, gdy niepełnoletnim towarzyszy osoba, która nie jest rodzicem ani opiekunem prawnym. W takim przypadku zezwolenie na podróż powinno wyraźnie wskazywać imię i nazwisko osoby. Osoby niepełnoletnie poniżej 18. roku życia, które podróżują bez opieki, mogą nie zostać wpuszczone, jeśli w Portugalii nie mają nikogo, kto będzie odpowiedzialny za ich pobyt.
  • Dzieci poniżej 18. roku życia będące rezydentami Hiszpanii, które podróżują bez rodziców/opiekunów prawnych, muszą posiadać formularz (z miejscowej policji lub innego wyznaczonego organu hiszpańskiego) pisemnego upoważnienia do podróży od rodziców. Formularz ten należy przedstawić podczas kontroli paszportowej. W przypadku osób niepełnoletnich będących obcokrajowcami, które mieszkają w Hiszpanii, ich przedstawiciele prawni muszą wypełnić odpowiednią dokumentację zgodnie z ustawodawstwem krajowym przed właściwymi organami konsularnymi.
  2.2 Loty krajowe
  PAŃSTWO DOROŚLI NIEMOWLĘTA I DZIECI
  FRANCJA
  • Ważny paszport
  • Ważny krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających **zob. datę wydania w kwestii ważności
  • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
  • Ważne zezwolenie na pobyt
  • Ważny paszport
  • Ważny krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  • Ważne zezwolenie na pobyt
  Obywatele francuscy poniżej 13. roku życia: Nie wymaga się dokumentu ze zdjęciem (na odpowiedzialność osoby podróżującej z dzieckiem)
  GRECJA Od 12 roku życia:
  • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  • Grecki policyjny dowód tożsamości
  • Ważny paszport
  • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
  • Inny oficjalny dokument ze zdjęciem pasażera (na zdjęciu danej osoby lub jego części musi być przybita pieczątka)
  Dzieci poniżej 12 roku życia:
  • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  • Ważny paszport
  • Potwierdzenie tożsamości z Centrum obsługi obywateli lub od policji
  WŁOCHY Od 15 roku życia:
  • Ważny paszport
  • Krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
  • Patent żeglarski
  • Karta/książeczka emerycka
  • Licencja na instalację ogrzewania
  • Pozwolenie na broń
  • Dowód tożsamości/identyfikator ze zdjęciem wydany i opieczętowany przez włoską instytucję państwową
  • Karty identyfikacyjne wydawane urzędnikom służby cywilnej i wojskowym
  • Karta AT/BT
  Obywatele Włoch poniżej 15 roku życia:
  • Akt urodzenia lub zaświadczenie o obywatelstwie ze zdjęciem, potwierdzone przez policję
  • Ważny paszport
  • Ważny krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających   Obywatele krajów UE i strefy Schengen poniżej 15 roku życia:
  • Ważny paszport
  • Ważny krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  HISZPANIA Obywatele Hiszpani od 14 roku życia:
  • Paszport (ważny lub przeterminowany)
  • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)
  • Ważne hiszpańskie prawo jazdy
  Obywatele krajów UE i strefy Schengen (plus Andora):
  • Paszport (ważny lub przeterminowany)
  • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)
  • Ważne hiszpańskie zezwolenie na pobyt
  • Ważne zezwolenie na pobyt wydane przez państwo należące do strefy Schengen
  • Ważne hiszpańskie prawo jazdy
  Obywatele innych krajów:
  • Ważny paszport lub dokument podróżny
  • Ważne hiszpańskie zezwolenie na pobyt
  • Ważne zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie strefy Schengen
  • Ważne hiszpańskie prawo jazdy
  Obywatele Hiszpanii poniżej 14 roku życia:
  • Nie wymaga się dokumentu ze zdjęciem (na odpowiedzialność osoby podróżującej z dzieckiem)
  • Loty krajowe – dzieci będące obywatelami Hiszpanii w wieku 16–18 lat podróżujące samodzielnie: Ważny paszport lub krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających Obywatele krajów UE i strefy Schengen (plus Andora):
  • Paszport (ważny lub przeterminowany)
  • Krajowy dowód tożsamości (ważny lub przeterminowany)
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  • Ważne hiszpańskie zezwolenie na pobyt
  • Ważne zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie strefy Schengen
  Obywatele innych krajów:
  • Ważny paszport lub dokument podróżny
  • Ważne hiszpańskie zezwolenie na pobyt
  • Ważne zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie strefy Schengen
  WIELKA BRYTANIA
  • Jakikolwiek dokument tożsamości zgodny z danymi pasażera na rezerwacji
  • Dzieci poniżej 16. roku życia (podróżujące z osobą dorosłą) na terenie Wielkiej Brytanii nie potrzebują dokumentu ze zdjęciem.
  POLSKA
  • Ważny paszport
  • Ważny krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
  • Ważny paszport
  • Ważny Krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  • Legitymacja szkolna
  PORTUGALIA
  • Ważny paszport
  • Ważny Krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  • Każde ważne prawo jazdy ze zdjęciem
  • Ważny paszport
  • Ważny Krajowy dowód tożsamości
  *zob. poniżej listę krajów wydających
  NIEMCY
  • Jakikolwiek dokument tożsamości zgodny z danymi pasażera na rezerwacji.
  • Jakikolwiek dokument tożsamości zgodny z danymi pasażera na rezerwacji.
  *Dowód tożsamości wydany przez władze państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Akceptowane są wyłącznie dowody tożsamości wydane przez następujące kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy. **Ważność francuskich dowodów tożsamości (wydanych osobom dorosłym) przedłużono z 10 do 15 lat TYLKO w przypadku dowodów wystawionych pomiędzy 2 stycznia 2004 r. a 31 grudnia 2013 r.

  Kraje trzecie

  Kraje spoza UE/EOG (w tym Wielka Brytania, od 1 stycznia 2021 r.).  

  BAGAŻ

  BAGAŻ PODRĘCZNY

  W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora, poniższe kwestie są określone umową między Pasażerem, a touroperatorem. Niezależnie od umowy, liczba bagaży podręcznych nie może przekroczyć 2 sztuk na Pasażera.

  Pasażer może zabrać 1 bagaż podręczny, mieszczący się pod siedzeniem przed Pasażerem (40 x 20 x 25 cm). Wymiary sortownika na bagaż podręczny wynoszą obecnie 42 x 20 x 30 cm.

  Nie przysługuje odrębny limit bagażu dla dzieci do 2 r.ż., które podróżują na kolanach dorosłych. Jednakże, osoba podróżująca z niemowlęciem może zabrać dodatkowo torbę do 5kg (oprócz własnego bagażu podręcznego).

  PIERWSZEŃSTWO WEJŚCIA NA POKŁAD I 2 SZTUKI BAGAŻU PODRĘCZNEGO ORAZ 10 KG BAGAŻ REJESTROWANY

  Jeśli kupiłeś Pierwszeństwo wejścia na pokład (w tym, jeśli wybrałeś taryfę Regular lub Flexi Plus, a także taryfę Plus, jeśli została zakupiona przed 11 grudnia 2019 r.), możesz zabrać na pokład mały bagaż podręczny (40 x 20 x 25cm) oraz duży bagaż podręczny do 10kg, nieprzekraczający wymiarów 55 x 40 x 20 cm, chyba że z ważnych względów musimy umieścić duży bagaż podręczny w luku bagażowym. W tym przypadku, upewnij się, że w bagażu nie pozostały jakiekolwiek wartościowe przedmioty.

  Usługę Pierwszeństwa wejścia na pokład i 2 sztuki bagażu podręcznego możesz dodać przy rezerwacji lotu lub do 40 minut przed zaplanowanym odlotem za pomocą aplikacji mobilnej.

  Aktualna wysokość opłaty za Pierwszeństwo wejścia na pokład znajduje się w Tabeli Opłat.

  Jeśli kupiłeś 10 kg bagaż rejestrowany (o wymiarach do 55 x 40 x 20 cm), możesz wziąć ze sobą na pokład mały bagaż podręczny, zaś bagaż rejestrowany do 10kg powinien zostać nadany w punkcie odprawy przed udaniem się do kontroli bezpieczeństwa. Do przewozu tego bagażu stosuje się warunki przewozu bagażu rejestrowanego.

  Aktualna wysokość opłaty za 10 kg bagaż rejestrowany znajduje się w Tabeli Opłat.

  Po dokonaniu rezerwacji, 10 kg bagaż rejestrowany można dodać za pomocą opcji „Moje rezerwacje” na stronie internetowej (do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu) oraz w aplikacji mobilnej (do 40 minut przed planowaną godziną odlotu).

  Klienci bez wykupionego Pierwszeństwa wejścia na pokład i 2 sztuk bagażu podręcznego, którzy nie dodali bagażu rejestrowanego do rezerwacji, mogą wykupić 10kg bagaż rejestrowany w punkcie odprawy na lotnisku lub w bramce przed wejściem na pokład za €/£46. Należy upewnić się, że w bagażu nie pozostały wartościowe przedmioty.

  Nadmiarowego bagażu podręcznego nie będzie można wnieść na pokład lub zostanie on umieszczony w luku bagażowym za opłatą €/£70 (plus obowiązująca stawka podatku VAT w przypadku lotów krajowych).

  Jeżeli pasażer nie ma pewności co do możliwości wniesienia bagażu na pokład, powinien to sprawdzić przy punkcie odprawy bagażowej przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa.

   

  BAGAŻ REJESTROWANY

  W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora, poniższe kwestie są określone umową między Pasażerem, a touroperatorem. Niezależnie od umowy, liczba bagaży rejestrowanych nie może przekroczyć 3 sztuk na Pasażera.

  Każdy Pasażer może zarezerwować do 3 sztuk bagażu rejestrowanego, do 20 kg każda, pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat za bagaż rejestrowany.

  Opłata za bagaż rejestrowany obowiązuje za każdy lot w jedną stronę.

  Po dokonaniu rezerwacji możliwe jest dodanie sztuki bagażu rejestrowanego na stronie internetowej w sekcji ‘Moje Rezerwacje’ do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu.

  Przy rezerwacji dodatkowych sztuk bagażu rejestrowanego za pośrednictwem centrum obsługi lub na lotnisku, a także na loty w szczycie sezonu (m.in. Boże Narodzenie, Wielkanoc, sezon letni) oraz na niektórych trasach, obowiązują wyższe opłaty. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości, która znajduje zastosowanie w danym momencie.

  Aktualna wysokość opłaty za bagaż rejestrowany do 20 kg znajduje się w Tabeli opłat.  

  OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE BAGAŻU REJESTROWANEGO

  Dzielenie się lub wspólne korzystanie z limitów bagażowych jest dozwolone pomiędzy Pasażerami podróżującymi na tej samej rezerwacji i wspólnie odprawiającymi się.

  Każdy Pasażer przekraczający dopuszczalny limit bagażu rejestrowanego na sztukę zostanie obciążony opłatą według stawki obowiązującej w dniu podróży. Opłata za nadbagaż wynosi obecnie €11/£11 za kilogram (lub kwota równoważna w walucie lokalnej).

  Na lotniskach wyposażonych w kioski samoobsługowe, Pasażerowie muszą uiścić wszelkie wymagane opłaty za bagaż rejestrowany lub za nadbagaż, a także nadać bagaż w punkcie nadawania bagażu nie później niż 40 minut przed planowanym terminem odlotu.  

  AKCESORIA DZIECIĘCE

  Nieodpłatnie można przewieźć jeden całkowicie składany wózek dziecięcy (w tym podwójny wózek dziecięcy), system podróżny/chustę do noszenia na każde dziecko oraz jeden z następujących przedmiotów: fotelik samochodowy, podstawkę podwyższającą lub łóżeczko turystyczne. Wszystkie dodatkowe akcesoria dziecięce/niemowlęce (maksymalna waga 20kg/sztuka) można dodać przy dokonywaniu rezerwacji online za opłatą €15/£15 za sztukę za lot w jedną stronę.  

  SPRZĘT SPORTOWY I INSTRUMENTY MUZYCZNE

  Sprzęt sportowy lub muzyczny, jak między innymi: duże wędki, kije golfowe, rowery*, hulajnogi, sprzęt do szermierki, tyczki, oszczepy, deski surfingowe, bodyboard, deski snowboardowe i narty oraz duże instrumenty muzyczne (w tym harfy, kontrabasy i perkusje) nie nadają się do przewozu na pokładzie samolotu. Takie przedmioty, ważące nie więcej niż 20kg za sztukę, mogą jednak być przewożone w luku samolotu poza dopuszczalnym limitem bagażu rejestrowanego po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

  *Uwaga - rowery muszą być zapakowane w torbę ochronną lub przewożone w pudle, w przeciwnym przypadku nie będą przyjęte do przewozu. Rowery elektryczne nie mogą być przewożone.

  Sprzęt sportowy lub muzyczny ważący powyżej 20kg, będzie obciążony opłatą za nadbagaż według obowiązującej stawki.

  Mniejsze instrumenty muzyczne, takie jak gitara, skrzypce lub altówka, które przekraczają rozmiary bagażu podręcznego (40 x 20 x 25 cm), można przewozić na pokładzie samolotu po uprzednim zarezerwowaniu miejsca na instrument i wniesieniu odpowiedniej opłaty. W związku z wykupieniem dodatkowego miejsca, nie przysługują dodatkowe limity bagażu rejestrowanego lub bagażu podręcznego.

  Aby zarezerwować dodatkowe miejsce, należy wprowadzić wyrazy „ITEM SEAT” jako nazwisko i wyraz „EXTRA” jako imię. Na rezerwacji i karcie pokładowej uzyskiwanej online będzie wyświetlane wyrażenie „EXTRA ITEM SEAT” (dodatkowe miejsce). Podczas odprawy online należy podać dane pochodzące z dokumentu podróżnego Pasażera. Te informacje zostaną wydrukowane na karcie pokładowej uzyskanej po odprawie online. Jeśli wykupili Państwo dodatkowe miejsce dla własnego komfortu/przedmiotu, usługa rezerwacji miejsc w rzędach 1, 16 i 17 nie może być zrealizowana.  

  INNE

  Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy, przewoźnik nie przyjmuje do przewozu sztuk bagażu o wadze powyżej 32kg lub o wymiarach przekraczających 81 x 119 x 119 cm. Niniejsze ograniczenie wagi nie dotyczy sprzętu ułatwiającego poruszanie się.

  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów, która jest wynikiem usterki, niedoskonałości lub złego stanu bagażu, a także za utratę lub zniszczenie przedmiotów delikatnych, łatwo psujących się lub niewłaściwie zapakowanych.

  Pasażerowie muszą również w pełni przestrzegać Artykułu 8 Ogólnych Warunków Przewozu.  

  DZIECI, NIEMOWLĘTA I MŁODZIEŻ

  Osoby małoletnie podróżujące bez opieki

  Przewoźnik nie przewozi osób małoletnich (poniżej 16 roku życia) podróżujących bez opieki osoby dorosłej. Osoby poniżej 16 roku życia musza podróżować pod opieką osoby, która ukończyła 16 lat.

  Jeśli chcesz, aby pasażer-dziecko podróżował z osobą dorosłą (w wieku co najmniej 16 lat), która posiada już rezerwację na lot, musisz dokonać nowej rezerwacji dla dziecka (tak jakby to była osoba dorosła), a następnie połączyć tę rezerwację z istniejącą rezerwacją. Możesz połączyć rezerwacje, kontaktując się z nami przez czat lub dzwoniąc do centrum obsługi. Nie jest możliwe połączenie rezerwacji na lotnisku.

  Możesz połączyć rezerwacje do 4 godzin przed planowaną godziną odlotu. Łączenie rezerwacji jest bezpłatne, jeśli istniejąca rezerwacja została dokonana do 24 godzin wcześniej. Jeśli upłynęły 24 godziny, będziesz musiał uiścić opłatę rezerwacyjną (€30/£30).

  Dzieci, dla których dokonałeś osobnej rezerwacji, nie mogą odprawić się przez Internet i muszą odprawić się na stanowisku odprawy na lotnisku w obecności osoby dorosłej podróżującej w ramach rezerwacji powiązanej.

  Jeśli nie zastosujesz się do powyższej procedury łączenia rezerwacji, przewóz dziecka do 16 r.ż nie będzie możliwy.   Podróż z niemowlęciem

  Ze względów bezpieczeństwa, niemowlęta (w wieku pomiędzy 8 dni-23 miesiące) musza siedzieć na kolanach osoby dorosłej i używać pasów bezpieczeństwa (dostarczonych przez obsługę) lub mogą siedzieć na osobnym siedzeniu, jeżeli posiadają specjalne pasy (tzw. AmSafe CARES – niedostarczane przez obsługę przewoźnika pasy musza być zakupione przez podróżującego) i maja ukończone 12 miesięcy. Mogą również podróżować w foteliku samochodowych zatwierdzonym do użycia na pokładzie samolotu. W tym wypadku proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta lub skorzystać z czatu.

  Aby zarezerwować miejsce dla dziecka (płatne w pełnej wysokości), skontaktuj się z centrum obsługi lub skontaktuj się z nami przez chat.

  Opłata za niemowlę podróżujące na kolanach osoby dorosłej wynosi €25/£25 (lub równowartość w lokalnej walucie) za każdy lot w jedną stronę.

  W rezerwacji musi znajdować się co najmniej jedna osoba dorosła.

  Osoba podróżująca z niemowlęciem może zabrać ze sobą torbę do 5kg (dodatkowa torba - oprócz bagażu podręcznego).

  Rezerwacje rodzinne – rezerwacja miejsc

  Dla dorosłych podróżujących z dziećmi poniżej 12 roku życia (wyłączając niemowlęta do 2 r. ż.) rezerwacja miejsca jest obowiązkowa dla przynajmniej jednego dorosłego, aby dziecko w rezerwacji otrzymało miejsce bezpłatnie. Na jednego dorosłego darmowe miejsca może otrzymać maksymalnie czwórka dzieci. Inni dorośli lub młodzież podróżujący na tej samej rezerwacji nie muszą rezerwować miejsc, aczkolwiek, jeżeli sobie życzą, to również mogą to uczynić.

  Opłata za rezerwację miejsca dla dorosłego podróżującego z dzieckiem zaczyna się od €4/£4. Do wyboru są miejsca standardowe w rzędach 18-33. Jeżeli dorosły chciałby zarezerwować miejsce w innym rzędzie niż 18-33, zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie miejsc. Dzieci również będą zobowiązane do zapłacenia pełnej opłaty za miejsca.

  Jeżeli ze względu na duży popyt, miejsca standardowe w rzędach 18-33 nie są dostępne dla wszystkich osób w ramach rezerwacji, dorośli zobowiązani do rezerwacji miejsca mogą wybrać miejsce w rzędach 11-15 uiszczając dopłatę za różnicę w cenie lub zdecydować się na podróż w innym terminie. Miejsca dla dzieci pozostają darmowe.

  Jeśli nie ma wystarczającej liczby miejsc w rzędach 11-15 dla wszystkich osób w ramach rezerwacji, wszyscy dorośli zobowiązani do rezerwacji miejsca mogą zarezerwować miejsce w rzędach 6-10 uiszczając dopłatę za różnicę w cenie.

  Jeśli na wybranym przez Ciebie locie nie ma wystarczającej liczby miejsc dla wszystkich osób w rezerwacji, aby usiąść razem, możesz zdecydować się na podróż w innym terminie.

  TARYFY REGULAR, REGULAR PLUS, FLEXI PLUS I FAMILY PLUS  Taryfa Regular

  Taryfy Regular są dostępne wyłącznie podczas rezerwacji przez Internet i nie można ich kupić za pośrednictwem centrów obsługi telefonicznej / na lotniskach. Ponadto nie można przejść na taryfę Plus lub Flexi Plus na późniejszym etapie.

  Wszystkie taryfy Regular nie podlegają zwrotowi, chyba że zastosowanie mają postanowienia punktów 4.2, 10.2, 10.3 lub 10.4 naszych ogólnych warunków przewozu.

  Taryfa Regular obejmuje następujące usługi:
  • Zarezerwowane miejsce standardowe
  • Pierwszeństwo wejścia i 2 sztuki bagażu podręcznego
  • 3 EUR kredytu pokładowego do wydania na pokładzie
  Taryfy Regular nie są dostępne dla rezerwacji ze zniżką Erasmus.

  Taryfa Plus

  Od 11 grudnia 2019 r Taryfa Plus jest dostępna na wszystkich lotach i można ją wybrać jedynie dla wszystkich pasażerów i lotów w rezerwacji.

  Taryfa Plus jest dostępna tylko podczas dokonywania rezerwacji. Ponadto nie można ulepszyć do Flexi Plus na późniejszym etapie. Taryfa Plus jest dostępna do wyboru wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji przez Internet i nie można jej dokupić w późniejszym terminie ani jej ulepszyć do wersji Flexi Plus.

  Opłata za Taryfę Plus nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie mają klauzule 4.2, 10.2, 10.3 lub 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

  Taryfa Plus obejmuje:
  • 1 bagaż podręczny
  • 1 sztuka bagażu rejestrowanego 20 kg
  • Rezerwacja miejsca standardowego
  • Bezpłatna odprawa na lotnisku
  Wybór Taryfy Plus nie jest możliwy dla rezerwacji dokonanych ze zniżką Erasmus.

  Wybór Taryfy Plus nie jest możliwy w przypadku rezerwacji łączonych.

  Taryfa Family Plus

  Taryfa Family Plus jest dostępna na wszystkich lotach i może zostać wybrana dla maksymalnie 6 pasażerów podróżujących na rezerwacji, w tym co najmniej z jednym dzieckiem lub nastolatkiem.

  Opłata za Taryfę Family Plus nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie mają klauzule 4.2, 10.2, 10.3 lub 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

  Taryfa Family Plus obejmuje:
  • 2 sztuki bagażu rejestrowanego 20 kg
  • Rezerwacja miejsca standardowego za €4 dla wszystkich dorosłych i nastolatków w ramach rezerwacji, którzy nie muszą rezerwować miejsca
  • po 1 sztuce bagażu rejestrowanego 10 kg dla każdego pasażera w rezerwacji
  Wybór taryfy Family Plus nie jest dostępny na trasach subsydiowanych przez rząd hiszpański.

  Taryfa Flexi Plus

  Taryfa Flexi Plus jest dostępna na wszystkich lotach i można ją wybrać jedynie dla wszystkich pasażerów i lotów w rezerwacji. Taryfa Plus jest dostępna tylko podczas dokonywania rezerwacji.

  Taryfa Flexi Plus nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie mają klauzule 4.2, 10.2, 10.3 lub 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

  Taryfa Flexi Plus obejmuje:
  • Bezpłatna odprawa na lotnisku
  • Rezerwacja dowolnego miejsca
  • Pierwszeństwo wejścia na pokład i 2 sztuki bagażu podręcznego
  • Możliwość dokonywania zmian w rezerwacji
  • Usługa ”fast track” przy przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa na poniższych lotniskach:
  Londyn Stansted, Bruksela Charleroi, Mediolan Bergamo, Barcelona, Malaga, Birmingham, Manchester, East Midlands, Glasgow, Edynburg, Frankfurt Hahn, Hamburg, Stuttgart, Eindhoven, Bruksela (Zaventem), Sztokholm (Skavsta), Budapeszt, Warszawa Modlin, Liverpool, Londyn Gatwick, Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, Kolonia/Bonn i Ateny.

  Flexi Plus - zmiana zarezerwowanego terminu lotu lub trasy

  W taryfie Flexi Plus zarezerwowany lot można zmienić w dniu podróży na lot na tej samej trasie co lot pierwotny lub na lot na innej trasie (jeśli dostępne jest miejsce) bez opłaty za zmianę lotu, ale należy zapłacić różnicę w cenie. W przypadku zmiany zarezerwowanego lotu w dniu podróży na inny lot na innej trasie nie trzeba będzie uiszczać opłaty za zmianę lotu, ale należy wnieść opłatę równą różnicy w taryfach. Jeśli zmieniasz lot na późniejszy, możesz dokonać zmiany do godziny przed czasem pierwotnego wylotu. Jeśli zmieniasz lot na wcześniejszy, możesz dokonać zmiany:
  • do 40 minut przed nowym lotem, jeśli dokonujesz zmiany w kasie na lotnisku; lub
  • do 1 godziny przed nowym lotem, jeśli dokonujesz zmiany za pośrednictwem biura obsługi klienta.
  Jeśli nowy lot odbywa się na więcej niż jeden dzień przed lub po zmienianym locie, nie będziesz musiał uiścić opłaty za zmianę lotu, ale musisz zapłacić różnicę w cenie.

  Jeśli dokonałeś już odprawy online dla oryginalnego lotu, musisz skontaktować się z nami, aby anulować odprawę ten lot, zanim będziesz mógł dokonać zmiany. W Taryfie Flexi Plus możesz bezpłatnie odprawić się na lotnisku.

  Możesz zmienić trasę wszystkich lotów w rezerwacji online w sekcji „Moje rezerwacje”. Jednakże, po odbyciu pierwszego sektora (lotu) w ramach rezerwacji, zmiana trasy lotu powrotnego jest możliwa wyłącznie w kasie biletowej na lotnisku lub za pośrednictwem centrum obsługi. Zmiana trasy możliwa jest wyłącznie w ramach tego samego kraju odlotu i kraju docelowego.

  Po zmianie lotu usługi zawarte w Flexi Plus zostaną przeniesione na nowy lot (jeśli te usługi są dostępne dla tego lotu). Jeśli usługi nie można przenieść, nie otrzymasz zwrotu opłaty za Taryfę Flexi Plus.

  Flexi Plus - zmiana imienia i nazwiska

  Postanowienia Artykułu 15 Ogólnych Warunków Przewozu znajdują zastosowanie i konieczne będzie uiszczenie odpowiedniej opłaty.

  PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ  Rozporządzenie 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą

  Dokładamy wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (tj. mające trudności z wsiadaniem lub wysiadaniem z samolotu, siadaniem na fotelu pasażera lub wstawaniem z fotela lub poruszaniem się po kabinie) mogły odbywać podróż na pokładzie samolotu. Istnieją ograniczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa, jak i okoliczności, takie jak: rodzaj samolotu, rozkład kabiny, całkowita waga lub liczba pasażerów, które może przewieźć samolot, liczba pasażerów, którym załoga będzie w stanie pomóc w przypadku ewakuacji, oraz wszelkie inne okoliczności związane z procedurami awaryjnymi. W wyjątkowych przypadkach możesz nie zostać wpuszczony na pokład samolotu, jeśli mogłoby to skutkować powstaniem zagrożenia dla samolotu, innych pasażerów, załogi lub Pasażera. Nasz zespół pomocy specjalnej oceni ind sytuację, aby jak najlepiej zaspokoić indywidualne potrzeby i poinformuje Cię o wszelkich ograniczeniach, które mogą mieć zastosowanie.

  Ograniczenia dotyczące miejsc w kabinie dla niektórych kategorii Pasażerów:

  Zgodnie z wymogami regulacyjnymi (EU-OPS 1.260), załoga przewoźnika musi zapewnić, że dostęp do sprzętu i trasy ewakuacyjnej w samolocie nie jest w żaden sposób utrudniony. Może to oznaczać, że nie będziesz mógł zająć określonego miejsca lub będziesz zmuszony zmienić miejsce na pokładzie samolotu.

  Ze względów bezpieczeństwa, Pasażerowie wymagający pomocy specjalnej powinni zajmować miejsce przy oknie, chyba że jest ono zajęte przez towarzysza podróży lub ilość pasażerów na danym locie pozwala na pozostawienie wolnych miejsc między niepełnosprawnym Pasażerem a oknem.

  Jeśli masz ograniczoną sprawność ruchową w kabinie, potrzebujesz zabrać ze sobą tlen ze względu na stan zdrowia lub będziesz używał urządzenia przytrzymującego Amsafe, uprzęży Crelling, siedzenia GoTo, Burnett Body Support lub fotela Meru, zarówno Ty jak i 1 osoba podróżująca z Tobą może otrzymać rezerwację odpowiednich miejsc na pokładzie samolotu, bezpłatnie, jeśli zadzwonisz lub wyślesz e-mail do zespołu Pomocy Specjalnej (Special Assistance). Nie jest możliwe przyznanie bezpłatnego miejsca obok wyjścia awaryjnego, miejsca priorytetowego lub miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi.

  Jeśli zarezerwujesz odpowiednie miejsce za pośrednictwem infolinii Pomocy Specjalnej, będziesz mógł zająć swoje miejsce na pokładzie po zajęciu miejsc przez pozostałych pasażerów.

  Minimalna odległość między rzędami foteli, mierzona od oparcia jednego fotela do oparcia przedniego fotelu, wynosi 73,66 cm (29 cali). Minimalna szerokość fotela między podłokietnikami wynosi 39,37 cm (15,5 cala). Minimalny rozmiar drzwi wejścia na pokład samolotu to 76,2 x 165,1 cm (30 x 65 cali). Jeśli powyższe wymiary nie spełniają Twoich potrzeb, nie będzie możliwe wpuszczenie Cię na pokład samolotu.

  Pasażerowie wymagający jednego z poniżej wymienionych typów pomocy specjalnej powinni na pokładzie zajmować wyznaczone miejsca:

  Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym
   • Pomoc specjalna typu (BDGR): Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym, wymagający pomocy w przejściu przez terminal (odlotów i przylotów) oraz oddzielnych instrukcji w zakresie bezpieczeństwa ze strony załogi pokładowej;
   • Pomoc specjalna typu (PETC): Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym, lecz niewymagający żadnej dodatkowej pomocy specjalnej;
  Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się lub jej braku
   • Pomoc specjalna typu (WCHC): Pasażerowie wymagający pomocy w przedostaniu się przez terminal (odlotów i przylotów) oraz podczas wwiezienia na pokład do siedzenia w kabinie oraz zwiezienia;
   • Pomoc specjalna typu (WCHS): Pasażerowie wymagający pomocy w przedostaniu się przez terminal (odlotów i przylotów) oraz pomocy podczas wwiezienia na pokład samolotu oraz zwiezienia;
  Pasażerowie niepełnosprawni intelektualnie
   • Pomoc specjalna typu (DPNA): samodzielni Pasażerowie niepełnosprawni intelektualnie, rozumiejący instrukcje bezpieczeństwa i postępujący zgodnie z nimi oraz wymagający pomocy w przejściu przez terminal (odlotów i przylotów) do wyjścia do samolotu;
  Pasażerowie niewidomi lub niedowidzący wymagający pomocy
  • Pomoc specjalna typu (BLND): Pasażerowie niewidomi lub niedowidzący, korzystający z chodzika i wymagający pomocy w przejściu przez terminal (odlotów i przylotów) oraz oddzielnych instrukcji w zakresie bezpieczeństwa ze strony załogi pokładowej.
   

  Rezerwacja usług pomocy specjalnej na lotnisku

  Pasażerowie wymagający pomocy specjalnej mogą dokonać wstępnej rezerwacji tych usług na stronie internetowej przewoźnika do 48 godzin przed odlotem. Po upływie tego czasu do 12 godzin przed planowanym odlotem Pasażerowie powinni skontaktować się z infolinią Pomocy Specjalnej. W przypadku, gdy czas zawiadomienia wynosi mniej niż 48 godzin wymagana pomoc może nie być dostępna, jednak firma świadcząca usługi pomocy specjalnej na lotnisku dołoży wszelkich starań, aby usługę tę zapewnić.

  Aby skorzystać z zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej na lotnisku, Pasażerowie powinni przybyć do stanowiska pomocy specjalnej przynajmniej 2 godziny przed planowanym odlotem. Pasażerowie korzystający z zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej powinni przybyć do bramki wyjścia do samolotu przynajmniej 30 minut przed odlotem.

  Należy zachować kartę pokładową lub potwierdzenie rezerwacji pomocy specjalnej w celu przedstawienia jej na lotnisku w miejscu docelowym, aby uzyskać tam zarezerwowaną pomoc.

  Uwaga: Jeśli nie kontaktowałeś się z nami i będziesz miał ze sobą 2 sztuki bagażu podręcznego (nie licząc sprzętu medycznego), będziesz musiał uiścić opłatę za drugą sztukę bagażu podręcznego, chyba że posiadasz Pierwszeństwo wejścia na pokład lub dodałeś 10 kg bagaż rejestrowany do rezerwacji.

  Podróżowanie ze sprzętem medycznym lub sprzętem wspomagającym poruszanie się

  Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się są uprawnieni do bezpłatnego przewiezienia dwóch sztuk sprzętu wspomagającego poruszanie się oraz przewiezienia sprzętu medycznego niezbędnego do użycia w czasie ich pobytu w miejscu docelowym.

  Pasażerowie, którzy chcą przewieźć sprzęt medyczny w bagażu rejestrowanym, muszą skontaktować się z infolinią Pomocy Specjalnej, aby otrzymać list upoważniający tzw. „waiver letter”, który muszą okazać przy odprawie bagażowej.

  Pasażerowie, którzy chcą przewieźć sprzęt medyczny w bagażu podręcznym, muszą skontaktować się z infolinią Pomocy Specjalnej, aby otrzymać list upoważniający tzw. „waiver letter”, który muszą okazać przy bramce wejścia do samolotu.

  Wózki dla niepełnosprawnych na pokładzie

  Na pokładzie każdego samolotu dostępny jest wózek inwalidzki. Załoga jest przeszkolona do pomocy osobom o ograniczonej możliwości poruszania się w przemieszczaniu się do toalety.

  Toalety na pokładzie

  Na pokładzie znajdują się 3 toalety: 2 z tyłu i 1 z przodu samolotu. Wszystkie wyposażone są w uchwyt dla osób niepełnosprawnych.

  PASAŻEROWIE NIEPEŁNOSPRAWNI ORAZ O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ PODRÓŻUJĄCY Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ  Wymagane jest, aby w pełni sprawna osoba dorosła (w wieku co najmniej 16 lat) podróżowała z Pasażerem o ograniczonej możliwości poruszania się, gdy Pasażer nie jest samodzielny lub istnieje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa.

  Instrukcje dotyczące samodzielności Pasażerów podróżujących samolotem:

  Poniższe wytyczne dotyczące samodzielności Pasażerów podróżujących samolotem zostały określone przez brytyjski Departament Transportu – Dostęp do przewozu lotniczego dla osób niepełnosprawnych: Kodeks postępowania (lipiec 2008) oraz w Wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie stosowania Rozporządzenia 1107/2006.

  Każdy Pasażer musi być samodzielny w odniesieniu do wszystkich wymienionych poniżej kategorii. Jeśli tak nie jest, Pasażerowi powinna towarzyszyć w podróży i zapewnić mu wymaganą pomoc w pełni sprawna osoba dorosła w wieku co najmniej 16 lat. W przeciwnym razie Pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład.
  • Pasażerowie muszą być w stanie zapiąć i odpiąć swoje pasy bezpieczeństwa, kiedy poprosi o to załoga;
  • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie wyjąć i założyć kamizelkę ratunkową, kiedy poprosi o to załoga;
  • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie założyć maskę tlenową, kiedy poprosi o to załoga;
  • Pasażerowie muszą być w stanie zrozumieć pokaz procedur bezpieczeństwa oraz wszelkie wskazówki i instrukcje przekazywane przez załogę w sytuacji awaryjnej.
  Od Pasażerów wymagających opieki w jakimkolwiek z poniższych obszarów również wymaga się podróżowania w towarzystwie opiekuna.

  Niespełnienie tych wytycznych może skutkować odmową wejścia na pokład w sytuacji, gdy będziemy mieć prawo przypuszczać, że przewóz danego Pasażera może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa.
  • Karmienie (Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie jeść);
  • Potrzeby toaletowe (Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie skorzystać z toalety);
  • Leki (Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie przyjąć przepisane im leki oraz zastosować konieczne procedury medyczne).
  W wypadku, gdy osoba o ograniczonej możliwości poruszania się podróżuje z osobą towarzyszącą dołożymy wszelkich starań, aby ta osoba zajmowała miejsce obok Pasażera.

  W pełni sprawna osoba towarzysząca może towarzyszyć tylko jednemu Pasażerowi o ograniczonej możliwości poruszania się. Musi ona zakupić bilet w cenie dla osoby dorosłej.

  PRZEWÓZ PSÓW PRZEWODNIKÓW I PSÓW TOWARZYSZĄCYCH  Podróż z psem przewodnikiem jest możliwa na wszystkich lotach wewnątrz UE/EOG

  Na poniższych trasach poza UE, podróż z psem przewodnikiem nie jest możliwa:
  • Loty do/z Maroka
  • Loty do/z Izraela
  Maksymalna ilość psów przewodników to 4 na lot (1 pies na Pasażera). Pies, jego pożywienie oraz dodatkowe pojemniki przewożone są bezpłatnie.

  Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz zabrać ze sobą psa przewodnika lub psa towarzyszącego, skontaktuj się z lotniskiem przylotu przed podróżą.

  Ogólne warunki dotyczące podróży:
  • Aby być przyjętym na pokład, pies przewodnik musi być odpowiednio przeszkolony, aby służyć pomocą Pasażerowi z niepełnosprawnością (fizyczną, zmysłowa lub psychiczną);
  • W czasie trwania lotu pies przewodnik musi mieć założoną obrożę lub standardową kamizelkę psa przewodnika;
  • Pies przewodnik podróżujący w kabinie Pasażerskiej musi siedzieć na podłodze przy nogach Pasażera.
  Każdy Pasażer chcący podróżować z psem przewodnikiem powinien powiadomić o tym przewoźnika podczas dokonywania rezerwacji lotu lub, po dokonaniu rezerwacji, w sekcji ‘Moje rezerwacje’ na stronie internetowej za pośrednictwem infolinii Pomocy Specjalnej.

  Odpowiednie szelki dla psa (które dostarcza właściciel na czas lotu) muszą być przymocowane do pasów bezpieczeństwa właściciela lub do zamka pasa w celu zapewnienia psu skutecznego przytrzymania podczas startu, lądowania i turbulencji dla jego bezpieczeństwa. Akceptowane są również inne dostępne urządzenia z alternatywnymi punktami mocowania.

  Wymagane dokumenty:

  Z wyłączeniem lotów krajowych, Pasażer zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty dla psa przewodnika lub psa towarzyszącego:
  • Ważny paszport UE dla zwierząt domowych przewodnika zawierający informację o tym, że pies spełnia wymagania dotyczące szczepień i badań wymaganych w kraju przylotu;
  • Jeżeli Pasażer mieszka w kraju, w którym nie wydaje się paszportów UE dla zwierząt domowych, jest on zobowiązany przedstawić oficjalne zaświadczenie od lekarza weterynarii potwierdzające spełnianie wymogów programu podróży ze zwierzętami (wraz z dokumentacją medyczną)
  Pasażer musi upewnić się, że posiada dokumenty potwierdzające, że pies przewodnik należy do jednej z poniższych organizacji, aby móc wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii lub Irlandii:
  • International Guide Dog Federation (Międzynarodowa Federacja Psów Przewodników);
  • Assistance Dogs UK;
  • Assistance Dogs International (ADI).
  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta nieposiadające odpowiednich dokumentów.

  ELEKTRYCZNE WÓZKI I SKUTERY INWALIDZKIE ORAZ INNY SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY PORUSZANIE SIĘ  Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący na wózku elektrycznym zobowiązani są do powiadomienia przewoźnika, przynajmniej na 48 godzin przed planowaną podróżą, o wadze wózka oraz jego najniższej wysokości złożeniowej. Pasażerowie są także proszeni o przyniesienie instrukcji obsługi wózka na lotnisko.

  Warunki akceptacji elektrycznych wózków inwalidzkich na pokład samolotu:
  • Bateria wózka musi być baterią suchą/żelową lub litowo-jonową. Moc baterii litowo-jonowej nie może przekroczyć łącznie 300 Wh. W przypadku urządzenia zasilanego przez dwie baterie, każda bateria nie może przekraczać 160wh. Zasilanie baterii należy odizolować oraz usunąć zaciski zabezpieczone przed zwarciem.
  • Aby zabezpieczyć wózek inwalidzki lub sprzęt wspomagający poruszanie się przed niezamierzonym uruchomieniem, należy usunąć klucz, dezaktywować za pomocą drążka lub odłączników czy też innych mechanizmów odłączających (np. złącza Anderson lub wtyczki samolotowe).
  • Wymiary złożonego wózka nie mogą przekraczać 81 cm wysokości, 119 cm szerokości i 119 cm głębokości.
  • Wózki nie mogą być umieszczone na pokładzie samolotu. Na pokładzie każdego samolotu dostępny jest wózek inwalidzki. Załoga jest przeszkolona do pomocy osobom o ograniczonej możliwości poruszania się w przemieszczaniu się do toalety.
  • Zalecane jest, aby Pasażerowie wykupili ubezpieczenie podróżne dla niepełnosprawnych z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności linii lotniczych na mocy Konwencji.


  TLEN  Ze względów bezpieczeństwa przewoźnik nie zezwala Pasażerom na wnoszenie na pokład własnych pojemników z tlenem. W razie konieczności korzystania z tlenu w czasie lotu należy zarezerwować taką usługę podczas dokonywania rezerwacji, lub w terminie późniejszym, na co najmniej 3 dni przed podróżą za pośrednictwem infolinii przewoźnika lub kontaktując się z działem Pomocy Specjalnej za opłatą określoną w Tabeli Opłat.

  Ze względu na ograniczenia w przepisach dotyczących bezpieczeństwa, możemy zapewnić tlen maksymalnie 1 osobie na lot.

  Pasażerowie potrzebujący tlenu muszą mieć ze sobą list w języku angielskim od lekarza potwierdzający, że mogą podróżować, nie wymagają ciągłego dostarczania tlenu przez czas dłuższy niż 250 minut w ilości 2 litrów na minutę oraz że tlen zapewniany przez przewoźnika jest dla danego Pasażera odpowiedni. Pasażerowie nieposiadający takiego zaświadczenia nie zostaną wpuszczeni do samolotu.

  CHOROBY ZAKAŹNE I CHOROBY SKÓRY  Wszyscy przewoźnicy mają prawo odmówić przewozu Pasażerów w stanie, który może podczas lotu ulec pogorszeniu lub spowodować poważne konsekwencje

  Pobierz informacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące stanu zdrowia pozwalającego na odbycie lotu.

  W przypadku jakichkolwiek obaw lub oznak, iż dany Pasażer może cierpieć na chorobę zakaźna/chorobę skóry, linie lotnicze mogą wymagać zaświadczenia lekarskiego lub pisma od lekarza potwierdzającego zdolność do odbycia lotu.

  Pasażerowie podróżujący w stanie opisanym poniżej muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do odbycia lotu:
  • Różyczka: Pasażerowie mogą podróżować po 4 dniach od pojawienia się wysypki;
  • Odra: Pasażerowie mogą podróżować po 7 dniach od pojawienia się wysypki;
  • Świnka: Pasażerowie mogą podróżować po zejściu opuchlizny, zazwyczaj ma to miejsce po 7 dniach, lecz może trwać do 14 dni;
  • Ospa wietrzna: Pasażerowie mogą podróżować po 7 dniach od pojawienia się wysypki.


  W celu spowolnienia transmisji wirusa COVID-19 pasażerowie mogą być zobowiązani do poddania się kontroli temperatury ciała i przejścia pozytywnie tej kontroli na lotnisku oraz obowiązkowego noszenia maseczki ochronnej na lotnisku i na pokładzie samolotu. Niektóre kraje wymagają od pasażerów noszenia maseczek chirurgicznych na twarzy na terenie lotniska i na pokładzie samolotu. Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą nosić masek ochronnych na twarz. Sprawdzenie lokalnych wymogów jest obowiązkiem każdego pasażera przed podróżą. Pasażerowie cierpiący na choroby nie pozwalające na noszenie maseczki na twarzy zostaną zwolnieni z obowiązku noszenia maseczki na twarzy, jeśli przedstawią zaświadczenie lekarskie potwierdzające taką chorobę. Jeśli nie spełnisz tych wymagań, możemy odmówić Ci przyjęcia na pokład.

  CIĄŻA  Jeżeli ciąża nie jest zagrożona i wkracza w 28 tydzień, przyszła matka zobowiązana jest przedstawić zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza lub położną (zaświadczenie lekarskie dostępne jest tutaj. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 2 tygodnie przed planowanym odlotem i okazane przy odprawie bagażowej lub przy bramce przed wejściem na pokład.

  Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przyszłej matki na pokład po upływie 28 tygodnia ciąży, jeżeli zaświadczenie lekarskie nie zostanie przedstawione przy odprawie bagażowej lub na bramce przed wejściem na pokład.

  Dla kobiet w ciąży niezagrożonej, podróż jest niedozwolona po upływie poniższych terminów:
  • Dla pojedynczej niezagrożonej ciąży po upływie 36 tygodnia ciąży;
  • Dla mnogiej niezagrożonej ciąży po upływie 32 tygodnia ciąży.
  Matka noworodka może zostać wpuszczona do samolotu po upływie 48 godzin od porodu, o ile odbył się on bez komplikacji i interwencji chirurgicznej. Jeśli miało miejsce cesarskie cięcie lub operacja, okres, po którym kobieta może odbyć podróż samolotem, wynosi 10 dni. W takim przypadku kobieta musi dysponować zgodą na podróż od lekarza prowadzącego.

  ZMIANA DATY, NAZWISKA I TRASY  Zmiana daty

  Zmiany daty i godziny lotu (w zależności od dostępności miejsc) można dokonać do 2,5 godzin przed planowaną godziną odlotu przez stronę internetową (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*) lub za pośrednictwem centrum rezerwacji przewoźnika (w godzinach pracy). Pasażerom dokonującym rezerwacji online przysługują zniżki. Jeśli zmiana nie dotyczy wszystkich Pasażerów ujętych w rezerwacji lub jeśli zmieniany jest lot z trasy krajowej na międzynarodową, należy skontaktować się z naszym centrum rezerwacji (w godzinach pracy).

  W następujących przypadkach nie można dokonać zmiany na naszej stronie internetowej:
  • jeśli zastosowano dotację dla mieszkańców Hiszpanii;
  • jeśli zastosowano hiszpańską dotację dla dużej rodziny;
  • jeśli chcesz zmienić lot krajowy na inny lot krajowy w obrębie tego samego kraju, w którym odbył się pierwotny lot.
  W przypadku powyższych zmian prosimy o kontakt z naszym centrum rezerwacji.

  Zmiana trasy

  Zmiany trasy zarezerwowanego lotu (w zależności od dostępności miejsc) można dokonać do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu pierwotnego lub nowego lotu przez stronę internetową (sekcja ‘Moje rezerwacje’) lub za pośrednictwem centrum rezerwacji przewoźnika (w godzinach pracy). Pasażerom dokonującym rezerwacji online przysługują zniżki.

  Jeśli zmiana nie dotyczy wszystkich pasażerów ujętych w rezerwacji lub jeśli zmieniany jest lot z trasy krajowej na międzynarodową, należy skontaktować się z centrum rezerwacji (w godzinach pracy).

  Istnieje możliwość przelotu na lotniska lub z lotnisk innych niż podane w rezerwacji, pod warunkiem, że lotniska początkowe i/lub docelowe znajdują się w tych samych dwóch krajach.

  Zobacz przykład poniżej: o początkowe loty: Dublin -> Stansted / Stansted -> Dublin o zmiana na: Dublin -> Stansted / Luton -> Dublin Nie można zmienić lotu krajowego na lot międzynarodowy ani odwrotnie ze względu na kwestie związane z podatkiem VAT.

  Opłaty za dokonywanie zmian

  Opłaty za zmianę lotu naliczane są za Pasażera lub za lot w jedną stronę. Wysokość opłat jest zależna od sezonu — szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli Opłat.

  Do opłat doliczana jest także ewentualna różnica kosztów między początkową ceną, a najniższą łączną ceną dostępną w czasie dokonywania zmiany. W przypadku, gdy cena za nowy lot jest niższa, Pasażer nie otrzyma zwrotu różnicy w cenie.

  Jeżeli dorosły podróżujący z dzieckiem zmieni swój lot, na którym miejsca z oryginalnego lotu nie będą już dostępne, zostanie pobrana różnica w cenie miejsc, jeżeli nowo wybrane miejsca będą w wyższej cenie. Jeżeli cena miejsc będzie niższa, Pasażer nie otrzyma zwrotu różnicy w cenie.

  Zmiana nazwiska

  Zmiany nazwisk Pasażerów można dokonać na 4 godziny przed planowaną godziną odlotu przez stronę internetową (w sekcji ‘Moje rezerwacje’), za pośrednictwem centrum rezerwacji przewoźnika (w godzinach pracy) lub na lotnisku. Zmiana nazwiska dokonana w ramach rezerwacji musi dotyczyć wszystkich lotów w ramach rezerwacji.

  Opłaty za zmianę nazwiska naliczane są za Pasażera lub za rezerwację — informacje szczegółowe znajdują się w Tabeli Opłat.

  Drobne poprawki

  Klienci, którzy dokonali rezerwacji lotu bezpośrednio na stronie Ryanair.com, mają 48-godzinny okres karencji od czasu dokonania pierwotnej rezerwacji, podczas którego mogą bezpłatnie skorygować wszelkie drobne błędy (np. błędy w pisowni imienia i nazwiska).

  Po upływie okresu karencji błędy w pisowni do 3 znaków na imię i nazwisko można poprawić bezpłatnie w karcie Moje rezerwacje do 48 godzin przed planowanym odlotem. Jeśli nie możesz dokonać zmian online, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta do 2 godzin przed planowanym wylotem lub przejdź do naszej kasy biletowej na lotnisku. Nie pobieramy opłat za te poprawki, o ile mamy uzasadnione przekonanie, że korygujesz błąd i nie próbujesz zmienić rezerwacji na inną osobę. Korekty można wprowadzić tylko raz dla każdej rezerwacji.

  Jeśli chciałbyś dokonać zmiany daty lub godziny lotu, albo odwrócić trasę lotu przed upływem 24 godzin od dokonania rezerwacji, możesz to zrobić bezpłatnie (nie pobierzemy opłaty za zmianę lotu wskazanej w tabeli opłat), ale będziesz musiał pokryć różnicę między pierwotną ceną a ceną nowego biletu (jeśli cena nowego biletu jest niższa, różnica nie podlega zwrotowi).

  PIERWSZEŃSTWO WEJŚCIA NA POKŁAD I 2 BAGAŻE PODRĘCZNE  Dodanie usługi pierwszeństwa wejścia na pokład i 2 bagaży podręcznych za opłatą od €6/£6 do €14/£14 (za osobę, za lot w jedną stronę) możliwe jest podczas rezerwacji lotu lub do 30 minut przed zaplanowanym odlotem za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki usłudze Pierwszeństwa wejścia na pokład, będziesz mógł wejść na pokład samolotu przed innymi Pasażerami oraz zabrać ze sobą duży bagaż podręczny o wymiarach do 55 x 40 x 20 cm i wadze do 10 kg, chyba że z ważnych względów musimy umieścić duży bagaż podręczny w luku bagażowym. W tym przypadku, upewnij się, że w bagażu nie pozostały jakiekolwiek wartościowe przedmioty.

  Wejście na pokład rozpoczyna się na 30 min przed planowaną godziną odlotu.

  MIEJSCA NUMEROWANE

  Pasażerowie mają możliwość wyboru i zakupu miejsca numerowanego w momencie dokonywania rezerwacji online oraz w sekcji ‘Moje rezerwacje’, aż do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu.

  Do zakupienia są 3 typy miejsc:
  • Miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi – w rzędach 1, 2 (D, E, F) i 16, 17. Wykupienie miejsca w tych rzędach zawiera usługę pierwszeństwa wejścia na pokład.
  • Miejsca z przodu – w rzędach 2 (A, B, C) i 3-5.
  • Miejsce standardowe – miejsca w rzędach 6-15 i 18-33.
  Zwrot kosztów tej usługi jest niemożliwy, z wyjątkiem przypadków opisanych w Artykułach 4.2, 10.2, 10.3 i 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

  UWAGA

  Klienci, którzy zmieniają datę/trasę lotu mogą nie mieć możliwości przeniesienia zarezerwowanych miejsc na nowy lot/datę – zostanie im przydzielone nowe miejsce, w zależności od dostępności.

  Procedura odprawy online

  Pasażer może zakupić wybrane miejsce na pokładzie samolotu od 60 dni do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu.

  Jeśli Pasażer nie chce dokonać zakupu wybranego miejsca i system bezpłatnie wybierze miejsce, odprawa online będzie możliwa od 2 dni do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu.

  Ograniczenia dotyczące miejsc:

  Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego miejsca ze względu na warunki operacyjne lub bezpieczeństwo.

  By móc zajmować miejsca przy wyjściach ewakuacyjnych (rząd 1, 16 lub 17) Pasażer:
  • Musi mieć ukończony 16 rok życia lub więcej;
  • Musi posiadać umiejętność i wolę udzielenia pomocy w nagłych wypadkach;
  • Nie może podróżować z dzieckiem do lat 2
  • Nie może korzystać z ekspandora pasów bezpieczeństwa (które mogłyby się zaplątać w czasie ewakuacji).
  • Nie może zajmować dodatkowego miejsca (zarezerwowanego dla komfortu lub do przewiezienia specjalnego bagażu (EXTRA ITEM)
  • Nie może wymagać jakiejkolwiek pomocy specjalnej
  Ze względów bezpieczeństwa, maksymalnie 2 dzieci do lat 2 może zajmować miejsca w każdym rzędzie (jedno niemowlę po każdej stronie samolotu).

  INFORMACJE ATOL  Loty rezerwowane bezpośrednio od linii lotniczych nie podlegają ochronie ATOL. W przypadku zapłaty kartą kredytową, płatność jest zabezpieczona: należy sprawdzić szczegóły w banku obsługującym kartę.

  TABELA OPŁAT

  Odprawa onlineOpłata na lotniskuWięcej informacji
  Wybór miejscaOd € 0Od € 0Nalicza się opłatę za miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi i miejsca z przodu.
  Akcesoria dziecięce
  (fotelik samochodowy/ łóżeczko turystyczne)
  72 PLN / € 15 95 PLN / € 20Opłata za sztukę/za lot w jedną stronę (ponad oferowane bezpłatnie 2 sztuki akcesoriów – wózek dziecięcy oraz jeden z dodatkowych sprzętów do wyboru: fotelik samochodowy lub łóżeczko turystyczne).
  Rower285 PLN / € 60360 PLN / € 75Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 30kg.
  Sprzęt sportowy o dużych rozmiarach264 PLN / € 55312 PLN / € 65Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
  Sprzęt sportowy168 PLN / € 35192 PLN / € 40Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
  Sprzęt narciarski216 PLN / € 45240 PLN / € 50Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
  Sprzęt do golfa144 PLN / € 30192 PLN / € 40 Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
  Instrument muzyczny237 PLN / € 50 312 PLN / € 65Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
  Opłata za rezerwację tlenu (za lot)Niedostępne online264 PLN / € 55Za osobę, za lot w jedną stronę.
  Bagaż rejestrowany 10 kgOd € 11.99 do € 29.99Od € 23.99 do € 35.99
  Druga sztuka bagażu rejestrowanego (20 kg)Od € 18.99 do € 59.99Od € 44.99 do € 59.99Opłata zależy od wybranej trasy i daty podróży. Maksymalna waga 20 kg.
  Opłata za złożenie specjalnej deklaracji wartości bagażuNiedostępne online€50Umożliwia zwiększenie odpowiedzialności przewoźnika
  Nadbagaż – za kgNie dotyczy€9 -€11 za kilogramOpłata pobierana jest przy stanowisku odprawy na lotnisku.
  Opłata za płatność kartą Procent całkowitej wartości transakcji, który zależy od formy płatności i lokalizacji dostawców usług płatniczychProcent całkowitej wartości transakcji, który zależy od formy płatności i lokalizacji dostawców usług płatniczych